Celoživotné vzdelávanie SKSI

Kontaktujte nás

Slovenská komora stavebných inžineirov od apríla 2017 organizuje pravidelné školenia, ktoré sú súčasťou jej systému vzdelávania a ktoré pomohol odštartovať Európsky projekt s názvom ingREeS. Hlavným cieľom projektu je prehlbovanie zručností a poznatkov odborníkov pôsobiacich v stavebníctve s dôrazom na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energií pri výstavbe budov. Projekt zahŕňa päť programov, ktoré sú tematicky rozdelené do 16-tich modulov. Ich obsah tvorí know-how odborníkov z akademickej obce i praxe a sú určené najmä pre projektantov, architektov, stavbyvedúcich, osoby vykonávajúce stavebný dozor, hodnotiteľov udržateľnosti a posudzovateľov energetickej hospodárnosti budov. Vzdelávania sa môžu zúčastniť všetci odborníci, ktorých cieľom je prehlbovať a rozvíjať nadobudnuté zručnosti v jednotlivých oblastiach stavebníctva. Problematika udržateľnosti budov sa týka nás všetkých a tak všetky ponúkané školenia sú svojím zameraním vhodné aj na rozširovanie vedomostí u študentov či laickej verejnosti.

 


 

V rámci konceptu celoživotného vzdelávania organizuje Slovenská komora stavebných inžinierov v Bratislave aj semináre k autorizačným skúškam. Školenia sú zamerané na prípravu uchádzačov o autorizačnú skúšku v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Absolventi seminárov sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania autorizovaného stavebného inžiniera / projektanta z hľadiska právnych predpisov a technických noriem, ktoré sú vedené formou prednášok uznávaných odborníkov v sektore. Semináre odporúčame pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku. Informácie o ponúkaných seminároch a termínoch ich konania nájdete na priloženom linku: https://verejnyportal.sksi.sk/seminar

 


 

Slovenská komora stavebných inžinierov v Bratislave ďalej organizuje semináre k skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúcich a stavebného dozoru. Školenia sú zamerané na získanie poznatkov potrebných na absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Absolventi jednotlivých seminárov sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon vybraných činností v oblasti výstavby s dôrazom na príslušné legislatívne predpisy a technické normy platné v tejto oblasti. Školenia sú vedené formou prednášok uznávaných odborníkov v obore. Semináre odporúčame pre všetkých uchádzačov, ktorých cieľom je vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúcich alebo stavebného dozoru. Informácie o ponúkaných seminároch a termínoch ich konania nájdete na priloženom linku: https://verejnyportal.sksi.sk/seminar

 

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.