Celoživotné vzdelávanie SKSI

VZDELÁVANIE SKSI

Vitajte na stránkach e-learningového vzdelávania
Slovenskej komory stavebných inžinierov

 

 

AKTUÁLNE PROJEKTY
 

ingREeS

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020.

VIAC

Semináre k autorizačným skúškam

Semináre k autorizačným skúškam sú zamerané na prípravu uchádzačov o autorizačnú skúšku podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Účastníci seminárov sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania autorizovaného stavebného inžiniera / projektanta z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Semináre sú odporúčané pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku.

VIAC

Semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti Stavbyvedúci / Stavebný dozor

Semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD sú zamerané na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Účastníci jednotlivých seminárov sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Semináre sú odporúčané pre všetkých uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor.

VIAC

NORMY

Poslaním Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy je tvorba a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality, ktorých primárnym cieľom je zabezpečiť konkurencieschopné a efektívne prostredie v SR a podporiť ochranu spotrebiteľa — každého jedného občana. Nástrojmi infraštruktúry kvality v medzinárodnom ponímaní sú normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a posudzovanie zhody, ale i akreditácia a trhový dozor. Slovenské technické normy STN sú k dispozícií v tlačenej alebo elektronickej podobe. Aktuálny zoznam noriem je k dispozícií na stránkach ÚNMS SR. Pôvodné znenie európskych noriem, ktoré sa prevzali do národnej sústavy STN a návrhy EN, sú k dispozícií v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. ÚNMS SR taktiež poskytuje medzinárodné (ISO, IEC) a zahraničné technické normy (ČSN, DIN, OHSAS, ASTM).

VIAC

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.