Celoživotné vzdelávanie SKSI

AKTUÁLNE VZDELÁVACIE PORTÁLY SKSI

Vitajte na centrálnej stránke e-vzdelávania
Slovenskej komory stavebných inžinierov

 

 

Prihlasovanie na podujatia SKSI

Do tejto sekcie patrí prihlasovanie na prezenčné aj online odborné podujatia SKSI, ku ktorým patria semináre k autorizačným skúškam, semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor a energetickú certifikáciu budov ako aj iné odborné a odborno-prezentačné semináre SKSI. Všetky tieto podujatia sú základným rámcom pre vzdelávanie fyzických osôb. Relevantnými subjektami sú hlavne uchádzači o autorizačné skúšky, o skúšky odbornej spôsobilosti ako aj samotní členovia komory, ktorých profesionalita, kvalita a odbornosť sú priamo závislé na prístupe ku vzdelávaniu. Samotný zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov kladie dôraz na odbornú prípravu osôb či už z dôvodu záujmu o získanie osvedčenia alebo oprávnenia na výkon činnosti ako aj pri vykonávaní samotného povolania autorizovaného stavebného inžiniera (projektanta), stavbyvedúceho, stavebného dozoru alebo osoby spôsobilej na energetickú certifikáciu. V rámci podujatí môžete získať informácie, ktoré súvisia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Prihlasovanie na podujatia je často krát otvorené aj pre iné skupiny fyzických osôb ako napríklad pre študentov, pedagógov a profesorov škôl technického a stavebného zamerania, pre zhotoviteľov a investorov stavebných projektov ako aj ďalšie skupiny ľudí, ktorí zodpovedne a profesionálne pristupujú k informáciám potrebných pre kvalitné stavebníctvo na Slovensku. Väčšina záznamov z týchto podujatí je ďalej zverejnená v erudiu, seminariu alebo pri jednotlivých projektoch SKSI.

 

Infoportál SKSI
[erudio]

Do infoportálu SKSI ERUDIO patria odborné materiály zo záznamu vo forme textov, prezentácií, videí, obrázkov alebo zvukových nahrávok. V zmysle § 31 ods. 2 písm. d) a e) zákona č.  138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je jednou zo základných úloh komory dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory, ako aj dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné vzdelávanie. V zmysle tejto úlohy komora vykonáva rôzne aktivity, medzi ktoré patrí aj zverejňovanie odborných materiálov členených podľa svojho obsahu v logickej štruktúre tak, aby prinášali dotknutým osobám ľahší prístup k relevantným informáciám. Prostredníctvom tejto sekcie viete vstúpiť do elektronickej databanky týchto informácií. Pre plnohodnotné využitie informácií a vzhľadom na ich charakter chránený napríklad autorským zákonom, Vám odporúčame zaregistrovať a prihlásiť sa jednotným účtom na celý vzdelávací portál SKSI.

Infoportál SKSI
[seminario]

Do infoportálu SKSI SEMINARIO patria odborné materiály zo záznamu vo forme textov, prezentácií, videí, obrázkov alebo zvukových nahrávok. V zmysle § 31 ods. 2 písm. d) a p) zákona č.  138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je jednou zo základných úloh komory dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory, ako aj navrhovať spoločný rámec pre odbornú prípravu. V zmysle tejto úlohy komora realizuje semináre k autorizačným skúškam (ASI), semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho (SV) a stavebného dozora (SD) ako aj semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu (EC). Portál SEMINARIO je miestom, kde uchádzači o skúšku môžu nájisť relevantné informácie určené k príprave na získanie oprávnenia v členení podľa jednotlivých odborných a skúšaných okruhov. Pre plnohodnotné využitie informácií a vzhľadom na ich charakter chránený napríklad autorským zákonom, je nutné sa zaregistrovať a prihlásiť sa jednotným účtom na celý vzdelávací portál SKSI.

 

NORMY

Poslaním Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy je tvorba a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality, ktorých primárnym cieľom je zabezpečiť konkurencieschopné a efektívne prostredie v SR a podporiť ochranu spotrebiteľa — každého jedného občana. Nástrojmi infraštruktúry kvality v medzinárodnom ponímaní sú normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a posudzovanie zhody, ale i akreditácia a trhový dozor. Slovenské technické normy STN sú k dispozícií v tlačenej alebo elektronickej podobe. Aktuálny zoznam noriem je k dispozícií na stránkach ÚNMS SR. Pôvodné znenie európskych noriem, ktoré sa prevzali do národnej sústavy STN a návrhy EN, sú k dispozícií v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. ÚNMS SR taktiež poskytuje medzinárodné (ISO, IEC) a zahraničné technické normy (ČSN, DIN, OHSAS, ASTM).

 

 

Projekt The Bridge [2023]

Hlavným cieľom projektu The Bridge je pomôcť vytvoriť nové magisterské programy (MP) zamerané na technológie BIM v stavebníctve a stavebné inžinierstvo na ukrajinských univerzitách (UAU). Cieľom je prevziať osvedčené postupy EÚ v oblasti vzdelávacích metodík a špecifických poznatkov týkajúcich sa energetickej efektívnosti a udržateľnosti budov a komunít na základe požiadaviek stanovených v Agende OSN 2030 s osobitným odkazom na ciele udržateľného rozvoja č. 7 - Dostupná a čistá energia, 10 - Zníženie nerovností a 11 - Udržateľné mestá a komunity ako aj priority Zelenej dohody EÚ a hospodárstva, ktoré fungujú v krajinách EÚ.

VIAC

Projekt SECOVE [2022]

Cieľom projektu SECOVE je vytvoriť platformu spolupráce pre centrá odbornej excelentnosti (CoVE) v celej Európe v sektore obnoviteľných a udržateľných zdrojov energie. Táto spolupráca je založená na miestnej úrovni, pričom v každej partnerskej krajine bude jedno CoVE. Hlavným cieľom platforiem je podporovať využívanie inovatívnych a kvalitatívnych možností celoživotného vzdelávania zameraných na rozvoj zručností, kompetencií a získavanie kvalifikácií vrátane podpory možností mobility. V rámci projektu sa prijme a podporí holistický prístup s cieľom spoločne podporiť tvorivosť, inklúziu a podnikateľské myslenie. Ambíciou projektu je dosiahnuť pozitívny vplyv v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, čo v odvetví udržateľnej energetiky je nevyhnutným východiskom na kvalitnú výstavbu a prevádzku budov. Úspešnosť projektu sa predpokladá vďaka jeho dlhému trvaniu a zapojeniu veľkého počtu partnerov z piatich rôznych krajín, ktorí zastupujú rôzne typy zainteresovaných strán. Tím SECOVE je skutočne odhodlaný monitorovať, merať a hlavne konať tak, aby činnosti siete SECOVE priniesli pozitívnu dlhodobú zmenu v oblasti udržateľného stavebníctva na Slovensku v súlade so smerovaním Európskej únie.

VIAC

 

Projekt SEEtheSkills [2021]

Projekt SEEtheSkills stojí pred výzvou energeticky efektívnej výstavby nových a renovácie existujúcich budov a aktivitách v trhovom prostredí s cieľom stimulovať dopyt po predtým vyvinutých, nových alebo modernizovaných energetických zručnostiach. Je založený na myšlienke stavať na dobrých základoch predchádzajúcich BUS (Build Up Skills) aktivitách s cieľom uľahčiť širšiu viditeľnosť a dostupnosť energetických zručností, a umožniť ich vzájomné uznávanie v partnerských krajinách prostredníctvom ich krížového overovania založeného na výsledkoch vzdelávania. Cieľom je teda konať prostredníctvom nového 3V prístupu (Visible, Validated, Valuable), k riešeniu priamej stimulácie dopytu po energetických zručnostiach v stavebníctve, pôsobením na širokej medziregionálnej úrovni, aby sa zabezpečilo ľahké preberanie výsledkov projektov. 3V prístup sa týka: VIDITEĽNOSTI (1V) zručností, vytvorením on-line úložiska na registráciu zručností, t.j. integrovanej oblasti SEEtheSkills na zviditeľnenie, sprístupnenie a dostupnosť zručností na medziregionálnej úrovni, medzi projektovými partnermi a mimo nej, potom umožnenia medziregionálneho krížového OVEROVANIA (2V) energetických zručností ich porovnateľnosťou v rámci oblasti SEEtheSkills pre riadenie znalostí a zručností, a prostredníctvom prenosu a replikácie školiacich schém medzi projektovými partnermi, čo v konečnom dôsledku zvýši HODNOTU (3V) zručností a uspokojí ich dopyt na trhu na medzinárodnej a globálnej úrovni, s prezentovaním výhod využívania energetických zručností pri dosahovaní udržateľnosti v stavebníctve.

VIAC

Projekt ingREeS [2015]

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020. V nadväznosti na túto stratégiu by sme mali aj na Slovensku navrhovať, stavať, rekonštruovať a posudzovať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Pre plnohodnotné využitie informácií a vzhľadom na ich charakter chránený napríklad autorským zákonom, Vám odporúčame zaregistrovať a prihlásiť sa na tento portál.

VIAC

 

 

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.