Celoživotné vzdelávanie SKSI

VZDELÁVANIE SKSI

Vitajte na stránkach e-learningového vzdelávania
Slovenskej komory stavebných inžinierov

 

 

AKTUÁLNE VZDELÁVACIE PORTÁLY
 

Projekt ingREeS

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európ-sku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020. V nadväznosti na túto stratégiu by sme mali aj na Slovensku navrhovať, stavať, rekonštruovať a posudzovať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie.

VIAC

Odborné podujatia SKSI

Do odborných podujatí SKSI patria semináre k autorizačným skúškam, semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor a energetickú certifikáciu budov ako aj iné odborné a odborno-prezentačné semináre SKSI. Semináre k autorizačným skúškam a semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti SV/SD/ECB sú zamerané na prípravu uchádzačov o skúšku podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Účastníci týchto seminárov sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania autorizovaného stavebného inžiniera (projektanta), stavbyvedúceho, povolania na výkon stavebného dozoru alebo energetickú certifikáciu budov pričom sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov.

VIAC

NORMY

Poslaním Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy je tvorba a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality, ktorých primárnym cieľom je zabezpečiť konkurencieschopné a efektívne prostredie v SR a podporiť ochranu spotrebiteľa — každého jedného občana. Nástrojmi infraštruktúry kvality v medzinárodnom ponímaní sú normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a posudzovanie zhody, ale i akreditácia a trhový dozor. Slovenské technické normy STN sú k dispozícií v tlačenej alebo elektronickej podobe. Aktuálny zoznam noriem je k dispozícií na stránkach ÚNMS SR. Pôvodné znenie európskych noriem, ktoré sa prevzali do národnej sústavy STN a návrhy EN, sú k dispozícií v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. ÚNMS SR taktiež poskytuje medzinárodné (ISO, IEC) a zahraničné technické normy (ČSN, DIN, OHSAS, ASTM).

VIAC

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.