Celoživotné vzdelávanie SKSI

Vzdelávanie SKSI

Prudký rozvoj poznatkov v jednotlivých oblastiach života kladie dôraz na neustále vzdelávanie sa. Organizované vzdelávanie je časovo náročné a je ťažké ho realizovať tak, aby termín, rozsah a forma výučby vyhovovali každému účastníkovi. Z tohto dôvodu je veľký dôraz kladený na samovzdelávanie a samoštúdium. Nové možnosti vzdelávania idú ruka v ruke s vývojom nových informačných technológií, medzi ktoré nesporne patrí internet. Internet sa v rôznych smeroch vyrovná učebniciam, knihám alebo rozhlasu a televízii. Učebné materiály, vzdelávacie materiály alebo aj overovanie nadobudnutých vedomostí pre rôzne typy vzdelávania sú veľmi často spracované ako web stránky. Ich využívaním si používateľ vyberá aké informácie si zvolí a ktoré zdroje využije pri čerpaní materiálov na štúdium.

 

K samoštúdiu v duchu nových zásad moderného vzdelávania treba pristupovať ako k procesu komplexného charakteru, smerujúcemu k slobodnému a harmonickému rozvoju človeka. Celý tento proces sa však môže realizovať len za predpokladu existencie vlastnej aktivity, vlastného úsilia dosiahnúť vyšší stupeň zdokonaľovania sa, teda chcieť a zároveň aj môcť sa rozvíjať ako osobnosť. Veľkú úlohu v tom zohráva precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov. Všetky tieto kroky by mali viesť ku schopnosti absolvovať záverečné overenie získaných vedomostí formou záverečného testu. Tento súbor činností s využívaním technológií môžeme charakterizovať ako najmodernejší spôsob multimediálnej výučby na báze internetu. Ponúka nám široké možnosti uplatnenia sa a vyznačuje sa kreativitou. Zabezpečuje odovzdávanie vedomostí najprogresívnejšou formou.

 

Na tomto portáli je umožnené realizovať jednu zo základných častí elektronického vzdelávania a to nadobúdanie vedomostí prostredníctvom e-learningového systému, ako aj možnosť absolvovať záverečný test, ktorý preukáže úroveň získaných poznatkov každého účastníka. Budeme veľmi radi ak sa oboznámite s ponúkanými možnosťami tohto portálu a dokážete s minimálnymi rušivými vplyvmi získať certifikát alebo osvedčenie, ktoré môžu slúžiť ako referencia alebo podklad Vašej profesionálnej kariéry.

 

Prajeme Vám veľa šťastia pri používaní portálu a veríme, že aj tento spôsob pomôže k zvyšovaniu odbornej kvalifikácie každého jednotlivca.

 

Tento portál vznikol aj vďaka finančnej podpore z projektu ingREeS:

 

Partneri projektu:

 

 

Projekt ingREeS získal finančné prostriedky vďaka programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe Dohody o grante č. 649925 – ingREeS.

 

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.