Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL APP*[2022]
Akustika budov a praktické príklady zo stavieb

Seminár je určený najmä projektantom pozemných stavieb, ktorí sa v praxi stretávajú s požiadavkami noriem na zvukovú izoláciu medzi miestnosťami v budovách a požiadavkami na splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v chránených vnútorných priestoroch budov. V prezentáciách sú uvedené príklady zo stavieb, pri ktorých boli identifikované nedostatky projektu, prípadne chyby vzniknuté pri realizácii stavieb. Prezentované príklady napomôžu lepšiemu pochopeniu súvislostí medzi hodnotami váženej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií zistenými laboratórnymi meraniami a dosiahnuteľnými hodnotami váženej stavebnej nepriezvučnosti po zabudovaní konštrukcií do stavieb, resp. súvis s hodnotami požadovanej zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách. Pre zdroje hluku nachádzajúce sa vo vnútri budov - technické zariadenia budov, budú ilustrované správne a nesprávne spôsoby ich zabudovania do stavby, ktoré majú často negatívny vplyv na hodnotenie výsledkov meraní hluku a meraní zvukovej izolácie podľa platnej STN a platnej legislatívy na ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami. Prezentácia bude zameraná najmä na uvedenie skutočných príkladov z realizácií stavieb, kde boli akustické mosty, nesprávne realizované skladby, detaily stavebných konštrukcií, nevhodné riešenia prestupov rozvodov cez konštrukcie, alebo nevhodné spôsoby pružného uloženia technických zariadení budov, identifikované akustickými meraniami.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 27 min
Označenie modulu: APP*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Akustika budov a praktické príklady zo stavieb

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 12 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  15 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Peter Zaťko, PhD., A&Z Acoustics s.r.o.

Autori a spoluautori tém

Akustika budov a praktické príklady zo stavieb
prednášateľ, Ing. Peter Zaťko, PhD., A&Z Acoustics s.r.o.
prednášateľ, Ing. Dušan Dlhý, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.