Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
BIM - Building Information Modeling

Cieľom BIM je vytvorenie virtuálneho počítačového modelu stavby s informáciami o nej. Ide o digitálny model, ktorý reprezentuje fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami a s databázou informácií pre jeho realizáciu a prevádzku.

Časová dotácia: 17 h 2 min
Počet modulov: 7

Prehľad modulov programu

BIM*[24-01] BIM*[23-05] BIM*[22-11] BIM*[21-11] BIM*[21-10] BIM*[21-06] BIM*[21-03]

BIM*[24-01]: Projektovanie metodikou BIM: ukážka princípov spolupráce na projekte stavby projektovanej metodikou BIM

Počas tohto seminára sa dozviete ako prebieha spracovanie BIM modelu architektonicko-stavebných konštrukcií, ako prebieha príprava podkladov pre prácu statika a profesií TZB a ako exportovať BIM model ASR. Ďalej ukážeme prácu statika, import podkladov ASR a prebratie nosných konštrukcií. Súčasťou prednášok je aj tvorba analytického modelu (vytvorenie analytických prvkov, zaťaženie a okrajové podmienky) a ukážky práce s vystužovaním ŽB konštrukcií a spojovacími prvkami krovu. Predvedieme export modelov statiky - Tvar, Výstuž, Analytický model a poslanie BIM modelu statiky architektovi. Práca projektanta TZB a import podkladového BIM modelu ARC. Ukážeme práce tvorby TZB prvkov v BIM modely profesie a export TZB BIM modelu a poslanie architektovi. Import modelov STC a TZB do ASR. Zmena v BIM modely ASR a export profesiám. Dozviete sa postupy prác pri zmene v statickom BIM modely a pri zmene v BIM modely profesií TZB. Koordinácia a kontrola všetkých BIM modelov na strane architekta. Export BIM modelov do IFC formátu. Ukážeme príklady ako otvárať a prezerať IFC modely zadarmo, ako importovať IFC do CDE (Dalux) a ukážka podkladov pre investora, alebo pre stavebný dozor.

Počet tém: 2Časová dotácia: 3 h 22 min

BIM*[23-05]: Možnosti využitia BIM pri návrhu a posudzovaní drevených konštrukcií

Mnohí už dnes vedia, že BIM nie je len 3D. Cieľom sú informácie, ku ktorým sa chceme dostať a efektívne s nimi narábať v rámci celého životného cyklu akejkoľvek stavby. Prístup založený na informáciách v modeli však musí mať štandardizované pravidlá. Iba potom môžeme využívať BIM ako nástroj pre digitalizáciu nielen procesov, ale celého stavebníctva. Tento webinár priblíži BIM z pohľadu navrhovania a posudzovania drevených konštrukcií.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 47 min

BIM*[22-11]: BIM - Prístup založený na informáciách

Mnohí už vedia, že BIM nie je len 3D model. Cieľom projektovania sú aj informácie, ku ktorým sa chceme dostať a efektívne s nimi narábať v rámci celého životného cyklu akejkoľvek stavby. Prístup založený na informáciách v BIM modeli však musí mať štandardizované pravidlá. Len potom môžeme využívať BIM ako nástroj nielen pre digitalizáciu procesov, ale pre digitalizáciu celého stavebníctva.

Počet tém: 7Časová dotácia: 2 h 37 min

BIM*[21-11]: Časo-priestorové plánovanie vo výstavbe 4D a 5D BIM

Plánovanie výstavby je zásadná a veľmi náročná činnosť v oblasti riadenia a uskutočňovania stavebných projektov, ktorá si vyžaduje na úspešnú realizáciu čoraz precíznejšie plánovanie. Plánovanie zahŕňa výber technológie, definovanie úloh, odhad potrebných zdrojov a času trvania jednotlivých úloh a taktiež všetky interakcie medzi nimi. Všetky tieto faktory majú priamy dopad na výslednú cenu. S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, ale taktiež zvyšujúcou sa cenou vstupov ako je práca, stavebné materiály a mechanizmy, rastie aj potreba dôslednejšej prípravy za účelom efektívneho, plynulého a bezpečného priebehu výstavby. Je potrebné si uvedomiť, že tak ako BIM model, aj časové plánovanie musí brať do úvahy podrobnosť v akej má byť vyhotovené. V rámci odborného seminára priblížime proces tvorby 4D a 5D BIM, ukážeme aktuálne možnosti v tejto oblasti a budeme s Vami zdieľať skúsenosti o možnostiach využitia aj na iné, ako marketingové účely.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 28 min

BIM*[21-10]: Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB)

BIM nie je len 3D geometria a tiež neslúži len na tvorbu výkresov. Je to nástroj hodný 21. storočia, ktorý napomáha pri optimalizácii riešenia potrubných rozvodov a systémov, ktorých je v stavbe každým dňom viac. Seminár sa zameriava na vyjasnenie súčasných možností využitia informačného modelovania stavieb v oblasti technického zariadenia budov (TZB) a praktické skúsenosti pri tvorbe a koordinácii tohto typu profesií na konkrétnych ukážkach z praxe. Zameriame sa aj na postupné kroky, ktoré pri implementácii BIM na firemnej úrovni musíte podniknúť.

Počet tém: 5Časová dotácia: 2 h 37 min

BIM*[21-06]: AKO SPRÁVNE STANOVIŤ ROZSAH BIM PROJEKTU?

Seminár BIM s názvom "Ako správne stanoviť rozsah BIM projektu" je ďalším on-line seminárom, ktorý vznikol v rámci spolupráce Slovenskej komory stavebných inžinierov a BIM asociácie Slovensko. Cieľom je priblížiť predpokladaný rozsah BIM projektu pre všetky typy profesií a lepšie priblížiť účastníkovi seminára tento revolučný spôsob komunikácie nielen k projektantom a realizátorom stavieb, ale smerovať túto problematiku aj k samotnej príprave výstavby, k procesu výstavby a ku správe budov tzv. facility management.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 5 min

BIM*[21-03]: BIM - Informačné modelovanie stavieb

Seminár BIM - informačné modelovanie stavieb je úvodným on-line seminárom, ktorý vznikol v rámci spolupráce Slovenskej komory stavebných inžinierov a BIM asociácie Slovensko. Cieľom je priblížiť zaujímavú a náročnú problematiku modelovania stavieb pre všetky typy profesií a hlavne dostať tento revolučný spôsob komunikácie nielen k projektantom a realizátorom stavieb, ale smerovať túto problematiku aj k samotnej príprave výstavby, k procesu výstavby a ku správe budov tzv. facility management.

Počet tém: 6Časová dotácia: 2 h 6 min

Autori programu

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.