Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Elektrotechnické zariadenia stavieb

Časová dotácia: 19 h 53 min
Počet modulov: 6

Prehľad modulov programu

TP*[2021]: Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa

Tento seminár oboznámi účastníka s požiadavkami na pripájanie zariadení na výrobu elektriny k prenosovej sústave, ako aj s požiadavkami na pripájanie odberateľov elektriny a distribučných sústav do prenosovej sústavy. Nájdete tu informácie k oznámeniam o prevádzke na účely pripojenia výrobného zariadenia a oznámenia na účely pripojenia odberateľa. V neposlednom rade sa dozviete niečo k overeniu zhody.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 51 min

MO*[2021]: OSVETLENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ: MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY PRE 21. STOROČIE

Tento seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priestorov v školách a školských zariadeniach, ako aj so špecifickými požiadavkami vyplývajúcimi zo zrakových a mimozrakových potrieb užívateľov osvetlenia. V rámci seminára bude predstavené komplexné hodnotenie súčasného stavu osvetlenia škôl a školských zariadení na Slovensku, vychádzajúceho zo skúseností s auditovaním a pasportizovaním veľkého počtu výchovnovzdelávacích budov. Nepriek tomu, že máme rok 2021, v mnohých školách sa stretávame s osvetlením z doby našich predkov. Správny systém osvetlenia školských zariadení v sebe zahŕňa energeticky účinné svietidlo s vysoko kvalitným svetlom, a taktiež aj efektívny systém riadenia osvetlenia, s autonómnym, respektíve užívateľsky ľahkým ovládaním.

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 4 min

ELE*[2021]: STAVBY A ELEKTROMOBILITA

Odborný seminár prináša najnovšie informácie o elektromobilite, parkovaní a nabíjaní elektromobilov v budovách. Jeho cieľom je prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu problematiky elektromobility a správnemu aplikovaniu ustanovení noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ale aj požiarnej bezpečnosti týkajúcej sa elektromobilov v stavbách a vnútorných garážach.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 25 min

RO*[2021]: online konferencia: RIADENIE OSVETLENIA - technologické možnosti

Online konferencia sa venovala otázkam riadenia osvetlenia v oblasti riadiacich systémov osvetlenia so zameraním hlavne na osvetlenie vnútorných priestorov, vonkajších priestorov napr. vo verejnom osvetlení alebo osvetlení školských zariadení. Projektanti pri návrhu musia optimálne prepojiť denné svetlo s umelým osvetlením pomocou riadiaceho systému. Súčasné technológie nám umožňujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť vysoko sofistikovanú sústavu. Popri tradičnom prepojení káblami sa čoraz viac využíva bezdrôtové prepojenie – riadenie človekom alebo v autonómnom režime. V rámci prednášok bola predstavená technológia NightTune, ktorá je založená na využití výhod aktívneho svetla aj v nočných hodinách. A nájdete tu aj zaujímavosti a informácie zo zákulisia osvetlenia ciest D4R7.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 45 min

OS*[2021]: online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA

Obsahom konferencie bolo priblížiť projektantom osvetlenia, projektantom elektrických zariadení a stavieb, ako aj záujemcom o problematiku svetla a osvetľovania procesnú, formálnu a odbornú stránku návrhu osvetlenia a prípravy príslušnej projektovej dokumentácie. Konferencia priniesla informácie z oblasti denného osvetlenia, umelého osvetlenia interiérov a exteriérov ako aj architektonického osvetlenia. Na konferencii boli predstavené a analyzované aktuálne legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie a spôsoby ich impementácie v konkrétnych aplikačných oblastiach.

Počet tém: 10Časová dotácia: 5 h 43 min

KO*[2021]: odborný seminár: KVALITA OSVETLENIA V INTERIÉRI

Cieľom odborného seminára je priblížiť projektantom problematiku kvality svetla v interiéri. Obsahom seminára je humanocentrické resp. integratívne osvetlenie, ktoré podporuje mimozrakové vnímanie optického žiarenia a jeho účinky na ľudský organizmus. Dozviete sa informácie z oblasti základných princípov integratívneho osvetlenia z pohľadu najnovších teoretických poznatkov, doplnených o aktuálne informácie z normalizačných aktivít Medzinárodnej komisii pre osvetlenie CIE a Medzinárodnej normalizačnej organizácii ISO. Seminár aj prináša praktické poznatky a opíše evolučne premeny nášho životného priestoru, ako sme sa premiestnili do interiéru a aké geneticky kódované potreby prinášame so sebou z exteriéru.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 5 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

Ing. Matej Veverka, predseda slovenskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.