Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Elektrotechnické zariadenia stavieb

Časová dotácia: 1 d 22 h 42 min
Počet modulov: 12

Prehľad modulov programu

ŽIA*[2024] FOT*[2024] OSP*[2022] ELE*[2022] OVP*[2022] OP*[2021] TP*[2021] MO*[2021] ELE*[2021] RO*[2021] OS*[2021] KO*[2021]

ŽIA*[2024]: Život po zákaze žiariviek T8/T5 vo verejných budovách

Nariadenia EÚ zamerané na ekodizajn svetelných zdrojov priniesli také technické požiadavky na svetelné zdroje, ktorým lineárne žiarivky radu T8/T12 ale aj žiarivky novšieho radu T5 už nevyhovujú. Čo však s nepreberným množstvom žiarivkových svietidiel vo verejných budovách? Dokedy je udržateľné naďalej prevádzkovať žiarivkové svietidlá spojené s nevyhnutnou výmenou vypálených žiariviek? Existujú alternatívy, ktoré umožnia nahradiť žiarivky alebo treba vymeniť celé svietidlá či nebodaj kompletnú svetelnotechnickú inštaláciu? Čo ponúka a čo vyžaduje modernizácia žiarivkového osvetlenia? Aké sú možosti využitia štrukturálnych fondov? Ako postupovať pri projektovaní a verejnom obstarávaní? Pozývame vás na seminár, kde spoločne budeme hľadať odpovede na položené otázky.

Počet tém: 8Časová dotácia: 4 h 47 min

FOT*[2024]: Základné princípy a návrh fotovoltickej inštalácie

Na tomto seminári sa dozviete základné princípy návrhu fotovoltického zdroja a spôsobov ako využiť získanú elektrickú energiu zo Slnka. Obsahom prednášok je predbežný návrh fotovoltického zdroja, analýza spotreby a určenie potrebného výkonu vrátane prehľadu právnych predpisov a noriem pre fotovoltické zariadenia. Ďalej sa dozviete o ochrane pred bleskom vo vzťahu k fotovoltickej inštalácii, jej základné princípy a návrhy riešenia. V prednáškach sú rozanalyzované komponenty fotovoltických systémov a ich vzájomné zostavenie do funkčného celku podľa STN a právnych predpisov. Získate základné informácie o jednotlivých komponentoch, ich vzájomnej nadväznosti z pohľadu technického návrhu, bezpečnosti a ochrany života a zdravia. Ďalej sú demonštrované výpočty limitných a smerodajných hodnôt potrebných pre správny návrh a predmetom seminára je aj vypočítaný a navrhnutý jednoduchý fotovoltický systém. Časť prednášky bude venovaná požiarnej ochrane, vyvedeniu výkonu a iným nadväzujúcim činnostiam pri projektovaní. V závere sa venujeme zostaveniu a obsahu projektovej dokumentácie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 5 h 21 min

OSP*[2022]: Moderné osvetlenie športovísk

Seminár je zameraný na osvetlenie vnútorných a vonkajších športovísk z pohľadu športovcov, rozhodcov a divákov, ako aj pre televízne prenosy a filmový záznam. Seminár sa bude venovať nielen normatívnym požiadavkám, ale aj požiadavkám jednotlivých športových federácií. V úvodnej časti budú vysvetlené teoretické základy osvetlenia športovísk a predstavené normatívne požiadavky a požiadavky vybraných federácií pre športy bežne praktizované na Slovensku. V nadväznosti na požiadavky budú uvedené praktické odporúčania na osvetlenie rôznych druhov športu. Účastníkom budú sprostredkované aj technické riešenia s využitím moderných osvetľovacích prostriedkov a sústav. Záverom sa seminár bude venovať otázkam merania parametrov a hodnotenia kvality osvetlenia športovísk, napr. ku kolaudácii, energetickej certifikácii atď.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 45 min

ELE*[2022]: ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy a zabezpečuje jej trvalo udržateľný rozvoj a technologické napredovanie, pričom zohľadňuje princípy ochrany životného prostredia.  Odborný seminár je primárne určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia. Predmetom tohto seminára je prenosová sústava SR - elektrické vedenia, elektrické stanice, prvky prenosovej sústavy, ďalej elektroenergetika na Slovensku (výroba, prenos, distribúcia a spotreba elektriny), plán obrany a plán obnovy elektrizačnej sústavy.

Počet tém: 1Časová dotácia: 2 h 58 min

OVP*[2022]: Nové požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovísk

Človek trávi veľkú časť svojho dňa na pracovisku. Na výkon svojej pracovnej činnosti potrebuje dobré osvetlenie – nielen z hľadiska zrakového výkonu, ale aj zrakovej pohody a estetiky. Základné atribúty osvetlenia musia tvoriť vyvážený systém s ohľadom na druh a charakter vykonávanej práce, a prispievať tak k celkovej duševnej pohode pracovníkov. Interaktívnym osvetlením pozitívne podporujeme aj mimozrakové účinky svetla na ľudský organizmus. Je nepochybné, že osvetlenie pracovísk patrí medzi najdôležitejšie aplikácie svetelnej techniky. Požiadavky na osvetlenie sú regulované predpismi, na ktoré v technických požiadavkách nadväzujú normy STN. Kľúčovou normou pre osvetlenie vnútorných pracovísk je STN EN 12464-1, ktorá bola nedávno významne novelizovaná; od decembra 2021 platí nová verzia normy v angličtine, jej správnemu uplatneniu v praxi zatiaľ bráni jazyková bariéra. V priebehu roka 2022 má byť publikovaná slovenská verzia normy. Nové vydanie seminára je prezentovať požiadavky novej STN a upozorniť na najdôležitejšie zmeny, odchýlky a nové normatívne ustanovenia.

Počet tém: 6Časová dotácia: 6 h 0 min

OP*[2021]: Osvetlenie priemyselných prevádzok – na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0

Seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priemyselných prevádzok z hľadiska bezpečnosti, zrakového výkonu a zrakovej pohody, mimozrakových účinkov svetla aj energetickej efektívnosti. Samozrejme, ako v každom štáte, rozvoj Slovenska silno závisí aj od priemyslu. Rozšírenie automobiliek alebo súčasná intenzívna expanzia logistických hál nám generuje mnoho požiadaviek pre efektívne osvetľovacie systémy. Na základe mnohoročných skúseností s meraním parametrov osvetlenia v priemyselných prevádzkach, najmä v súvislosti s dodržaním hygienických predpisov, seminár poukazuje na najčastejšie problémy návrhu a realizácie osvetľovacích sústav, ktoré sa premietajú do výslednej kvantity a kvality osvetlenia.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 58 min

TP*[2021]: Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa

Tento seminár oboznámi účastníka s požiadavkami na pripájanie zariadení na výrobu elektriny k prenosovej sústave, ako aj s požiadavkami na pripájanie odberateľov elektriny a distribučných sústav do prenosovej sústavy. Nájdete tu informácie k oznámeniam o prevádzke na účely pripojenia výrobného zariadenia a oznámenia na účely pripojenia odberateľa. V neposlednom rade sa dozviete niečo k overeniu zhody.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 51 min

MO*[2021]: OSVETLENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ: MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY PRE 21. STOROČIE

Tento seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priestorov v školách a školských zariadeniach, ako aj so špecifickými požiadavkami vyplývajúcimi zo zrakových a mimozrakových potrieb užívateľov osvetlenia. V rámci seminára bude predstavené komplexné hodnotenie súčasného stavu osvetlenia škôl a školských zariadení na Slovensku, vychádzajúceho zo skúseností s auditovaním a pasportizovaním veľkého počtu výchovnovzdelávacích budov. Nepriek tomu, že máme rok 2021, v mnohých školách sa stretávame s osvetlením z doby našich predkov. Správny systém osvetlenia školských zariadení v sebe zahŕňa energeticky účinné svietidlo s vysoko kvalitným svetlom, a taktiež aj efektívny systém riadenia osvetlenia, s autonómnym, respektíve užívateľsky ľahkým ovládaním.

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 4 min

ELE*[2021]: STAVBY A ELEKTROMOBILITA

Odborný seminár prináša najnovšie informácie o elektromobilite, parkovaní a nabíjaní elektromobilov v budovách. Jeho cieľom je prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu problematiky elektromobility a správnemu aplikovaniu ustanovení noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ale aj požiarnej bezpečnosti týkajúcej sa elektromobilov v stavbách a vnútorných garážach.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 25 min

RO*[2021]: online konferencia: RIADENIE OSVETLENIA - technologické možnosti

Online konferencia sa venovala otázkam riadenia osvetlenia v oblasti riadiacich systémov osvetlenia so zameraním hlavne na osvetlenie vnútorných priestorov, vonkajších priestorov napr. vo verejnom osvetlení alebo osvetlení školských zariadení. Projektanti pri návrhu musia optimálne prepojiť denné svetlo s umelým osvetlením pomocou riadiaceho systému. Súčasné technológie nám umožňujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť vysoko sofistikovanú sústavu. Popri tradičnom prepojení káblami sa čoraz viac využíva bezdrôtové prepojenie – riadenie človekom alebo v autonómnom režime. V rámci prednášok bola predstavená technológia NightTune, ktorá je založená na využití výhod aktívneho svetla aj v nočných hodinách. A nájdete tu aj zaujímavosti a informácie zo zákulisia osvetlenia ciest D4R7.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 45 min

OS*[2021]: online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA

Obsahom konferencie bolo priblížiť projektantom osvetlenia, projektantom elektrických zariadení a stavieb, ako aj záujemcom o problematiku svetla a osvetľovania procesnú, formálnu a odbornú stránku návrhu osvetlenia a prípravy príslušnej projektovej dokumentácie. Konferencia priniesla informácie z oblasti denného osvetlenia, umelého osvetlenia interiérov a exteriérov ako aj architektonického osvetlenia. Na konferencii boli predstavené a analyzované aktuálne legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie a spôsoby ich impementácie v konkrétnych aplikačných oblastiach.

Počet tém: 10Časová dotácia: 5 h 43 min

KO*[2021]: odborný seminár: KVALITA OSVETLENIA V INTERIÉRI

Cieľom odborného seminára je priblížiť projektantom problematiku kvality svetla v interiéri. Obsahom seminára je humanocentrické resp. integratívne osvetlenie, ktoré podporuje mimozrakové vnímanie optického žiarenia a jeho účinky na ľudský organizmus. Dozviete sa informácie z oblasti základných princípov integratívneho osvetlenia z pohľadu najnovších teoretických poznatkov, doplnených o aktuálne informácie z normalizačných aktivít Medzinárodnej komisii pre osvetlenie CIE a Medzinárodnej normalizačnej organizácii ISO. Seminár aj prináša praktické poznatky a opíše evolučne premeny nášho životného priestoru, ako sme sa premiestnili do interiéru a aké geneticky kódované potreby prinášame so sebou z exteriéru.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 5 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

Ing. Matej Veverka, predseda slovenskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.