Celoživotné vzdelávanie SKSI

Zoznam modulov

Téma je základným uceleným učebným predmetom a je súčasťou obsahu jednotlivých zobrazených modulov. Každý účastník, ktorého zaujíma určitá špecifická oblasť, si môže prostredníctvom žiadosti alebo nastavených pravidiel vzdelávania v komore vybrať niektorý z modulov a tým získa prístup do relevantných tém. Nadstavbou takéhoto tematického štúdia prostredníctvom vzdelávacích modulov je štúdium celého programu.

 

Cieľom tohto vzdelávacieho portálu je sprístupniť na jednom centrálnom mieste väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli mať prínos pre profesiu autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich, osoby vykonávajúce stavebný dozor, ako aj prínos pre širšiu odbornú verejnosť. Ide o databanku materiálov a informácií, ktorých historický obsah budú vedieť oceniť všetky profesie participujúce v oblasti stavebníctva na Slovensku. Vieme, že stavby ako aj jednotlivé projekty stavebníctva trvajú desaťročia a niekedy aj celé generácie. Z uvedeného dôvodu sa Slovenská komora stavebných inžinierov rozhodla zachovávať historické dedičstvo informácií vo forme rôznych odborných ale aj laických tém tak, aby bolo možné v budúcnosti tieto informácie používať v prospech celej spoločnosti. Kto z nás v dnešnej dobe pozná zaujímavosti z výstavby mosta SNP ponad Dunaj? Kto z nás vie čo je Trombeho stena, o aký konštrukčný systém ide a na ktorých projektoch na Slovensku alebo vo svete bol tento systém aplikovaný? Takýchto otázok existuje veľké množstvo, pričom na niektoré z nich odpovedajú vzdelávacie a praktické príspevky tohto portálu.

 

Radi by sme Vás, v prípade aktívneho používania tohto portálu, upozornili na to, že voľné šírenie akéhokoľvek obsahu môže byť len so súhlasom prevádzkovateľa tohto portálu alebo autora každého jedného príspevku. Pristupujme preto k týmto informáciám zodpovedne a využívajme ich len pre vlastnú potrebu a rozvoj, ktoré sú dôležité na výkon svojho povolania alebo profesie. Prevádzkovateľ portálu si rovnako vyhradzuje právo v niektorých prípadoch prístup k príspevkom spoplatniť.

Prehľad modulov projektu

AKU*[2021] AKU*[2022] APP*[2022] BD*[2020] BIM*[21-03] BIM*[21-06] BIM*[21-10] BIM*[21-11] BIM*[22-11] BIM*[23-05] BIM*[24-01] CH*[2021] DMR*[2022] EAD*[2024] EH*[2021] EL*[2020] EL*[2021] ELE*[2021] ELE*[2022] EO*[2020] ETICS ETK*[2020] ETK*[2021] FIDIC I. FIDIC II. FOT*[2023] FOT*[2024] FVP*[2022] GAB*[2023] GEO*[2022] HOP*[2021] IMP*[2021] IMP*[2022] KI*[2023] KO*[2021] L*[23]*138 L*[23]*201 L*[24]*50 LEG*[23-03] LEG*[23-09] LEG*[23-11] LEG*[24-03] MIP*[2022] MO*[2021] MUR*[2023] NMK*[2021] NMK*[2022] NZV*[2021] OP*[2021] OPH*[2021] ORD*[22-04] ORD*[22-06] ORD*[22-09] ORD*[23-03] ORD*[23-09] OS*[2021] OSP*[2022] OVP*[2022] PBS*[2022] PMP*[2021] POI*[2021] PP*[2021] PSV*[2022] RO*[2021] SŠ*[20-11] SŠ*[21-01] SŠ*[21-03] SŠ*[21-04] SŠ*[21-10] SŠ*[22-03] SŠ*[22-04] SŠ*[22-09] SŠ*[22-10] SŠ*[23-02] SŠ*[23-03] SŠ*[23-05] SŠ*[23-10] ST*[22-02] STN*[22-04] SVT*[2024] TP*[2021] UDR*[2021] UN:PIP*[23] VVR*[23-02] VVR*[23-11] ŽIA*[2024] ZMV*[2021] ZoD*[2023] ZoD*[2024] ZPR*[2023] ZVP*[2023]

AKU*[2021]: Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností

Človek sa tisícky rokov vyvíjal vo vonkajšom prostredí a tomu sa prispôsobil aj jeho sluch. V súčasnosti trávime až 90% nášho času v modernom interiéri. Tento interiér je poväčšine tvorený z tvrdých odrazivých materiálov ako je sklo, betón, drevo, hladký SDK, bez akejkoľvek schopnosti pohltiť hluk, čo spôsobuje, že hluk sa odráža naspäť do priestoru a vytvára dlhý čas dozvuku (ozvenu), zlú zrozumiteľnosť reči a tak isto vysoké hladiny hluku. Chýbajúci akustický komfort v budovách je častokrát dlhodobo neriešený problém. Hluk má negatívny vplyv na užívateľov budov, či už ide o školy, nemocnice alebo aj kancelárie. Akustické merania z rôznych budov na Slovensku ukazujú, že prípustné hodnoty sú v niektorých prípadoch prekročené až dvojnásobné. To zhoršuje užívateľom fungovanie v týchto budovách, má to vplyv na ich výkonnosť, správanie a čo je hlavné, má to negatívny vplyv na ich zdravie. Riešením tohto problému je, aby sme sa na priestor nepozerali len okom, ale aj uchom. Častokrát sa stáva, že priestor je krásny, nový, moderný, ale je náročné v ňom fungovať z dôvodu nepohody, ktorú užívatelia pociťujú. Častokrát stačí málo a dosiahneme veľa. Z uvedeného vyplýva, že akustické parametre sú jedným z najdôležitejších parametrov vnútorného komfortu.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 29 min

AKU*[2022]: Akustika v praxi

Ide o praktický seminár, ktorý poukáže na konkrétne situácie, s ktorými sa odborníci z oblasti akustiky stretávajú v bežnom živote. Priblížime vám digitálne nástroje dôležité pri analýze a návrhu akustiky, vysvetlíme ako využívať mobilnú aplikáciu Best Ceilings pre mobilné zariadenia. Nástroje a pomôcky, ktoré vám ukážeme sú výbornou podporou pre jednoduché, rýchle a hlavne správne riešenie pri projektovaní podhľadov. Upozorníme vás na požiadavky normy STN 73 0532 - aké sú hodnotenia zvukoizolačných vlastností budov, stavebných konštrukcií a požiadaviek, ktoré spôsobujú v praxi veľké starosti projektantom aj realizátorom stavieb. Dôležitou témou je správny návrh stavebných konštrukcií z hľadiska posúdenia ich výslednej nepriezvučnosti, ktorá sa vždy líši od hodnôt udávaných výrobcami stavebných systémov. Jednou z dôležitých oblastí je aj priestorová akustika v školách. Priemerná hladina hluku dosahuje v triedach vyššiu úroveň ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré sú dokonca hlučnejšie ako rušná križovatka. Problém s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok. V závere seminára sa budeme venovať stavebnému sklu a akustike, čo je potrebné dodržať pri výbere skla, ako zlepšiť akustické vlastnosti skla a aké sú časté omyly z praxe.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 39 min

APP*[2022]: Akustika budov a praktické príklady zo stavieb

Seminár je určený najmä projektantom pozemných stavieb, ktorí sa v praxi stretávajú s požiadavkami noriem na zvukovú izoláciu medzi miestnosťami v budovách a požiadavkami na splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v chránených vnútorných priestoroch budov. V prezentáciách sú uvedené príklady zo stavieb, pri ktorých boli identifikované nedostatky projektu, prípadne chyby vzniknuté pri realizácii stavieb. Prezentované príklady napomôžu lepšiemu pochopeniu súvislostí medzi hodnotami váženej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií zistenými laboratórnymi meraniami a dosiahnuteľnými hodnotami váženej stavebnej nepriezvučnosti po zabudovaní konštrukcií do stavieb, resp. súvis s hodnotami požadovanej zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách. Pre zdroje hluku nachádzajúce sa vo vnútri budov - technické zariadenia budov, budú ilustrované správne a nesprávne spôsoby ich zabudovania do stavby, ktoré majú často negatívny vplyv na hodnotenie výsledkov meraní hluku a meraní zvukovej izolácie podľa platnej STN a platnej legislatívy na ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami. Prezentácia bude zameraná najmä na uvedenie skutočných príkladov z realizácií stavieb, kde boli akustické mosty, nesprávne realizované skladby, detaily stavebných konštrukcií, nevhodné riešenia prestupov rozvodov cez konštrukcie, alebo nevhodné spôsoby pružného uloženia technických zariadení budov, identifikované akustickými meraniami.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 27 min

BD*[2020]: Betonárske dni 2020

Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenský národný komitét fib zorganizovali 22. októbra 2020 online formou 13. ročník konferencie a 6. post kongresové kolokvium SNK fib.

Počet tém: 10Časová dotácia: 12 h 40 min

BIM*[21-03]: BIM - Informačné modelovanie stavieb

Seminár BIM - informačné modelovanie stavieb je úvodným on-line seminárom, ktorý vznikol v rámci spolupráce Slovenskej komory stavebných inžinierov a BIM asociácie Slovensko. Cieľom je priblížiť zaujímavú a náročnú problematiku modelovania stavieb pre všetky typy profesií a hlavne dostať tento revolučný spôsob komunikácie nielen k projektantom a realizátorom stavieb, ale smerovať túto problematiku aj k samotnej príprave výstavby, k procesu výstavby a ku správe budov tzv. facility management.

Počet tém: 6Časová dotácia: 2 h 6 min

BIM*[21-06]: AKO SPRÁVNE STANOVIŤ ROZSAH BIM PROJEKTU?

Seminár BIM s názvom "Ako správne stanoviť rozsah BIM projektu" je ďalším on-line seminárom, ktorý vznikol v rámci spolupráce Slovenskej komory stavebných inžinierov a BIM asociácie Slovensko. Cieľom je priblížiť predpokladaný rozsah BIM projektu pre všetky typy profesií a lepšie priblížiť účastníkovi seminára tento revolučný spôsob komunikácie nielen k projektantom a realizátorom stavieb, ale smerovať túto problematiku aj k samotnej príprave výstavby, k procesu výstavby a ku správe budov tzv. facility management.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 5 min

BIM*[21-10]: Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB)

BIM nie je len 3D geometria a tiež neslúži len na tvorbu výkresov. Je to nástroj hodný 21. storočia, ktorý napomáha pri optimalizácii riešenia potrubných rozvodov a systémov, ktorých je v stavbe každým dňom viac. Seminár sa zameriava na vyjasnenie súčasných možností využitia informačného modelovania stavieb v oblasti technického zariadenia budov (TZB) a praktické skúsenosti pri tvorbe a koordinácii tohto typu profesií na konkrétnych ukážkach z praxe. Zameriame sa aj na postupné kroky, ktoré pri implementácii BIM na firemnej úrovni musíte podniknúť.

Počet tém: 5Časová dotácia: 2 h 37 min

BIM*[21-11]: Časo-priestorové plánovanie vo výstavbe 4D a 5D BIM

Plánovanie výstavby je zásadná a veľmi náročná činnosť v oblasti riadenia a uskutočňovania stavebných projektov, ktorá si vyžaduje na úspešnú realizáciu čoraz precíznejšie plánovanie. Plánovanie zahŕňa výber technológie, definovanie úloh, odhad potrebných zdrojov a času trvania jednotlivých úloh a taktiež všetky interakcie medzi nimi. Všetky tieto faktory majú priamy dopad na výslednú cenu. S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, ale taktiež zvyšujúcou sa cenou vstupov ako je práca, stavebné materiály a mechanizmy, rastie aj potreba dôslednejšej prípravy za účelom efektívneho, plynulého a bezpečného priebehu výstavby. Je potrebné si uvedomiť, že tak ako BIM model, aj časové plánovanie musí brať do úvahy podrobnosť v akej má byť vyhotovené. V rámci odborného seminára priblížime proces tvorby 4D a 5D BIM, ukážeme aktuálne možnosti v tejto oblasti a budeme s Vami zdieľať skúsenosti o možnostiach využitia aj na iné, ako marketingové účely.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 28 min

BIM*[22-11]: BIM - Prístup založený na informáciách

Mnohí už vedia, že BIM nie je len 3D model. Cieľom projektovania sú aj informácie, ku ktorým sa chceme dostať a efektívne s nimi narábať v rámci celého životného cyklu akejkoľvek stavby. Prístup založený na informáciách v BIM modeli však musí mať štandardizované pravidlá. Len potom môžeme využívať BIM ako nástroj nielen pre digitalizáciu procesov, ale pre digitalizáciu celého stavebníctva.

Počet tém: 7Časová dotácia: 2 h 37 min

BIM*[23-05]: Možnosti využitia BIM pri návrhu a posudzovaní drevených konštrukcií

Mnohí už dnes vedia, že BIM nie je len 3D. Cieľom sú informácie, ku ktorým sa chceme dostať a efektívne s nimi narábať v rámci celého životného cyklu akejkoľvek stavby. Prístup založený na informáciách v modeli však musí mať štandardizované pravidlá. Iba potom môžeme využívať BIM ako nástroj pre digitalizáciu nielen procesov, ale celého stavebníctva. Tento webinár priblíži BIM z pohľadu navrhovania a posudzovania drevených konštrukcií.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 47 min

BIM*[24-01]: Projektovanie metodikou BIM: ukážka princípov spolupráce na projekte stavby projektovanej metodikou BIM

Počas tohto seminára sa dozviete ako prebieha spracovanie BIM modelu architektonicko-stavebných konštrukcií, ako prebieha príprava podkladov pre prácu statika a profesií TZB a ako exportovať BIM model ASR. Ďalej ukážeme prácu statika, import podkladov ASR a prebratie nosných konštrukcií. Súčasťou prednášok je aj tvorba analytického modelu (vytvorenie analytických prvkov, zaťaženie a okrajové podmienky) a ukážky práce s vystužovaním ŽB konštrukcií a spojovacími prvkami krovu. Predvedieme export modelov statiky - Tvar, Výstuž, Analytický model a poslanie BIM modelu statiky architektovi. Práca projektanta TZB a import podkladového BIM modelu ARC. Ukážeme práce tvorby TZB prvkov v BIM modely profesie a export TZB BIM modelu a poslanie architektovi. Import modelov STC a TZB do ASR. Zmena v BIM modely ASR a export profesiám. Dozviete sa postupy prác pri zmene v statickom BIM modely a pri zmene v BIM modely profesií TZB. Koordinácia a kontrola všetkých BIM modelov na strane architekta. Export BIM modelov do IFC formátu. Ukážeme príklady ako otvárať a prezerať IFC modely zadarmo, ako importovať IFC do CDE (Dalux) a ukážka podkladov pre investora, alebo pre stavebný dozor.

Počet tém: 2Časová dotácia: 3 h 22 min

CH*[2021]: online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB

Konferencia je určená architektom, projektantom, odborne spôsobilým osobám a pre širšiu odbornú verejnosť. Táto konferencia sa zaoberá predpismi, výpočtami a technológiami na chladenie a vetranie pričom kladie dôraz na predstavenie normatívneho a prevádzkového hodnotenia. Nájdeme tu analyzovaný dopad opatrení v mieste spotreby vetrania a chladenia pri normatívnom i prevádzkovom hodnotení a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov.

Počet tém: 8Časová dotácia: 3 h 58 min

DMR*[2022]: Využitie digitálneho modelu reliéfu a ortofotomozaiky územia Slovenska pre projektantov

Cieľom tohto seminára je prezentovať základné informácie o technológii LLS (resp. LiDAR). V prednáškach odznejú informácie k projektu LLS a k projektu ortofotomozaiky SR vrátane informácií k parametrom, dostupnosti a spôsobu poskytovania produktov ÚGKK SR prostredníctvom rezortného Geoportálu a webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS. Uvidíte ukážky práce s údajmi prostredníctvom voľne dostupnej open source aplikácie QGIS – napr. vizualizácia terénu podľa DMR, vytvorenie vrstevníc, odmeranie výškového profilu, výpočet kubatúr, sklonu terénu, analýza viditeľnosti, určenie základných geomorfologických tvarov reliéfu, konverzia údajov do CAD formátov.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 37 min

EAD*[2024]: Energetické aktívne domy v Salzburskej zemi

Seminár Energetické aktívne domy v Salzburskej zemi ponúka zaujímavý pohľad jedného z najrenomovanejších odborníkov v oblasti projektovania energetický úsporných budov v Európskej únii. Seminár vám predstaví posun vývoja znalosti v energetickej oblasti od roku 2018 vrátane prípadovej štúdie energeticky aktívnych rodinných domov v Mníchove a terasovytého bytového domu v Alpách. Veríme, že tento seminár vás motivuje k možnostiam projektovania nielen energeticky úsporných domov ale aj energeticky aktívnych domov, ktorých trendy a znateľné pokroky môžeme vidieť v rámci celého sveta.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 30 min

EH*[2021]: online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY A ICH VPLYV NA EHB

Cieľom tejto konferencie bolo informovať architektov, projektantov, odborne spôsobilé osoby, ako aj širšiu odbornú verejnosť o predpisoch, výpočtoch a technológiách súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov. Snažili sme sa predstaviť rôzne technológie, ktoré možno využiť na vykurovanie a prípravu teplej vody a ich vplyv na energetickú hospodárnosť. Snažili sme sa odpovedať na otázky, ktoré technológie použiť na dosiahnutie štandardu takmer nulovej potreby energie pričom sme sa dotkli aj investičnej náročnosti.

Počet tém: 10Časová dotácia: 5 h 41 min

EL*[2020]: online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 20. októbra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 10 min

EL*[2021]: online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Modul vznikol na základe on-line konferencie z 18. mája 2021, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s takmer nulovou potrebou energie a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

Počet tém: 7Časová dotácia: 2 h 59 min

ELE*[2021]: STAVBY A ELEKTROMOBILITA

Odborný seminár prináša najnovšie informácie o elektromobilite, parkovaní a nabíjaní elektromobilov v budovách. Jeho cieľom je prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu problematiky elektromobility a správnemu aplikovaniu ustanovení noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ale aj požiarnej bezpečnosti týkajúcej sa elektromobilov v stavbách a vnútorných garážach.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 25 min

ELE*[2022]: ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy a zabezpečuje jej trvalo udržateľný rozvoj a technologické napredovanie, pričom zohľadňuje princípy ochrany životného prostredia.  Odborný seminár je primárne určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia. Predmetom tohto seminára je prenosová sústava SR - elektrické vedenia, elektrické stanice, prvky prenosovej sústavy, ďalej elektroenergetika na Slovensku (výroba, prenos, distribúcia a spotreba elektriny), plán obrany a plán obnovy elektrizačnej sústavy.

Počet tém: 1Časová dotácia: 2 h 58 min

EO*[2020]: online konferencia: HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH PREDPISOV

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 25. novembra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, s cieľom informovať projektantov a certifikantov osvetlenia, ako aj širšiu odbornú verejnosť o najnovších normatívnych a legislatívnych požiadavkách na osvetlenie a na hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách, doplnených o informácie o moderných a efektívnych osvetľovacích zariadeniach a systémoch vrátane riadenia osvetlenia.

Počet tém: 10Časová dotácia: 4 h 38 min

ETICS: Aké sú aktuálne požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie ETICS

Počas seminára sa dozviete dôležité informácie o obnovených a zateplených budovách v období zhotovenia a dopady na znižovanie potreby a spotreby tepla a energie. Výsledky 3. fázy výpočtového odvodenia nákladovo optimálnych minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a ich vplyv na určenie normalizovaných požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií. Dozviete sa aj informácie o zásadných požiadavkách na navrhovanie a zhotovovanie ETICS podľa STN 73 2901: 2023 a STN 73 0802: 2023. Detaily stykov ETICS a súvisiacich konštrukcií (balkóny a lodžie, otvorové konštrukcie, tieniace konštrukcie). Postupné kroky zhotovovania obnovy budovy.

Počet tém: 1Časová dotácia: 3 h 0 min

ETK*[2020]: Kurz ETIKY 1

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame modul kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 16.12.2020 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 56 min

ETK*[2021]: Kurz ETIKY 2

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame rozšírené informácie kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 24.06.2021 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 15 min

FIDIC I.: Zmluvné podmienky pre projektantov, Červená kniha

V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni patria zmluvné podmienky FIDIC – štandardizované zmluvné vzory vydané Medzinárodnou federáciu konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) sídliacou v Ženeve. Organizácia FIDIC v súčasnosti zastrešuje okolo 80 národných členských asociácií, pričom na Slovensku je zastúpená prostredníctvom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri realizácii stavebných projektov podľa zmlúv o dielo. Tvoria základ zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete. Používanie zmluvných podmienok FIDIC odporúča aj Európska komisia pre projekty financované z jej zdrojov. V poslednom období sa ich používanie rozšírilo aj v súkromnej stavebnej sfére.
 

FIDIC Red Book (Červená kniha) pre zhotovenie diela, resp. dodanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie vypracovanej resp. zabezpečenej objednávateľom. Je to jedna z najznámejších a najčastejšie používaných foriem všeobecných zmluvných podmienok FIDIC. Ide o tzv. meraný kontrakt, v ktorom sa vo väčšine prípadov výsledná cena diela určí na základe reálne vykonaných prác zhotoviteľa – meraním množstiev s použitím jednotkových cien na základe dohodnutého položkovitého rozpočtu – Výkazu výmer. Celková cena diela sa mení v závislosti od požiadaviek na zmeny diela a v dôsledku uplatnenia nárokov na dodatočné platby. Vo fáze obstarávania teda objednávateľ znáša predovšetkým riziko prípravy správneho rozpočtu diela a zhotoviteľ riziko správneho ocenenia jednotlivých položiek stavebných prác potrebných na vykonanie diela. Riziko za správnosť a úplnosť dokumentácie znáša objednávateľ, zhotoviteľ je zodpovedný za riadne vykonanie diela v súlade s predloženou dokumentáciou (nie je však vylúčené, že časť dokumentácie zabezpečuje zhotoviteľ).

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 23 min

FIDIC II.: Zmluvné podmienky pre projektantov, Žltá kniha

V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni patria zmluvné podmienky FIDIC – štandardizované zmluvné vzory vydané Medzinárodnou federáciu konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) sídliacou v Ženeve. Organizácia FIDIC v súčasnosti zastrešuje okolo 80 národných členských asociácií, pričom na Slovensku je zastúpená prostredníctvom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri realizácii stavebných projektov podľa zmlúv o dielo. Tvoria základ zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete. Používanie zmluvných podmienok FIDIC odporúča aj Európska komisia pre projekty financované z jej zdrojov. V poslednom období sa ich používanie rozšírilo aj v súkromnej stavebnej sfére.
 

FIDIC Yellow Book (Žltá kniha), tzv. „Vyprojektuj a postav“ (Design and Built), v rámci ktorej je zhotoviteľ zodpovedný za vyprojektovanie aj realizáciu diela, a to podľa požiadaviek objednávateľa. Vyhotovené dielo musí byť vhodné pre zadaný účel (fit for purpose). Zhotoviteľ väčšinou vykonáva dielo za pevnú, vopred dohodnutú cenu tvorenú paušálnymi združenými položkami a je zodpovedný aj za správny rozpočet aj za ocenenie stavebných prác a za vykonanie diela za dohodnutú cenu (aj v tomto prípade však môže dôjsť k jej úprave v dôsledku zmien a nárokov).

Počet tém: 2Časová dotácia: 2 h 39 min

FOT*[2023]: Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej ochrany

So snahou o trvalo udržateľný rozvoj dochádza prirodzene k nárastu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Nárast počtu inštalácií fotovoltických systémov so sebou prináša možné riziká v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Dôležitý je správny návrh, inštalácia aj údržba. Špeciálnu výzvu predstavujú fotovoltické systémy aj pre zasahujúcich hasičov, ktorým hrozí zásah elektrickým prúdom. Pre objasnenie možných komplikácií s cieľom vyvarovať sa chýb pri návrhu a následnej realizácií z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Táto prednáška si dáva za cieľ informovať odbornú aj širšiu verejnosť o možných úskaliach a analyzovať problematiku v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a stavebných výrobkov.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 56 min

FOT*[2024]: Základné princípy a návrh fotovoltickej inštalácie

Na tomto seminári sa dozviete základné princípy návrhu fotovoltického zdroja a spôsobov ako využiť získanú elektrickú energiu zo Slnka. Obsahom prednášok je predbežný návrh fotovoltického zdroja, analýza spotreby a určenie potrebného výkonu vrátane prehľadu právnych predpisov a noriem pre fotovoltické zariadenia. Ďalej sa dozviete o ochrane pred bleskom vo vzťahu k fotovoltickej inštalácii, jej základné princípy a návrhy riešenia. V prednáškach sú rozanalyzované komponenty fotovoltických systémov a ich vzájomné zostavenie do funkčného celku podľa STN a právnych predpisov. Získate základné informácie o jednotlivých komponentoch, ich vzájomnej nadväznosti z pohľadu technického návrhu, bezpečnosti a ochrany života a zdravia. Ďalej sú demonštrované výpočty limitných a smerodajných hodnôt potrebných pre správny návrh a predmetom seminára je aj vypočítaný a navrhnutý jednoduchý fotovoltický systém. Časť prednášky bude venovaná požiarnej ochrane, vyvedeniu výkonu a iným nadväzujúcim činnostiam pri projektovaní. V závere sa venujeme zostaveniu a obsahu projektovej dokumentácie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 5 h 21 min

FVP*[2022]: Analýza účinkov vetra na zostavy fotovoltických panelov na plochých strechách

Seminár je primárne určený pre odborníkov z oblasti statiky stavieb. Základnými témami seminára je porovnanie výpočtu priťaženia fotovoltaických panelov podľa K2 SYSTEM GMBH a podľa STN EN 1991-1-4. Ďalej sa dozviete o možnostiach stanovenia súčiniteľov výsledného čistého tlaku vetra cp.net na zostavy fotovoltaických panelov, počítačovou simuláciou prúdenia vetra ako aj testovaním vo veterných tuneloch. Súčasťou týchto informácií je aj analýza účinkov snehu na fotovoltaické zostavy. V seminári nájdete aplikačné príklady na obdĺžnikové a trojuholníkové zostavy fotovoltaických panelov ako aj porovnanie výpočtu priťaženia fotovoltaických panelov na plochých strechách podľa dodávateľa a podľa statika. V tejto súvislosti je potrebné analyzovať aj zodpovednosť za bezpečnosť osadenia technológie na objekt.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 55 min

GAB*[2023]: Oporné múry, gabionové oporné konštrukcie

Tento odborný seminár je zameraný na základné zásady navrhovania oporných múrov doplnené príkladmi zo stavebnej praxe. Rovnako sa dozviete niečo o posúdení trvanlivosti zvarovaných sietí s koróznou ochranou Zn a Zn+Al použitých na stavbách realizovaných v období 1993 až 2008. Porovnanie výsledkov terénnych skúšok a odhadu trvanlivosti koróznej ochrany podľa normy STN EN 10 223-8 z roku 2014.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 57 min

GEO*[2022]: Voda v geotechnike

V posledných rokoch boli revidované normy na hydrodynamické skúšky, odber vzoriek zemín a skalných hornín a prijali sa nové normy, ktoré sú pomôckou pre návrh geotechnického monitoringu. Súčasťou školenia je prehľad nových a revidovaných noriem pre prieskum a skúšanie horninového prostredia. Používané metódy sanácie zosuvných svahov ako riešenie príčin vzniku nestabilít na svahu. Prezentované budú predovšetkým tie sanácie, ktoré sa nasadzujú medzi prvými napr. odvodnenie a zemné práce. Školenie je obohatené príkladmi z praxe - vhodnosť a efektivita sanácií a monitoring ich účinnosti. Toto školenie sa orientuje aj na metódy zisťovania prítomnosti podzemných vôd na staveniskách, použitie archívnych údajov a ich obmedzenia, overovanie filtračných parametrov zemín (hydrogeologické kolektory a izolátory) a riziká vyplývajúce z pôsobenia podzemných vôd na základové pomery a stavebné objekty (agresivita, vztlak, sufózne javy apod.). Zameriame sa na základné informácie k uvedeným témam.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 38 min

HOP*[2021]: Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť

Inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár) pričom poskytovanie služieb bezodpladne môže inžinier iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia. Stavebný inžinier by mal okrem iného oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy aj spôsob výpočtu odmeny.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 6 min

IMP*[2021]: Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

Všetci vieme, že drevo je prírodný materiál a neošetrované drevo časom podlieha skaze. Významným nebezpečenstvom pre drevo je drevokazný hmyz ako aj drevokazné huby a plesne. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Tento seminár nám ukáže jeden zo spôsobov ako sa správať k drevu už vo fáze prípravy projektov a ako zabezpečiť profesionálnu a spoľahlivú ochranu, ktorou vieme predĺžiť jeho životnosť.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 47 min

IMP*[2022]: Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

Všetci vieme, že drevo je prírodný materiál a neošetrované drevo časom podlieha skaze. Významným nebezpečenstvom pre drevo je drevokazný hmyz ako aj drevokazné huby a plesne. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Tento seminár nám ukáže jeden zo spôsobov ako sa správať k drevu už vo fáze prípravy projektov a ako zabezpečiť profesionálnu a spoľahlivú ochranu, ktorou vieme predĺžiť jeho životnosť či už v prípade nového objektu alebo rekonštrukcie toho starého.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 59 min

KI*[2023]: Kontrolní inžinieri podľa novej legislatívy

Stavebná legislatíva od 1. apríla 2024 prináša zmeny v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Jednou zo zásadných zmien je nový inštitút Kontrolného inžiniera. V tomto webinári sa venujeme § 5 zákona č. 138/1992 Zb., ktorý sa zameriava na nové regulované povolanie – kontrolný inžinier.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 31 min

KO*[2021]: odborný seminár: KVALITA OSVETLENIA V INTERIÉRI

Cieľom odborného seminára je priblížiť projektantom problematiku kvality svetla v interiéri. Obsahom seminára je humanocentrické resp. integratívne osvetlenie, ktoré podporuje mimozrakové vnímanie optického žiarenia a jeho účinky na ľudský organizmus. Dozviete sa informácie z oblasti základných princípov integratívneho osvetlenia z pohľadu najnovších teoretických poznatkov, doplnených o aktuálne informácie z normalizačných aktivít Medzinárodnej komisii pre osvetlenie CIE a Medzinárodnej normalizačnej organizácii ISO. Seminár aj prináša praktické poznatky a opíše evolučne premeny nášho životného priestoru, ako sme sa premiestnili do interiéru a aké geneticky kódované potreby prinášame so sebou z exteriéru.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 5 min

L*[23]*138: Aké novinky prinesie zmena zákona č. 138/1992 Zb. pre oprávnené osoby

Nové stavebné zákony (zákon č. 200/2022 Z. z. a zákon č. 201/2022 Z. z.) vyvolali zmeny vo viacerých legislatívnych predpisoch, čoho dôsledkom bola nutnosť ich novelizácie. Zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, tzv. zberným zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s účinnosťou od 1. apríla 2024, ktorý prináša viacero zásadných zmien. Tento webinár vám priblíži, ako sa dotkne novelizácia zákona autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich a stavebný dozorov, a aké sú nové regulované povolania.

Počet tém: 6Časová dotácia: 3 h 26 min

L*[23]*201: Legislatívne zmeny pri príprave a zhotovovaní stavieb od 1.4.2024

Nový zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe prinesie niekoľko zásadných zmien aj pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Počas webinára Vám predstavíme aké sú práva a povinnosti osôb pri príprave a zhotovovaní stavieb, aké sú vyhradené činnosti vo výstavbe a zavedenie nových povolaní - autorizovaný stavbyvedúci a autorizovaný stavebný dozor. Viete aké sú povinnosti a zodpovednosť stavbyvedúceho a autorizovaného stavbyvedúceho od 1.4.2024? Poznáte povinnosti a zodpovednosť stavebného dozoru a autorizovaného stavebného dozoru od 1.4.2024? Odpovede na tieto a iné otázky sa dozviete na tomto webinári.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 27 min

L*[24]*50: Novela stavebného zákona 50/1976 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Základným dôvodom prijatia novely bolo rozhodnutie o odložení účinnosti zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe. Touto novelou sa mení a dopĺňa nielen stavebný zákon, ale okrem iných legislatívnych predpisov aj tzv. „zberný zákon“ t. j. zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Aké zmeny priniesla novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov? Ako legislatívne zmeny súvisiace so zákonmi 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z. ovplyvňujú pôvodný zákon o výstavbe s dosahom na náš kľúčový zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných  stavebných inžinieroch. Na tieto, ale aj iné otázky zodpovieme práve počas tohto seminára.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 15 min

LEG*[23-03]: Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní pre projektantov?

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu svojho riadneho chodu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Tento seminár reflektuje na aktuálny stav legislatívy v stavebníctve a územnom plánovaní s dôrazom na postavenie projektanta v tomto procese a poukazuje na niektoré procesy v oblsati digitalizácie a v samotnej inštitucionalizácii úradu.

Počet tém: 5Časová dotácia: 4 h 22 min

LEG*[23-09]: Legislatívne zmeny a nové povinnosti pre projektantov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu svojho riadneho chodu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Tento seminár reflektuje na aktuálny stav legislatívy v stavebníctve a územnom plánovaní s dôrazom na postavenie projektanta v tomto procese a poukazuje na niektoré procesy v oblsati digitalizácie a v samotnej inštitucionalizácii úradu.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 2 min

LEG*[23-11]: Zmeny v stavebnom práve od roku 2024

Nové stavebné zákony (zákon č. 200/2022 Z. z. a zákon č. 201/2022 Z. z.) vyvolali zmeny vo viacerých legislatívnych predpisoch, čoho dôsledkom bola nutnosť ich novelizácie. Zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, tzv. zberným zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s účinnosťou od 1. apríla 2024, ktorý prináša viacero zásadných zmien. Tento webinár vám priblíži, ako sa dotkne novelizácia zákona autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich a stavebný dozorov, a aké sú nové regulované povolania.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 53 min

LEG*[24-03]: Legislatívne zmeny v stavebnom práve od 1. 4. 2024

Aké zmeny budú platiť v stavebnej legislatíve od 1.4.2024? Ako sa mení zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Ako legislatívne zmeny ovplyvnia prax? Na tieto, ale aj iné otázky zodpovieme počas seminára, ktorý sme pre Vás pripravili s odborníkmi v tejto oblasti.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 31 min

MIP*[2022]: Ako správne navrhovať a používať minerálnu izoláciu

Ide o prezentačný seminár Asociácie výrobcov minerálnych izolácií z. z. p. o. (AVMI). Asociácia sa zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri tvorbe legislatívneho prostredia a noriem. Sleduje všeobecne prospešné ciele a ciele pre ochranu spoločenských záujmov svojich členov v oblasti využívania minerálnych izolácií. Možností využitia minerálnej izolácie je veľké, a bežne si jej uplatnenie ani neuvedomujeme, avšak sú súčasťou nášho života (stavebníctvo, automobilový priemysel, spotrebný tovar, konštrukcie, poľnohospodárstvo, fotovoltika a podobne).

Seminár pokrýva hlavne tieto témy:

Efektívne dimenzovanie tepelnej izolácie z minerálnej vlny so zameraním na tepelnú techniku, mechanickú stabilitu, akustiku a požiadnu bezpečnosť.

Najčastejšie chyby pri výbere a návrhu tepelnej izolácie vudov.

Požiadavky na rôzne typy tepelnoizolačných materiálov a ich vhodný výber v praxi.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 25 min

MO*[2021]: OSVETLENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ: MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY PRE 21. STOROČIE

Tento seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priestorov v školách a školských zariadeniach, ako aj so špecifickými požiadavkami vyplývajúcimi zo zrakových a mimozrakových potrieb užívateľov osvetlenia. V rámci seminára bude predstavené komplexné hodnotenie súčasného stavu osvetlenia škôl a školských zariadení na Slovensku, vychádzajúceho zo skúseností s auditovaním a pasportizovaním veľkého počtu výchovnovzdelávacích budov. Nepriek tomu, že máme rok 2021, v mnohých školách sa stretávame s osvetlením z doby našich predkov. Správny systém osvetlenia školských zariadení v sebe zahŕňa energeticky účinné svietidlo s vysoko kvalitným svetlom, a taktiež aj efektívny systém riadenia osvetlenia, s autonómnym, respektíve užívateľsky ľahkým ovládaním.

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 4 min

MUR*[2023]: Vybrané problémy pri numerickom a analytickom riešení murovaných konštrukcií

Vzhľadom na charakter murovaných konštrukcií - heterogénne, skladajúce sa z murovacích prvkov a spojiva - je ich interpretácia v MKP programoch náročnejšia. Cieľom prednášok je doplniť informácie k už zrealizovaným prednáškam na túto tému, ako aj ukázať možnosti verifikácie materiálových modelov. Na jednoduchých príkladoch budú prezentované nelineárne prístupy s rôznymi možnosťami okrajových podmienok, ako aj využitie analytického riešenia.

Počet tém: 3Časová dotácia: 50 min

NMK*[2021]: Navrhovanie murovaných konštrukcií 1

Tento seminár sa zaoberá všeobecnými princípmi navrhovania murovaných konštrukcií a špecifikami navrhovania pre tehliarske, pórobetónové a vápenno-pieskové murovacie prvky. Obsahom sú legislatívne a normové podklady, materiály, analýza murovaných konštrukcií a návrhy nosných murovaných konštrukcií.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 13 min

NMK*[2022]: Navrhovanie murovaných konštrukcií 2

Murivo nie je ideálnym materiálom pre modelovanie pomocou MKP, lebo má rôzne vlastnosti v rôznych smeroch – má dobrú odolnosť v tlaku ale takmer nulovú v ťahu. Nastavenie vlastností muriva v programe SCIA ENGINEER – pevnostné charakteristiky, modul pružnosti, Poissonov súčiniteľ – tieto charakteristiky sa menia podľa použitých murovacích prvkov a malty. Príklady výpočtu – porovnanie výsledkov: 1. Prvok prenášajúci iba tlak, 2. Výpočet murovanej steny s redukciou klenbového účinku, 3. Eliminácia ťahu pri nelineárnom výpočte s použitím nelineárnej funkcie kĺbov na hrane steny a stropu.
Nenosné steny: Návrh a stabilita nenosných stien (geometria-dĺžka/výška steny). Zjednodušené zásady pre stanovenie maximálnej dĺžky a výšky nevystužených nenosných stien vyplývajúce z pravidiel pre návrh nenosných vnútorných stien podľa EN 1996-1-1, EN 1996-3.
Výplňové steny: Posúdenie výplňových obvodových stien v skeletoch zaťažených vetrom. Obvodové výplňové vysoké steny v halách. Odolnosť výplňovej steny v ťahu za ohybu. Návrh výstuže Murfor vo výplňových stenách pri zaťažení kolmom na ich rovinu. Šmyková odolnosť steny pri zaťažení kolmom na jej rovinu. Detaily napojenia výplňovej steny na nosné konštrukcie. Návrh počtu murivových spojok. Konštrukčné opatrenia zabezpečujúce stabilitu výplňových stien, ako je návrh vzdialeností priečených stužujúcich stien, doplnenie steny piliermi, stuženie výplňovej steny stropnou konštrukciou a prievlakom.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 38 min

NZV*[2021]: Nové európske a národné predpisy súvisiace s navrhovaním a zabudovaním tepelnoizolačných výrobkov do stavby

Seminár sa zameriava na súbor technických noriem rady STN 72 7221 zahŕňa normy zamerané na zabudovanie jednotlivých tepelnoizolačných materiálov (STN 72 7221 – 2 Tepelnoizolačné výrobky z EPS; STN 72 7221 – 3 Tepelnoizolačné výrobky z XPS; STN 72 7221 – 4 Tepelnoizolačné výrobky z MW). Vzhľadom na sprísňovanie požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a energetickú hospodárnosť budov sa v ostatnom období rozšíril sortiment tepelnoizolačných výrobkov, ktoré sa používajú ako komponenty ETICS. Pri navrhovaní a zhotovovaní ETICS je potrebné zohľadniť nielen tepelnotechnické požiadavky, ale aj požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. Navrhovaná zmena normy STN 73 0802/Z2:2015 bude podkladom pre autorizovaného inžiniera pri spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov budov pomocou ETICS, ale aj pre zhotoviteľa vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 7 min

OP*[2021]: Osvetlenie priemyselných prevádzok – na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0

Seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priemyselných prevádzok z hľadiska bezpečnosti, zrakového výkonu a zrakovej pohody, mimozrakových účinkov svetla aj energetickej efektívnosti. Samozrejme, ako v každom štáte, rozvoj Slovenska silno závisí aj od priemyslu. Rozšírenie automobiliek alebo súčasná intenzívna expanzia logistických hál nám generuje mnoho požiadaviek pre efektívne osvetľovacie systémy. Na základe mnohoročných skúseností s meraním parametrov osvetlenia v priemyselných prevádzkach, najmä v súvislosti s dodržaním hygienických predpisov, seminár poukazuje na najčastejšie problémy návrhu a realizácie osvetľovacích sústav, ktoré sa premietajú do výslednej kvantity a kvality osvetlenia.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 58 min

OPH*[2021]: Ochrana stavieb pred hlukom z vonkajšieho prostredia

Seminár je zameraný na zásady ochrany vnútorného priestoru budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia. Venuje sa návrhom protihlukových opatrení na ceste šírenia zvuku stavebných objektov, merania hluku a stanovenie hlukovej záťaže vonkajšieho prostredia. Súčasťou seminára sú základné požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov a konštrukcií výplní otvorov a požiadavky na vetranie budov v hlukom zaťaženom prostredí. Spomenuté sú aj príklady dvojitých transparentných fasád, špeciálnych okenných konštrukcií, možné spôsoby vetrania a iné technické riešenia určené na ochranu stavieb pred nadmerným hlukom. Základným obsahom seminára sú merania hluku vo vonkajšom prostredí, mapy hlukovej záťaže, platná legislatíva, požiadavky slovenských technických noriem a prehľad technických riešení na ochranu budov pred nadmerným hlukom. Nepriezvučnosť fasád a konštrukcií výplní otvorov, vetranie budov, vybrané technické riešenia a príklady vykonaných meraní hluku.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 3 min

ORD*[22-04]: DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 8Časová dotácia: 2 h 51 min

ORD*[22-06]: AKO SPLNIŤ PODMIENKY PLÁNU OBNOVY RODINNÝCH DOMOV

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 30 min

ORD*[22-09]: DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV III.

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 9Časová dotácia: 4 h 55 min

ORD*[23-03]: K výzvam na obnovu rodinných domov a pamiatkových budov

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

 

Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 32 min

ORD*[23-09]: Obnova rodinných domov IV.: Výzva č. 4

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 000 starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

 

Výzva č.4 prináša efektívnejšiu komunikáciu, optimalizované procesy a stavia na piatich hlavných pilieroch:
Primeranosť: Výzva predpokladá dostatočných 90 dní na podanie žiadosti spolu s prílohou ECB/PEH, vypúšťame prílohu osvedčenia o veku domu.
Prehľadnosť: Znenie Výzvy ďalej zjednodušujeme, formulár žiadosti zverejníme spolu s Výzvou.
Pružnosť: Automaticky notifikujeme žiadateľov o napredovaní hodnotenia, vypúšťame priebežnú povinnosť doplniť dokumenty po uzavretí zmluvy.
Pestrosť: Rozširujeme podporované aktivity aj na základe spätnej väzby od záujemcov o príspevok.
Pragmatickosť: Ponechávame osvedčené podmienky a procesy, pokračujeme v motivácií maximálnych úspor energií.

Počet tém: 6Časová dotácia: 3 h 37 min

OS*[2021]: online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA

Obsahom konferencie bolo priblížiť projektantom osvetlenia, projektantom elektrických zariadení a stavieb, ako aj záujemcom o problematiku svetla a osvetľovania procesnú, formálnu a odbornú stránku návrhu osvetlenia a prípravy príslušnej projektovej dokumentácie. Konferencia priniesla informácie z oblasti denného osvetlenia, umelého osvetlenia interiérov a exteriérov ako aj architektonického osvetlenia. Na konferencii boli predstavené a analyzované aktuálne legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie a spôsoby ich impementácie v konkrétnych aplikačných oblastiach.

Počet tém: 10Časová dotácia: 5 h 43 min

OSP*[2022]: Moderné osvetlenie športovísk

Seminár je zameraný na osvetlenie vnútorných a vonkajších športovísk z pohľadu športovcov, rozhodcov a divákov, ako aj pre televízne prenosy a filmový záznam. Seminár sa bude venovať nielen normatívnym požiadavkám, ale aj požiadavkám jednotlivých športových federácií. V úvodnej časti budú vysvetlené teoretické základy osvetlenia športovísk a predstavené normatívne požiadavky a požiadavky vybraných federácií pre športy bežne praktizované na Slovensku. V nadväznosti na požiadavky budú uvedené praktické odporúčania na osvetlenie rôznych druhov športu. Účastníkom budú sprostredkované aj technické riešenia s využitím moderných osvetľovacích prostriedkov a sústav. Záverom sa seminár bude venovať otázkam merania parametrov a hodnotenia kvality osvetlenia športovísk, napr. ku kolaudácii, energetickej certifikácii atď.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 45 min

OVP*[2022]: Nové požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovísk

Človek trávi veľkú časť svojho dňa na pracovisku. Na výkon svojej pracovnej činnosti potrebuje dobré osvetlenie – nielen z hľadiska zrakového výkonu, ale aj zrakovej pohody a estetiky. Základné atribúty osvetlenia musia tvoriť vyvážený systém s ohľadom na druh a charakter vykonávanej práce, a prispievať tak k celkovej duševnej pohode pracovníkov. Interaktívnym osvetlením pozitívne podporujeme aj mimozrakové účinky svetla na ľudský organizmus. Je nepochybné, že osvetlenie pracovísk patrí medzi najdôležitejšie aplikácie svetelnej techniky. Požiadavky na osvetlenie sú regulované predpismi, na ktoré v technických požiadavkách nadväzujú normy STN. Kľúčovou normou pre osvetlenie vnútorných pracovísk je STN EN 12464-1, ktorá bola nedávno významne novelizovaná; od decembra 2021 platí nová verzia normy v angličtine, jej správnemu uplatneniu v praxi zatiaľ bráni jazyková bariéra. V priebehu roka 2022 má byť publikovaná slovenská verzia normy. Nové vydanie seminára je prezentovať požiadavky novej STN a upozorniť na najdôležitejšie zmeny, odchýlky a nové normatívne ustanovenia.

Počet tém: 6Časová dotácia: 6 h 0 min

PBS*[2022]: ETICS A PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

V  ostatnom období sa rozšíril sortiment tepelnoizolačných výrobkov, ktoré sa používajú ako komponenty ETICS. Vzhľadom na sprísňovanie požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií je potrebné navrhnúť a zabudovať väčšie hrúbky tepelných izolácií v ETICS.  Pri navrhovaní a zhotovovaní ETICS je potrebné zohľadniť nielen tepelnotechnické požiadavky, ale aj požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. Predmetné zmeny v uplatňovaní stavebných výrobkov si vyžiadali aj spracovanie návrhu zmeny v súčasnosti platnej STN 73 0802/Z2: 2015. Návrhom zmeny 3 sa má v súčasnosti platná technická norma nahradiť v plnom rozsahu. STN 73 0802/Z3 bude podkladom pre autorizovaného inžiniera pri spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov budov pomocou ETICS, ale aj pre zhotoviteľa vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov po nadobudnutí jej platnosti. 1. júna 2022 nadobudli platnosť zmeny noriem STN 73 08.., ktoré sa zaoberajú takmer výlučne problematikou ETICS. Od r. 2006, kedy sa po prvýkrát začala  v rámci protipožiarnej bezpečnosti zmien stavieb (PBS) riešiť problematika ETICS, sa pohľad na ETICS menil. Táto ostatná zmena vnáša do ETICS nový pohľad PBS. O. i. vymedzuje obsah a rozsah riešenia PBS ETICS, odstránila sa väzba na veľkorozmerové skúšky podľa STN ISO 13785-2, odstránili sa prekážky v aplikovaní tepelnoizolačných materiálov iných ako EPS, pozmenili sa požiadavky PBS na navrhovanie požiarnych zábran aj samotného ETICS. V  STN 73  082/Z3 (Spoločné ustanovenia) sú uvedené všeobecné požiadavky na ETICS z  hľadiska PBS. Následne sú v  STN 73 0804/Z6 (Výrobné stavby), STN 73 0831/6 (Zhromažďovacie priestory), STN 73 0833/Z9 (Stavby pre bývanie a ubytovanie), STN 73 0835/Z7 (Budovy zdravotníckych zariadení) a STN 73 0844/Z7 (Sklady) uvedené požiadavky PBS rozdielne od STN 73 0802/Z3. Citované zmeny STN 73 08.. platia výlučne na navrhovanie zmien stavieb, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie najneskôr do 31.12.2001.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 33 min

PMP*[2021]: Význam preslnenia vnútorných a vonkajších priestorov v mestskom prostredí

Voda, vzduch a slnečné žiarenie sú základné substancie nevyhnutné pre život na zemi. Prístup k dennému svetlu a priamemu slnečnému žiareniu v budovách je jedným zo základných predpokladov tvorby zdravého vnútorného prostredia. Preslnenie sa vyžaduje na Slovensku v budovách na bývanie a v predškolských zariadeniach. Od decembra 2018 sa v krajinách CEN implementuje nová norma EN 17037 Denné svetlo v budovách. Táto norma prináša nové kritéria a požiadavky aj na hodnotenie preslnenia interiérov v budovách. Príspevok poskytuje pohľad do histórie a najnovšie informácie o požiadavkách na preslnenie v budovách, diskutuje o význame preslnenia, pohľade naň v minulosti a súcasnosti a ocakávaných zmenách v posudzovaní preslnenia vnútorných a vonkajších priestorov.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 0 min

POI*[2021]: Poistenie 2021

Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a/alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 27 min

PP*[2021]: online seminár: NAVRHOVANIE A POSUDZOVANIE PILÓTOVÝCH ZÁKLADOV

Odborný seminár prevedie úšastníka problematikou navrhovania a posudzovania pilótových základov. Seminár sa zameria nielen na históriu, navrhovanie alebo výber vhodnej metódy prieskumu, ale aj na metódy návrhu razených či vŕtaných pilót a kontrolu únosnosti a sadania pilótových základov v kontexte súčastných informácií a používaných metód.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 37 min

PSV*[2022]: Predpäté strešné priehradové väzníky typu SPP

V druhej polovici 20. storočia sa dostávali do výroby delené betónové prefabrikáty, ktoré sa používali na zhotovovanie mostov a aj strešných väzníkov veľkých rozpätí. Delené prefabrikáty boli dodatočne predpäté a následne injektované. V ostatných rokoch došlo k niekoľkým haváriám týchto typov mostov, ako aj strešných väzníkov typu SPP. Niekoľko zlyhaní takýchto konštrukcií spôsobila korózia oceľových predpínacích výstuží. Cieľom odborných aktivít SKSI je upozorniť na riziká možných ďalších zlyhaní a odporúčať preventívne stavebno-technické prieskumy hál zo strešných väzníkov typu SPP.

Počet tém: 5Časová dotácia: 2 h 29 min

RO*[2021]: online konferencia: RIADENIE OSVETLENIA - technologické možnosti

Online konferencia sa venovala otázkam riadenia osvetlenia v oblasti riadiacich systémov osvetlenia so zameraním hlavne na osvetlenie vnútorných priestorov, vonkajších priestorov napr. vo verejnom osvetlení alebo osvetlení školských zariadení. Projektanti pri návrhu musia optimálne prepojiť denné svetlo s umelým osvetlením pomocou riadiaceho systému. Súčasné technológie nám umožňujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť vysoko sofistikovanú sústavu. Popri tradičnom prepojení káblami sa čoraz viac využíva bezdrôtové prepojenie – riadenie človekom alebo v autonómnom režime. V rámci prednášok bola predstavená technológia NightTune, ktorá je založená na využití výhod aktívneho svetla aj v nočných hodinách. A nájdete tu aj zaujímavosti a informácie zo zákulisia osvetlenia ciest D4R7.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 45 min

SŠ*[20-11]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 1
* navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 20 min

SŠ*[21-01]: NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV

Odborný seminár je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu nosných konštrukcií existujúcich panelových budov. Hromadná výstavba bytových domov pomocou technológie veľkoformátových panelových prefabrikátov v bývalom Československu trvala približne 40 rokov. Životnosť týchto budov sa pomaly blíži k ich plánovanej hodnote. Častým problémom sú aj zásahy do nosných konštrukcií panelových budov. Dôležité detaily stykov nosných prvkov sa pritom menili nielen medzi jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja tej ktorej konštrukčnej sústavy.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 20 min

SŠ*[21-03]: AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 52 min

SŠ*[21-04]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 2
* program TRUSS4 + príklady navrhovania nosných drevených strešných priehradových konštrukcií

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 36 min

SŠ*[21-10]: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

Odborný seminár je určený autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb v súvislosti s ich projektovaním a realizáciou. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu dlhoročných skúseností projektanta a experta z oblasti geotechniky a navrhovania zakladania stavieb. Obsahom seminára sú témy ako interakcia stavebných konštrukcií s prírodným prostredím, najčastejšie príčiny porúch základových konštrukcií, nezohľadnenie geologických podmienok pri návrhu zakladania stavieb a zabezpečení svahov výkopov. V rámci prednášky sú prezentované konkrétne ukážky príkladov nevhodných riešení návrhov zakladania stavieb ako tiež príklady ich sanácií.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 40 min

SŠ*[22-03]: PRETLAČENIE BEZPRIEVLAKOVÝCH DOSIEK A ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu železobetónových nosných konštrukcií – overovania pretlačenia v bezprievlakových stropných doskách a v základových konštrukciách. Pretlačenie je lokálna porucha charakterizovaná ako krehké porušenie s tendenciou sa progresívne šíriť v konštrukcii, ktorého následkom je jej reťazové zrútenie. Preto je mu potrebné venovať pri návrhu nosných železobetónových konštrukcií náležitú pozornosť.

Počet tém: 1Časová dotácia: 2 h 20 min

SŠ*[22-04]: KOMPOZITNÉ MATERIÁLY PRE VYSTUŽOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRINCÍPY NAVRHOVANIA

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na používanie kompozitných materiálov pre vystužovanie betónových konštrukcií vrátane princípov navrhovania. Tento seminár je určený tým osobám, ktoré uvažujú nad alternatívami k oceľovej výstuži. Obsahuje prehľad o FRP materiáloch, základné princípy navrhovania a súčasný prehľad technických predpisov. Zameraný je na porovnanie navrhovania železobetónových konštrukcií a betónových konštrukcií vystužených kompozitnými, vláknami vystuženými (FRP - fibre reinforced polymer) výstužami. Zvýraznené sú základné rozdiely a podobnosti v princípoch navrhovania.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 57 min

SŠ*[22-09]: VÝPOČTY PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PROGRAMAMI GEPARD

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je v rámci tohto seminára diskutovaná z pohľadu možnosti výpočtov nosných prútových oceľových a železobetónových konštrukcií pomocou prezentovaných výpočtových programov GEPARD. Viac informácií nájdete aj na tomto odkaze.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 5 min

SŠ*[22-10]: EUROVEA TOWER - nosné konštrukcie najvyššej budovy na Slovensku

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je prezentovaná z pohľadu návrhu a realizácie nosných konštrukcií najvyššej budovy na Slovensku Eurovea Tower, ktorá bude mať výšku približne 168 m. Ide o prvú výškovú budovu, ktorá spĺňa definíciu mrakodrapu ako budovy nad 150 m a v rámci prezentácie sa dozviete množstvo informácií z projektovej ako aj z realizačnej časti.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 53 min

SŠ*[23-02]: Nový cezhraničný most v Komárne - Most Monoštor

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb (NK) bude diskutovaná z pohľadu náročných projekčných prác nového mosta cez Dunaj v Komárne - Most Monoštor.

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 15 min

SŠ*[23-03]: Železobetónové stropné dosky v garážových objektoch

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb, ako aj zhotoviteľom a investorom. Prednáška je zameraná na hodnotenie agresivity vnútorného prostredia hromadných garážových objektov, primárne a sekundárne opatrenia na zabezpečenie trvanlivosti stropných a základových železobetónových dosiek garáží, ktoré sú súčasťou bytových, administratívnych a obchodných budov. Sú v nej prezentované aktuálne metódy a materiály sekundárnej ochrany: povrchové ochranné systémy, injektovanie a bandážovanie trhlín, ako aj inhibítory korózie výstuže na predĺženie životnosti pojazdných plôch. Zvýraznené budú aj chyby pri navrhovaní a zhotovovaní stropných dosiek na základe skúsenosti zo sanácií týchto konštrukcií.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 24 min

SŠ*[23-05]: Atypické zmeny vertikálneho a horizontálneho nosného systému monolitických železobetónových nosných konštrukcií budov, prípadná kombinácia s inými nosnými konštrukciami ako murivo, oceľ a pod.

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je podaná z pohľadu návrhu atypických zmien nosných systémov budov.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 23 min

SŠ*[23-10]: Komentár k norme EN 1993-1-1:2022 - EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií časť 1-1 všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika novej generácie EUROKÓDOV je veľmi široká. V rámci tohto semináru sa budeme venovať komentáru jednej z nich a to normy EN 1993-1-1:2022 - Navrhovanie oceľových konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy [Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings].

 

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 28 min

ST*[22-02]: Statika stavieb v zložitých základových pomeroch

Cieľom seminára je informovať účastníkov o platných normách na prieskum horninového prostredia a pripravované zmeny v Eurokóde 7 ako aj praktická aplikácia požiadaviek na prieskum v závislosti od geotechnickej kategórie. Ďalej sa dozviete niečo o vplyvoch zosuvov na jednoduché (nenáročné) stavby, metodika prieskumu zosuvných svahov za účelom získania a použitia relevantných vstupných dát pre sanáciu územia a návrh založenia objektov spolu s konkrétnymi príkladmi z praxe. Na záver sa dozviete niečo o využití údajov poskytovaných webovými aplikáciami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 54 min

STN*[22-04]: Nová norma na otvorené konštrukcie STN 74 6200: Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu, montáž a kontrolu kvality okien, dverí a zasklených stien, ktoré oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného prostredia budov, alebo oddeľujú dve rozdielne vnútorné prostredia budov. Do predmetu normy patria okná, dvere a zasklené steny zo všetkých materiálových báz, konštrukcií a ich kombinácií, okná, dvere a zasklené steny, ktoré sú v svojej ploche charakterizované priehľadnou, priesvitnou ale aj nepriehľadnou časťou, okná, dvere a zasklené steny zabudované v zimných záhradách, okná, dvere a zasklené steny zabudované v závesných stenách, strešné okná a zostavy zo strešných okien. Vnútorné okná, dvere a zasklené steny, t. j. konštrukcie vhodné na oddelenie dvoch interiérových priestorov sa bez osobitnej požiadavky neposudzujú podľa tejto normy. Navrhovanie, výroba, montáž, servis a kontrola kvality protipožiarnych a dymotesných okien, dvier a zasklených stien nie sú predmetom tejto normy.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 13 min

SVT*[2024]: Svetelná technika - denné osvetlenie

Tento jedinenčý seminár vám v krátkych prezentáciách priblíži aktuálny stav problematiky denného osvetlenia v budovách. V rámci jenotlivých prednášok sa dozviete niečo o hygienických požiadavkách na tepelnú a svetelnú pohodu vrátane nevizuálnych účinkov svetla na človeka vo vnútornom prostredí. Povieme si niečo o histórii a súčasnosti hodnotenia denného svetla v budovách, o certifikačných systémoch udržateľných budov, problematike napríklad kuchýň z pohľadu denného osvetlenia. Postupne prejdeme k legislatíve a základnému rámcu technickej normalizácie a porovnáme svetlo v norme a svetlo v dome. V posledných dvoch častiach sa dozviete viac o revízii STN 73 0580 hovoriacich o dennom osvetlení budov.

Počet tém: 9Časová dotácia: 4 h 36 min

TP*[2021]: Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa

Tento seminár oboznámi účastníka s požiadavkami na pripájanie zariadení na výrobu elektriny k prenosovej sústave, ako aj s požiadavkami na pripájanie odberateľov elektriny a distribučných sústav do prenosovej sústavy. Nájdete tu informácie k oznámeniam o prevádzke na účely pripojenia výrobného zariadenia a oznámenia na účely pripojenia odberateľa. V neposlednom rade sa dozviete niečo k overeniu zhody.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 51 min

UDR*[2021]: Udržateľná výstavba - úlohy projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb

Medzinárodne uznávané certifikačné systémy udržateľnosti (BREEAM a LEED) hodnotia stavby podľa jednotlivých oblastí ovplyňujúcich udržateľnosť. Každá oblasť hodnotenia (Issue) má svoju váhu a požiadavky, ktoré treba splniť na získanie kreditov resp. bodov. Výber materiálov v stavebníctve môže byť ovplyvňovaný rôznymi kritériami. Najčastejším a stále najdôležitejším kritériom býva cena v pomere k výkonu. Toto kritérium je pochopiteľné a stále akceptované. No z pohľadu udržateľnosti výstavby a s narastajúcim tlakom na redukciu uhlíkovej stopy či produkciu odpadov je dôležité brať do úvahy aj kritériá ako produkcia CO2, možnosti recyklácie či opätovného použitia. Na tomto seminári si povieme viac, ako sa posudzujú stavebné výrobky, ako sa tvoria EPD certifikáty a ako tieto informácie môžu využívať projektanti vo svojich projektoch.

Počet tém: 7Časová dotácia: 3 h 18 min

UN:PIP*[23]: Univerzálne navrhovanie: princípy tvorby inkluzívneho prostredia

Univerzálne navrhovanie je metóda tvorby rôznych prostredí a produktov s cieľom, aby ich mohli samostatne používať všetci ľudia. Na rozdiel od pôvodných zaužívaných postupov, v ktorých bol mierkou tzv. priemerný užívateľ, univerzálne navrhovanie sa snaží pri tvorbe a realizácii prostredia zohľadňovať diverzitu užívateľov a ich rôzne fyzické, zmyslové a mentálne danosti. Na seminári sú vysvetlené viaceré súvisiace témy, napr. prečo je bezbariérovo prístupné prostredie dôležité, aké sú požiadavky rôznych skupín užívateľov, vysvetlené budú princípy univerzálneho navrhovania, ako aj implementácia týchto princípov do novej stavebnej legislatívy a kontrolných mechanizmov v rámci projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 21 min

VVR*[23-02]: Aká je zodpovednosť autorizovaných inžinierov za výkaz, výmer a rozpočet?

Tento seminár si vytýčil za cieľ odpovedať na otázky zodpovednosti autorizovaného inžiniera za výkaz, výmer a rozpočet. Obsahom seminára je postavenie, ukotvenie a oprávnenie autorizovaného inžiniera v zákone 138/1992 Zb. Rovnako by seminár mal zodpovedať otázky: čo je rozpočet, zakotvenie rozpočtu v právnom poriadku SR, či spadá výkaz, výmer pod autorizáciu inžiniera. Dôležitou súčasťou tejto problematiky je aj stanovenie zmluvných vzťahov (objednávateľ ver. autorizovaný inžinier), definovanie obchodných vzťahov hlavne vo vzťahu k obchodnému zákonníku v oblastiach ako je zmluvná voľnosť, absolútny obchod, zmluvná pokuta a škoda, zodpovednosť za škodu prípadne moderačné právo súdu. V intenciách výkonu svojho povolania je nevyhnutnou témou tohto seminára aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Počet tém: 5Časová dotácia: 4 h 41 min

VVR*[23-11]: Zodpovednosť autorizovaných inžinierov za výkaz, výmer a rozpočet

Tento seminár si vytýčil za cieľ odpovedať na otázky zodpovednosti autorizovaného inžiniera za výkaz, výmer a rozpočet s dôrazom na problematiku používania autorizačnej pečiatky pri opečiatkovaní výkazu, výmeru a rozpočtu. Cieľom seminára je poukázať na zložitosť tejto problematiky hlavne v intenciách používania pečiatky a zodpovednosti autorizovaného inžiniera so stanoviskami jednotlivých prednášateľov. Seminár informuje o úskaliach a rôznych pohľadoch používania autorizačnej pečiatky v prípade výkazu, výmeru a rozpočtu pričom vyzdvihuje potrebu obozrenosti pri ich používaní.

 

Počet tém: 6Časová dotácia: 2 h 36 min

ŽIA*[2024]: Život po zákaze žiariviek T8/T5 vo verejných budovách

Nariadenia EÚ zamerané na ekodizajn svetelných zdrojov priniesli také technické požiadavky na svetelné zdroje, ktorým lineárne žiarivky radu T8/T12 ale aj žiarivky novšieho radu T5 už nevyhovujú. Čo však s nepreberným množstvom žiarivkových svietidiel vo verejných budovách? Dokedy je udržateľné naďalej prevádzkovať žiarivkové svietidlá spojené s nevyhnutnou výmenou vypálených žiariviek? Existujú alternatívy, ktoré umožnia nahradiť žiarivky alebo treba vymeniť celé svietidlá či nebodaj kompletnú svetelnotechnickú inštaláciu? Čo ponúka a čo vyžaduje modernizácia žiarivkového osvetlenia? Aké sú možosti využitia štrukturálnych fondov? Ako postupovať pri projektovaní a verejnom obstarávaní? Pozývame vás na seminár, kde spoločne budeme hľadať odpovede na položené otázky.

Počet tém: 8Časová dotácia: 4 h 47 min

ZMV*[2021]: BEZPEČNÉ A FUNKČNÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií z.z.p.o. v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov pripravila webinár o správnom použití minerálnej izolácie v systéme ETICS. Ide o odborno-prezentačný webinár, ktorý sa zaoberá minimálnymi fyzikálnomechanickými požiadavkami na tepelné izolácie pre ETICS, ako aj poukazuje na dimenzovanie hrúbok tepelných izolácií vrátane kalkulačného nástroja na uľahčenie výpočtov.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 24 min

ZoD*[2023]: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva

Čo všetko musí zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne DÚR, DSP, DSP v podrobnostiach realizačného projektu DRS podľa zákona obsahovať? Aké sú najčastejšie chyby, sankcie a riziká spojené, ak nie je uzavretá zmluva o dielo? Ako je to s inžinierskou činnosťou a autorským dozorom, je automaticky súčasťou tejto zmluvy alebo je potrebná samostatná zmluva? Potrebuje uzatvárať projektant licenčnú zmluvu? Nielen tieto otázky sú zodpovedané advokátskou kanceláriou Hriadel & Heger počas tohto seminára, ale nájdete v ňom aj niektoré praktické príklady zo života a praxe.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 33 min

ZoD*[2024]: Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch - najčastejšie chyby

Slovenské právo má upravený kontraktačný proces od návrhu na uzavretie zmluvy, prijatie návrhu až po zmluvu. Zmluvná sloboda účastníkov zmluvy o dielo je voľná a cena diela je určená predovšetkým dopytom a ponukou v aktuálnom mieste a čase. Tento seminár vám ukáže formy zmluvy o dielo vrátane dohody o cene a termínoch zhotovenia diela. Ďalej vám niečo napovie o úhrade ceny diela a zádržnom. Dozviete sa o naviac prácach a ich dokazovaní, ako aj o zodpovednosti za vady.

Počet tém: 6Časová dotácia: 2 h 51 min

ZPR*[2023]: Možné zmeny v stavebných projektoch v priebehu ich realizácie

Tento seminár je jedným zo série právnych vzdelávacích modulov, ktoré vám prináša Slovenská komora stavebných inžinierov. Cieľom tohto seminára sú zmeny v stavebných projektov z pohľadu súkromného práva a z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní. Nebudú chýbať ani praktické príklady, ktoré by mali bližšie vysvetliť jednotlivé zmeny. Seminár sa realizuje v spolupráci s advokátskou kanceláriou Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o., s ktorou pri príprave takýchto seminárov spolupracujeme.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 26 min

ZVP*[2023]: Zodpovednosť autorizovaných inžinierov pri výkone ich povolania

Aké sú predpoklady vzniku zodpovednosti autorizovaných inžinierov za vady projektovej dokumentácie a škody na stavbe? Čo zahŕňa zodpovednosť za výkaz výmer a rozpočet aké sú podmienky jej vzniku? Je autorizovaný inžinier zodpovedný za výkaz výmer a rozpočet odovzdaný ako súčasť zmluvy o dielo? Je možné prípadne nezrovnalosti výkazu výmeru a rozpočtu považovať za vady projektovej dokumentácie, prípadne za skutočnosť, ktorá je spôsobilá pre vznik škody? Aké sú najzávažnejšie výluky poistenia zodpovednosti pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera? Chyby vo výkaze výmer a rozpočte sú poistnou udalosťou? Nielen tieto otázky vám zodpovie advokátska kancelária Hriadel & Heger a RESPECT SLOVAKIA počas seminára, ale nájdete tu aj praktické príklady z praxe.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 34 min
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.