Celoživotné vzdelávanie SKSI

Zoznam modulov

Téma je základným uceleným učebným predmetom a je súčasťou obsahu jednotlivých zobrazených modulov. Každý účastník, ktorého zaujíma určitá špecifická oblasť, si môže prostredníctvom žiadosti alebo nastavených pravidiel vzdelávania v komore vybrať niektorý z modulov a tým získa prístup do relevantných tém. Nadstavbou takéhoto tematického štúdia prostredníctvom vzdelávacích modulov je štúdium celého programu.

 

Cieľom tohto vzdelávacieho portálu je sprístupniť na jednom centrálnom mieste väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli mať prínos pre profesiu autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich, osoby vykonávajúce stavebný dozor, ako aj prínos pre širšiu odbornú verejnosť. Ide o databanku materiálov a informácií, ktorých historický obsah budú vedieť oceniť všetky profesie participujúce v oblasti stavebníctva na Slovensku. Vieme, že stavby ako aj jednotlivé projekty stavebníctva trvajú desaťročia a niekedy aj celé generácie. Z uvedeného dôvodu sa Slovenská komora stavebných inžinierov rozhodla zachovávať historické dedičstvo informácií vo forme rôznych odborných ale aj laických tém tak, aby bolo možné v budúcnosti tieto informácie používať v prospech celej spoločnosti. Kto z nás v dnešnej dobe pozná zaujímavosti z výstavby mosta SNP ponad Dunaj? Kto z nás vie čo je Trombeho stena, o aký konštrukčný systém ide a na ktorých projektoch na Slovensku alebo vo svete bol tento systém aplikovaný? Takýchto otázok existuje veľké množstvo, pričom na niektoré z nich odpovedajú vzdelávacie a praktické príspevky tohto portálu.

 

Radi by sme Vás, v prípade aktívneho používania tohto portálu, upozornili na to, že voľné šírenie akéhokoľvek obsahu môže byť len so súhlasom prevádzkovateľa tohto portálu alebo autora každého jedného príspevku. Pristupujme preto k týmto informáciám zodpovedne a využívajme ich len pre vlastnú potrebu a rozvoj, ktoré sú dôležité na výkon svojho povolania alebo profesie. Prevádzkovateľ portálu si rovnako vyhradzuje právo v niektorých prípadoch prístup k príspevkom spoplatniť.

Prehľad modulov projektu

AKU*[2021]: Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností

Človek sa tisícky rokov vyvíjal vo vonkajšom prostredí a tomu sa prispôsobil aj jeho sluch. V súčasnosti trávime až 90% nášho času v modernom interiéri. Tento interiér je poväčšine tvorený z tvrdých odrazivých materiálov ako je sklo, betón, drevo, hladký SDK, bez akejkoľvek schopnosti pohltiť hluk, čo spôsobuje, že hluk sa odráža naspäť do priestoru a vytvára dlhý čas dozvuku (ozvenu), zlú zrozumiteľnosť reči a tak isto vysoké hladiny hluku. Chýbajúci akustický komfort v budovách je častokrát dlhodobo neriešený problém. Hluk má negatívny vplyv na užívateľov budov, či už ide o školy, nemocnice alebo aj kancelárie. Akustické merania z rôznych budov na Slovensku ukazujú, že prípustné hodnoty sú v niektorých prípadoch prekročené až dvojnásobné. To zhoršuje užívateľom fungovanie v týchto budovách, má to vplyv na ich výkonnosť, správanie a čo je hlavné, má to negatívny vplyv na ich zdravie. Riešením tohto problému je, aby sme sa na priestor nepozerali len okom, ale aj uchom. Častokrát sa stáva, že priestor je krásny, nový, moderný, ale je náročné v ňom fungovať z dôvodu nepohody, ktorú užívatelia pociťujú. Častokrát stačí málo a dosiahneme veľa. Z uvedeného vyplýva, že akustické parametre sú jedným z najdôležitejších parametrov vnútorného komfortu.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 29 min

BD*[2020]: Betonárske dni 2020

Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenský národný komitét fib zorganizovali 22. októbra 2020 online formou 13. ročník konferencie a 6. post kongresové kolokvium SNK fib.

Počet tém: 10Časová dotácia: 12 h 40 min

BIM*[21-03]: BIM - Informačné modelovanie stavieb

Seminár BIM - informačné modelovanie stavieb je úvodným on-line seminárom, ktorý vznikol v rámci spolupráce Slovenskej komory stavebných inžinierov a BIM asociácie Slovensko. Cieľom je priblížiť zaujímavú a náročnú problematiku modelovania stavieb pre všetky typy profesií a hlavne dostať tento revolučný spôsob komunikácie nielen k projektantom a realizátorom stavieb, ale smerovať túto problematiku aj k samotnej príprave výstavby, k procesu výstavby a ku správe budov tzv. facility management.

Počet tém: 6Časová dotácia: 2 h 6 min

BIM*[21-06]: AKO SPRÁVNE STANOVIŤ ROZSAH BIM PROJEKTU?

Seminár BIM s názvom "Ako správne stanoviť rozsah BIM projektu" je ďalším on-line seminárom, ktorý vznikol v rámci spolupráce Slovenskej komory stavebných inžinierov a BIM asociácie Slovensko. Cieľom je priblížiť predpokladaný rozsah BIM projektu pre všetky typy profesií a lepšie priblížiť účastníkovi seminára tento revolučný spôsob komunikácie nielen k projektantom a realizátorom stavieb, ale smerovať túto problematiku aj k samotnej príprave výstavby, k procesu výstavby a ku správe budov tzv. facility management.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 5 min

BIM*[21-10]: Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB)

BIM nie je len 3D geometria a tiež neslúži len na tvorbu výkresov. Je to nástroj hodný 21. storočia, ktorý napomáha pri optimalizácii riešenia potrubných rozvodov a systémov, ktorých je v stavbe každým dňom viac. Seminár sa zameriava na vyjasnenie súčasných možností využitia informačného modelovania stavieb v oblasti technického zariadenia budov (TZB) a praktické skúsenosti pri tvorbe a koordinácii tohto typu profesií na konkrétnych ukážkach z praxe. Zameriame sa aj na postupné kroky, ktoré pri implementácii BIM na firemnej úrovni musíte podniknúť.

Počet tém: 5Časová dotácia: 2 h 37 min

BIM*[21-11]: Časo-priestorové plánovanie vo výstavbe 4D a 5D BIM

Plánovanie výstavby je zásadná a veľmi náročná činnosť v oblasti riadenia a uskutočňovania stavebných projektov, ktorá si vyžaduje na úspešnú realizáciu čoraz precíznejšie plánovanie. Plánovanie zahŕňa výber technológie, definovanie úloh, odhad potrebných zdrojov a času trvania jednotlivých úloh a taktiež všetky interakcie medzi nimi. Všetky tieto faktory majú priamy dopad na výslednú cenu. S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, ale taktiež zvyšujúcou sa cenou vstupov ako je práca, stavebné materiály a mechanizmy, rastie aj potreba dôslednejšej prípravy za účelom efektívneho, plynulého a bezpečného priebehu výstavby. Je potrebné si uvedomiť, že tak ako BIM model, aj časové plánovanie musí brať do úvahy podrobnosť v akej má byť vyhotovené. V rámci odborného seminára priblížime proces tvorby 4D a 5D BIM, ukážeme aktuálne možnosti v tejto oblasti a budeme s Vami zdieľať skúsenosti o možnostiach využitia aj na iné, ako marketingové účely.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 28 min

CH*[2021]: online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB

Konferencia je určená architektom, projektantom, odborne spôsobilým osobám a pre širšiu odbornú verejnosť. Táto konferencia sa zaoberá predpismi, výpočtami a technológiami na chladenie a vetranie pričom kladie dôraz na predstavenie normatívneho a prevádzkového hodnotenia. Nájdeme tu analyzovaný dopad opatrení v mieste spotreby vetrania a chladenia pri normatívnom i prevádzkovom hodnotení a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov.

Počet tém: 8Časová dotácia: 3 h 58 min

EH*[2021]: online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY A ICH VPLYV NA EHB

Cieľom tejto konferencie bolo informovať architektov, projektantov, odborne spôsobilé osoby, ako aj širšiu odbornú verejnosť o predpisoch, výpočtoch a technológiách súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov. Snažili sme sa predstaviť rôzne technológie, ktoré možno využiť na vykurovanie a prípravu teplej vody a ich vplyv na energetickú hospodárnosť. Snažili sme sa odpovedať na otázky, ktoré technológie použiť na dosiahnutie štandardu takmer nulovej potreby energie pričom sme sa dotkli aj investičnej náročnosti.

Počet tém: 10Časová dotácia: 5 h 41 min

EL*[2020]: online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 20. októbra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 10 min

EL*[2021]: online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Modul vznikol na základe on-line konferencie z 18. mája 2021, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s takmer nulovou potrebou energie a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

Počet tém: 7Časová dotácia: 2 h 59 min

ELE*[2021]: STAVBY A ELEKTROMOBILITA

Odborný seminár prináša najnovšie informácie o elektromobilite, parkovaní a nabíjaní elektromobilov v budovách. Jeho cieľom je prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu problematiky elektromobility a správnemu aplikovaniu ustanovení noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ale aj požiarnej bezpečnosti týkajúcej sa elektromobilov v stavbách a vnútorných garážach.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 25 min

EO*[2020]: online konferencia: HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH PREDPISOV

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 25. novembra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, s cieľom informovať projektantov a certifikantov osvetlenia, ako aj širšiu odbornú verejnosť o najnovších normatívnych a legislatívnych požiadavkách na osvetlenie a na hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách, doplnených o informácie o moderných a efektívnych osvetľovacích zariadeniach a systémoch vrátane riadenia osvetlenia.

Počet tém: 10Časová dotácia: 4 h 38 min

ETK*[2020]: Kurz ETIKY 1

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame modul kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 16.12.2020 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 56 min

ETK*[2021]: Kurz ETIKY 2

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame rozšírené informácie kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 24.06.2021 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 15 min

HOP*[2021]: Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť

Inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár) pričom poskytovanie služieb bezodpladne môže inžinier iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia. Stavebný inžinier by mal okrem iného oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy aj spôsob výpočtu odmeny.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 6 min

IMP*[2021]: Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

Všetci vieme, že drevo je prírodný materiál a neošetrované drevo časom podlieha skaze. Významným nebezpečenstvom pre drevo je drevokazný hmyz ako aj drevokazné huby a plesne. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Tento seminár nám ukáže jeden zo spôsobov ako sa správať k drevu už vo fáze prípravy projektov a ako zabezpečiť profesionálnu a spoľahlivú ochranu, ktorou vieme predĺžiť jeho životnosť.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 47 min

KO*[2021]: odborný seminár: KVALITA OSVETLENIA V INTERIÉRI

Cieľom odborného seminára je priblížiť projektantom problematiku kvality svetla v interiéri. Obsahom seminára je humanocentrické resp. integratívne osvetlenie, ktoré podporuje mimozrakové vnímanie optického žiarenia a jeho účinky na ľudský organizmus. Dozviete sa informácie z oblasti základných princípov integratívneho osvetlenia z pohľadu najnovších teoretických poznatkov, doplnených o aktuálne informácie z normalizačných aktivít Medzinárodnej komisii pre osvetlenie CIE a Medzinárodnej normalizačnej organizácii ISO. Seminár aj prináša praktické poznatky a opíše evolučne premeny nášho životného priestoru, ako sme sa premiestnili do interiéru a aké geneticky kódované potreby prinášame so sebou z exteriéru.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 5 min

MO*[2021]: OSVETLENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ: MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY PRE 21. STOROČIE

Tento seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priestorov v školách a školských zariadeniach, ako aj so špecifickými požiadavkami vyplývajúcimi zo zrakových a mimozrakových potrieb užívateľov osvetlenia. V rámci seminára bude predstavené komplexné hodnotenie súčasného stavu osvetlenia škôl a školských zariadení na Slovensku, vychádzajúceho zo skúseností s auditovaním a pasportizovaním veľkého počtu výchovnovzdelávacích budov. Nepriek tomu, že máme rok 2021, v mnohých školách sa stretávame s osvetlením z doby našich predkov. Správny systém osvetlenia školských zariadení v sebe zahŕňa energeticky účinné svietidlo s vysoko kvalitným svetlom, a taktiež aj efektívny systém riadenia osvetlenia, s autonómnym, respektíve užívateľsky ľahkým ovládaním.

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 4 min

NMK*[2021]: Navrhovanie murovaných konštrukcií

Tento seminár sa zaoberá všeobecnými princípmi navrhovania murovaných konštrukcií a špecifikami navrhovania pre tehliarske, pórobetónové a vápenno-pieskové murovacie prvky. Obsahom sú legislatívne a normové podklady, materiály, analýza murovaných konštrukcií a návrhy nosných murovaných konštrukcií.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 13 min

NZV*[2021]: Nové európske a národné predpisy súvisiace s navrhovaním a zabudovaním tepelnoizolačných výrobkov do stavby

Seminár sa zameriava na súbor technických noriem rady STN 72 7221 zahŕňa normy zamerané na zabudovanie jednotlivých tepelnoizolačných materiálov (STN 72 7221 – 2 Tepelnoizolačné výrobky z EPS; STN 72 7221 – 3 Tepelnoizolačné výrobky z XPS; STN 72 7221 – 4 Tepelnoizolačné výrobky z MW). Vzhľadom na sprísňovanie požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a energetickú hospodárnosť budov sa v ostatnom období rozšíril sortiment tepelnoizolačných výrobkov, ktoré sa používajú ako komponenty ETICS. Pri navrhovaní a zhotovovaní ETICS je potrebné zohľadniť nielen tepelnotechnické požiadavky, ale aj požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. Navrhovaná zmena normy STN 73 0802/Z2:2015 bude podkladom pre autorizovaného inžiniera pri spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov budov pomocou ETICS, ale aj pre zhotoviteľa vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 7 min

OP*[2021]: Osvetlenie priemyselných prevádzok – na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0

Seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priemyselných prevádzok z hľadiska bezpečnosti, zrakového výkonu a zrakovej pohody, mimozrakových účinkov svetla aj energetickej efektívnosti. Samozrejme, ako v každom štáte, rozvoj Slovenska silno závisí aj od priemyslu. Rozšírenie automobiliek alebo súčasná intenzívna expanzia logistických hál nám generuje mnoho požiadaviek pre efektívne osvetľovacie systémy. Na základe mnohoročných skúseností s meraním parametrov osvetlenia v priemyselných prevádzkach, najmä v súvislosti s dodržaním hygienických predpisov, seminár poukazuje na najčastejšie problémy návrhu a realizácie osvetľovacích sústav, ktoré sa premietajú do výslednej kvantity a kvality osvetlenia.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 58 min

OPH*[2021]: Ochrana stavieb pred hlukom z vonkajšieho prostredia

Seminár je zameraný na zásady ochrany vnútorného priestoru budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia. Venuje sa návrhom protihlukových opatrení na ceste šírenia zvuku stavebných objektov, merania hluku a stanovenie hlukovej záťaže vonkajšieho prostredia. Súčasťou seminára sú základné požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov a konštrukcií výplní otvorov a požiadavky na vetranie budov v hlukom zaťaženom prostredí. Spomenuté sú aj príklady dvojitých transparentných fasád, špeciálnych okenných konštrukcií, možné spôsoby vetrania a iné technické riešenia určené na ochranu stavieb pred nadmerným hlukom. Základným obsahom seminára sú merania hluku vo vonkajšom prostredí, mapy hlukovej záťaže, platná legislatíva, požiadavky slovenských technických noriem a prehľad technických riešení na ochranu budov pred nadmerným hlukom. Nepriezvučnosť fasád a konštrukcií výplní otvorov, vetranie budov, vybrané technické riešenia a príklady vykonaných meraní hluku.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 3 min

OS*[2021]: online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA

Obsahom konferencie bolo priblížiť projektantom osvetlenia, projektantom elektrických zariadení a stavieb, ako aj záujemcom o problematiku svetla a osvetľovania procesnú, formálnu a odbornú stránku návrhu osvetlenia a prípravy príslušnej projektovej dokumentácie. Konferencia priniesla informácie z oblasti denného osvetlenia, umelého osvetlenia interiérov a exteriérov ako aj architektonického osvetlenia. Na konferencii boli predstavené a analyzované aktuálne legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie a spôsoby ich impementácie v konkrétnych aplikačných oblastiach.

Počet tém: 10Časová dotácia: 5 h 43 min

POI*[2021]: Poistenie 2021

Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a/alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 27 min

PP*[2021]: online seminár: NAVRHOVANIE A POSUDZOVANIE PILÓTOVÝCH ZÁKLADOV

Odborný seminár prevedie úšastníka problematikou navrhovania a posudzovania pilótových základov. Seminár sa zameria nielen na históriu, navrhovanie alebo výber vhodnej metódy prieskumu, ale aj na metódy návrhu razených či vŕtaných pilót a kontrolu únosnosti a sadania pilótových základov v kontexte súčastných informácií a používaných metód.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 37 min

RO*[2021]: online konferencia: RIADENIE OSVETLENIA - technologické možnosti

Online konferencia sa venovala otázkam riadenia osvetlenia v oblasti riadiacich systémov osvetlenia so zameraním hlavne na osvetlenie vnútorných priestorov, vonkajších priestorov napr. vo verejnom osvetlení alebo osvetlení školských zariadení. Projektanti pri návrhu musia optimálne prepojiť denné svetlo s umelým osvetlením pomocou riadiaceho systému. Súčasné technológie nám umožňujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť vysoko sofistikovanú sústavu. Popri tradičnom prepojení káblami sa čoraz viac využíva bezdrôtové prepojenie – riadenie človekom alebo v autonómnom režime. V rámci prednášok bola predstavená technológia NightTune, ktorá je založená na využití výhod aktívneho svetla aj v nočných hodinách. A nájdete tu aj zaujímavosti a informácie zo zákulisia osvetlenia ciest D4R7.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 45 min

SŠ*[20-11]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 1
* navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 20 min

SŠ*[21-01]: NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV

Odborný seminár je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu nosných konštrukcií existujúcich panelových budov. Hromadná výstavba bytových domov pomocou technológie veľkoformátových panelových prefabrikátov v bývalom Československu trvala približne 40 rokov. Životnosť týchto budov sa pomaly blíži k ich plánovanej hodnote. Častým problémom sú aj zásahy do nosných konštrukcií panelových budov. Dôležité detaily stykov nosných prvkov sa pritom menili nielen medzi jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja tej ktorej konštrukčnej sústavy.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 20 min

SŠ*[21-03]: AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 52 min

SŠ*[21-04]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 2
* program TRUSS4 + príklady navrhovania nosných drevených strešných priehradových konštrukcií

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 36 min

SŠ*[21-10]: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

Odborný seminár je určený autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb v súvislosti s ich projektovaním a realizáciou. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu dlhoročných skúseností projektanta a experta z oblasti geotechniky a navrhovania zakladania stavieb. Obsahom seminára sú témy ako interakcia stavebných konštrukcií s prírodným prostredím, najčastejšie príčiny porúch základových konštrukcií, nezohľadnenie geologických podmienok pri návrhu zakladania stavieb a zabezpečení svahov výkopov. V rámci prednášky sú prezentované konkrétne ukážky príkladov nevhodných riešení návrhov zakladania stavieb ako tiež príklady ich sanácií.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 40 min

TP*[2021]: Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa

Tento seminár oboznámi účastníka s požiadavkami na pripájanie zariadení na výrobu elektriny k prenosovej sústave, ako aj s požiadavkami na pripájanie odberateľov elektriny a distribučných sústav do prenosovej sústavy. Nájdete tu informácie k oznámeniam o prevádzke na účely pripojenia výrobného zariadenia a oznámenia na účely pripojenia odberateľa. V neposlednom rade sa dozviete niečo k overeniu zhody.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 51 min

UDR*[2021]: Udržateľná výstavba - úlohy projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb

Medzinárodne uznávané certifikačné systémy udržateľnosti (BREEAM a LEED) hodnotia stavby podľa jednotlivých oblastí ovplyňujúcich udržateľnosť. Každá oblasť hodnotenia (Issue) má svoju váhu a požiadavky, ktoré treba splniť na získanie kreditov resp. bodov. Výber materiálov v stavebníctve môže byť ovplyvňovaný rôznymi kritériami. Najčastejším a stále najdôležitejším kritériom býva cena v pomere k výkonu. Toto kritérium je pochopiteľné a stále akceptované. No z pohľadu udržateľnosti výstavby a s narastajúcim tlakom na redukciu uhlíkovej stopy či produkciu odpadov je dôležité brať do úvahy aj kritériá ako produkcia CO2, možnosti recyklácie či opätovného použitia. Na tomto seminári si povieme viac, ako sa posudzujú stavebné výrobky, ako sa tvoria EPD certifikáty a ako tieto informácie môžu využívať projektanti vo svojich projektoch.

Počet tém: 7Časová dotácia: 3 h 18 min

ZMV*[2021]: BEZPEČNÉ A FUNKČNÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií z.z.p.o. v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov pripravila webinár o správnom použití minerálnej izolácie v systéme ETICS. Ide o odborno-prezentačný webinár, ktorý sa zaoberá minimálnymi fyzikálnomechanickými požiadavkami na tepelné izolácie pre ETICS, ako aj poukazuje na dimenzovanie hrúbok tepelných izolácií vrátane kalkulačného nástroja na uľahčenie výpočtov.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 24 min

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.