Celoživotné vzdelávanie SKSI

Zoznam modulov

Téma je základným uceleným učebným predmetom a je súčasťou obsahu jednotlivých zobrazených modulov. Každý účastník, ktorého zaujíma určitá špecifická oblasť, si môže prostredníctvom žiadosti alebo nastavených pravidiel vzdelávania v komore vybrať niektorý z modulov a tým získa prístup do relevantných tém. Nadstavbou takéhoto tematického štúdia prostredníctvom vzdelávacích modulov je štúdium celého programu.

 

Cieľom tohto vzdelávacieho portálu je sprístupniť na jednom centrálnom mieste väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli mať prínos pre profesiu autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich, osoby vykonávajúce stavebný dozor, ako aj prínos pre širšiu odbornú verejnosť. Ide o databanku materiálov a informácií, ktorých historický obsah budú vedieť oceniť všetky profesie participujúce v oblasti stavebníctva na Slovensku. Vieme, že stavby ako aj jednotlivé projekty stavebníctva trvajú desaťročia a niekedy aj celé generácie. Z uvedeného dôvodu sa Slovenská komora stavebných inžinierov rozhodla zachovávať historické dedičstvo informácií vo forme rôznych odborných ale aj laických tém tak, aby bolo možné v budúcnosti tieto informácie používať v prospech celej spoločnosti. Kto z nás v dnešnej dobe pozná zaujímavosti z výstavby mosta SNP ponad Dunaj? Kto z nás vie čo je Trombeho stena, o aký konštrukčný systém ide a na ktorých projektoch na Slovensku alebo vo svete bol tento systém aplikovaný? Takýchto otázok existuje veľké množstvo, pričom na niektoré z nich odpovedajú vzdelávacie a praktické príspevky tohto portálu.

 

Radi by sme Vás, v prípade aktívneho používania tohto portálu, upozornili na to, že voľné šírenie akéhokoľvek obsahu môže byť len so súhlasom prevádzkovateľa tohto portálu alebo autora každého jedného príspevku. Pristupujme preto k týmto informáciám zodpovedne a využívajme ich len pre vlastnú potrebu a rozvoj, ktoré sú dôležité na výkon svojho povolania alebo profesie. Prevádzkovateľ portálu si rovnako vyhradzuje právo v niektorých prípadoch prístup k príspevkom spoplatniť.

Prehľad modulov projektu

BD*[2020]: Betonárske dni 2020

Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenský národný komitét fib zorganizovali 22. októbra 2020 online formou 13. ročník konferencie a 6. post kongresové kolokvium SNK fib.

Počet tém: 10Časová dotácia: 12 h 40 min

EL*[2020]: online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 20. októbra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 10 min

EO*[2020]: online konferencia: HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH PREDPISOV

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 25. novembra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, s cieľom informovať projektantov a certifikantov osvetlenia, ako aj širšiu odbornú verejnosť o najnovších normatívnych a legislatívnych požiadavkách na osvetlenie a na hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách, doplnených o informácie o moderných a efektívnych osvetľovacích zariadeniach a systémoch vrátane riadenia osvetlenia.

Počet tém: 10Časová dotácia: 4 h 38 min

ETK*[2020]: Kurz ETIKY

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame modul kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 16.12.2020 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 56 min

SŠ*[2020-11]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE - navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 20 min

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.