Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Pozemné stavby a architektúra

Časová dotácia: 12 h 10 min
Počet modulov: 6

Prehľad modulov programu

IMP*[2022]: Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

Všetci vieme, že drevo je prírodný materiál a neošetrované drevo časom podlieha skaze. Významným nebezpečenstvom pre drevo je drevokazný hmyz ako aj drevokazné huby a plesne. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Tento seminár nám ukáže jeden zo spôsobov ako sa správať k drevu už vo fáze prípravy projektov a ako zabezpečiť profesionálnu a spoľahlivú ochranu, ktorou vieme predĺžiť jeho životnosť či už v prípade nového objektu alebo rekonštrukcie toho starého.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 59 min

STN*[22-04]: Nová norma na otvorené konštrukcie STN 74 6200: Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu, montáž a kontrolu kvality okien, dverí a zasklených stien, ktoré oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného prostredia budov, alebo oddeľujú dve rozdielne vnútorné prostredia budov. Do predmetu normy patria okná, dvere a zasklené steny zo všetkých materiálových báz, konštrukcií a ich kombinácií, okná, dvere a zasklené steny, ktoré sú v svojej ploche charakterizované priehľadnou, priesvitnou ale aj nepriehľadnou časťou, okná, dvere a zasklené steny zabudované v zimných záhradách, okná, dvere a zasklené steny zabudované v závesných stenách, strešné okná a zostavy zo strešných okien. Vnútorné okná, dvere a zasklené steny, t. j. konštrukcie vhodné na oddelenie dvoch interiérových priestorov sa bez osobitnej požiadavky neposudzujú podľa tejto normy. Navrhovanie, výroba, montáž, servis a kontrola kvality protipožiarnych a dymotesných okien, dvier a zasklených stien nie sú predmetom tejto normy.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 13 min

AKU*[2022]: Akustika v praxi

Ide o praktický seminár, ktorý poukáže na konkrétne situácie, s ktorými sa odborníci z oblasti akustiky stretávajú v bežnom živote. Priblížime vám digitálne nástroje dôležité pri analýze a návrhu akustiky, vysvetlíme ako využívať mobilnú aplikáciu Best Ceilings pre mobilné zariadenia. Nástroje a pomôcky, ktoré vám ukážeme sú výbornou podporou pre jednoduché, rýchle a hlavne správne riešenie pri projektovaní podhľadov. Upozorníme vás na požiadavky normy STN 73 0532 - aké sú hodnotenia zvukoizolačných vlastností budov, stavebných konštrukcií a požiadaviek, ktoré spôsobujú v praxi veľké starosti projektantom aj realizátorom stavieb. Dôležitou témou je správny návrh stavebných konštrukcií z hľadiska posúdenia ich výslednej nepriezvučnosti, ktorá sa vždy líši od hodnôt udávaných výrobcami stavebných systémov. Jednou z dôležitých oblastí je aj priestorová akustika v školách. Priemerná hladina hluku dosahuje v triedach vyššiu úroveň ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré sú dokonca hlučnejšie ako rušná križovatka. Problém s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok. V závere seminára sa budeme venovať stavebnému sklu a akustike, čo je potrebné dodržať pri výbere skla, ako zlepšiť akustické vlastnosti skla a aké sú časté omyly z praxe.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 39 min

OPH*[2021]: Ochrana stavieb pred hlukom z vonkajšieho prostredia

Seminár je zameraný na zásady ochrany vnútorného priestoru budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia. Venuje sa návrhom protihlukových opatrení na ceste šírenia zvuku stavebných objektov, merania hluku a stanovenie hlukovej záťaže vonkajšieho prostredia. Súčasťou seminára sú základné požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov a konštrukcií výplní otvorov a požiadavky na vetranie budov v hlukom zaťaženom prostredí. Spomenuté sú aj príklady dvojitých transparentných fasád, špeciálnych okenných konštrukcií, možné spôsoby vetrania a iné technické riešenia určené na ochranu stavieb pred nadmerným hlukom. Základným obsahom seminára sú merania hluku vo vonkajšom prostredí, mapy hlukovej záťaže, platná legislatíva, požiadavky slovenských technických noriem a prehľad technických riešení na ochranu budov pred nadmerným hlukom. Nepriezvučnosť fasád a konštrukcií výplní otvorov, vetranie budov, vybrané technické riešenia a príklady vykonaných meraní hluku.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 3 min

AKU*[2021]: Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností

Človek sa tisícky rokov vyvíjal vo vonkajšom prostredí a tomu sa prispôsobil aj jeho sluch. V súčasnosti trávime až 90% nášho času v modernom interiéri. Tento interiér je poväčšine tvorený z tvrdých odrazivých materiálov ako je sklo, betón, drevo, hladký SDK, bez akejkoľvek schopnosti pohltiť hluk, čo spôsobuje, že hluk sa odráža naspäť do priestoru a vytvára dlhý čas dozvuku (ozvenu), zlú zrozumiteľnosť reči a tak isto vysoké hladiny hluku. Chýbajúci akustický komfort v budovách je častokrát dlhodobo neriešený problém. Hluk má negatívny vplyv na užívateľov budov, či už ide o školy, nemocnice alebo aj kancelárie. Akustické merania z rôznych budov na Slovensku ukazujú, že prípustné hodnoty sú v niektorých prípadoch prekročené až dvojnásobné. To zhoršuje užívateľom fungovanie v týchto budovách, má to vplyv na ich výkonnosť, správanie a čo je hlavné, má to negatívny vplyv na ich zdravie. Riešením tohto problému je, aby sme sa na priestor nepozerali len okom, ale aj uchom. Častokrát sa stáva, že priestor je krásny, nový, moderný, ale je náročné v ňom fungovať z dôvodu nepohody, ktorú užívatelia pociťujú. Častokrát stačí málo a dosiahneme veľa. Z uvedeného vyplýva, že akustické parametre sú jedným z najdôležitejších parametrov vnútorného komfortu.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 29 min

IMP*[2021]: Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

Všetci vieme, že drevo je prírodný materiál a neošetrované drevo časom podlieha skaze. Významným nebezpečenstvom pre drevo je drevokazný hmyz ako aj drevokazné huby a plesne. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Tento seminár nám ukáže jeden zo spôsobov ako sa správať k drevu už vo fáze prípravy projektov a ako zabezpečiť profesionálnu a spoľahlivú ochranu, ktorou vieme predĺžiť jeho životnosť.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 47 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

Ing. Edita Cmarková, predsedkyňa odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.