Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Pozemné stavby a architektúra

Časová dotácia: 1 d 3 h 52 min
Počet modulov: 12

Prehľad modulov programu

SVT*[2024] UN:PIP*[23] FOT*[2023] GAB*[2023] MIP*[2022] IMP*[2022] STN*[22-04] APP*[2022] AKU*[2022] OPH*[2021] AKU*[2021] IMP*[2021]

SVT*[2024]: Svetelná technika - denné osvetlenie

Tento jedinenčý seminár vám v krátkych prezentáciách priblíži aktuálny stav problematiky denného osvetlenia v budovách. V rámci jenotlivých prednášok sa dozviete niečo o hygienických požiadavkách na tepelnú a svetelnú pohodu vrátane nevizuálnych účinkov svetla na človeka vo vnútornom prostredí. Povieme si niečo o histórii a súčasnosti hodnotenia denného svetla v budovách, o certifikačných systémoch udržateľných budov, problematike napríklad kuchýň z pohľadu denného osvetlenia. Postupne prejdeme k legislatíve a základnému rámcu technickej normalizácie a porovnáme svetlo v norme a svetlo v dome. V posledných dvoch častiach sa dozviete viac o revízii STN 73 0580 hovoriacich o dennom osvetlení budov.

Počet tém: 9Časová dotácia: 4 h 36 min

UN:PIP*[23]: Univerzálne navrhovanie: princípy tvorby inkluzívneho prostredia

Univerzálne navrhovanie je metóda tvorby rôznych prostredí a produktov s cieľom, aby ich mohli samostatne používať všetci ľudia. Na rozdiel od pôvodných zaužívaných postupov, v ktorých bol mierkou tzv. priemerný užívateľ, univerzálne navrhovanie sa snaží pri tvorbe a realizácii prostredia zohľadňovať diverzitu užívateľov a ich rôzne fyzické, zmyslové a mentálne danosti. Na seminári sú vysvetlené viaceré súvisiace témy, napr. prečo je bezbariérovo prístupné prostredie dôležité, aké sú požiadavky rôznych skupín užívateľov, vysvetlené budú princípy univerzálneho navrhovania, ako aj implementácia týchto princípov do novej stavebnej legislatívy a kontrolných mechanizmov v rámci projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 21 min

FOT*[2023]: Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej ochrany

So snahou o trvalo udržateľný rozvoj dochádza prirodzene k nárastu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Nárast počtu inštalácií fotovoltických systémov so sebou prináša možné riziká v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Dôležitý je správny návrh, inštalácia aj údržba. Špeciálnu výzvu predstavujú fotovoltické systémy aj pre zasahujúcich hasičov, ktorým hrozí zásah elektrickým prúdom. Pre objasnenie možných komplikácií s cieľom vyvarovať sa chýb pri návrhu a následnej realizácií z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Táto prednáška si dáva za cieľ informovať odbornú aj širšiu verejnosť o možných úskaliach a analyzovať problematiku v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a stavebných výrobkov.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 56 min

GAB*[2023]: Oporné múry, gabionové oporné konštrukcie

Tento odborný seminár je zameraný na základné zásady navrhovania oporných múrov doplnené príkladmi zo stavebnej praxe. Rovnako sa dozviete niečo o posúdení trvanlivosti zvarovaných sietí s koróznou ochranou Zn a Zn+Al použitých na stavbách realizovaných v období 1993 až 2008. Porovnanie výsledkov terénnych skúšok a odhadu trvanlivosti koróznej ochrany podľa normy STN EN 10 223-8 z roku 2014.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 57 min

MIP*[2022]: Ako správne navrhovať a používať minerálnu izoláciu

Ide o prezentačný seminár Asociácie výrobcov minerálnych izolácií z. z. p. o. (AVMI). Asociácia sa zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri tvorbe legislatívneho prostredia a noriem. Sleduje všeobecne prospešné ciele a ciele pre ochranu spoločenských záujmov svojich členov v oblasti využívania minerálnych izolácií. Možností využitia minerálnej izolácie je veľké, a bežne si jej uplatnenie ani neuvedomujeme, avšak sú súčasťou nášho života (stavebníctvo, automobilový priemysel, spotrebný tovar, konštrukcie, poľnohospodárstvo, fotovoltika a podobne).

Seminár pokrýva hlavne tieto témy:

Efektívne dimenzovanie tepelnej izolácie z minerálnej vlny so zameraním na tepelnú techniku, mechanickú stabilitu, akustiku a požiadnu bezpečnosť.

Najčastejšie chyby pri výbere a návrhu tepelnej izolácie vudov.

Požiadavky na rôzne typy tepelnoizolačných materiálov a ich vhodný výber v praxi.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 25 min

IMP*[2022]: Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

Všetci vieme, že drevo je prírodný materiál a neošetrované drevo časom podlieha skaze. Významným nebezpečenstvom pre drevo je drevokazný hmyz ako aj drevokazné huby a plesne. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Tento seminár nám ukáže jeden zo spôsobov ako sa správať k drevu už vo fáze prípravy projektov a ako zabezpečiť profesionálnu a spoľahlivú ochranu, ktorou vieme predĺžiť jeho životnosť či už v prípade nového objektu alebo rekonštrukcie toho starého.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 59 min

STN*[22-04]: Nová norma na otvorené konštrukcie STN 74 6200: Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu, montáž a kontrolu kvality okien, dverí a zasklených stien, ktoré oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného prostredia budov, alebo oddeľujú dve rozdielne vnútorné prostredia budov. Do predmetu normy patria okná, dvere a zasklené steny zo všetkých materiálových báz, konštrukcií a ich kombinácií, okná, dvere a zasklené steny, ktoré sú v svojej ploche charakterizované priehľadnou, priesvitnou ale aj nepriehľadnou časťou, okná, dvere a zasklené steny zabudované v zimných záhradách, okná, dvere a zasklené steny zabudované v závesných stenách, strešné okná a zostavy zo strešných okien. Vnútorné okná, dvere a zasklené steny, t. j. konštrukcie vhodné na oddelenie dvoch interiérových priestorov sa bez osobitnej požiadavky neposudzujú podľa tejto normy. Navrhovanie, výroba, montáž, servis a kontrola kvality protipožiarnych a dymotesných okien, dvier a zasklených stien nie sú predmetom tejto normy.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 13 min

APP*[2022]: Akustika budov a praktické príklady zo stavieb

Seminár je určený najmä projektantom pozemných stavieb, ktorí sa v praxi stretávajú s požiadavkami noriem na zvukovú izoláciu medzi miestnosťami v budovách a požiadavkami na splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v chránených vnútorných priestoroch budov. V prezentáciách sú uvedené príklady zo stavieb, pri ktorých boli identifikované nedostatky projektu, prípadne chyby vzniknuté pri realizácii stavieb. Prezentované príklady napomôžu lepšiemu pochopeniu súvislostí medzi hodnotami váženej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií zistenými laboratórnymi meraniami a dosiahnuteľnými hodnotami váženej stavebnej nepriezvučnosti po zabudovaní konštrukcií do stavieb, resp. súvis s hodnotami požadovanej zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách. Pre zdroje hluku nachádzajúce sa vo vnútri budov - technické zariadenia budov, budú ilustrované správne a nesprávne spôsoby ich zabudovania do stavby, ktoré majú často negatívny vplyv na hodnotenie výsledkov meraní hluku a meraní zvukovej izolácie podľa platnej STN a platnej legislatívy na ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami. Prezentácia bude zameraná najmä na uvedenie skutočných príkladov z realizácií stavieb, kde boli akustické mosty, nesprávne realizované skladby, detaily stavebných konštrukcií, nevhodné riešenia prestupov rozvodov cez konštrukcie, alebo nevhodné spôsoby pružného uloženia technických zariadení budov, identifikované akustickými meraniami.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 27 min

AKU*[2022]: Akustika v praxi

Ide o praktický seminár, ktorý poukáže na konkrétne situácie, s ktorými sa odborníci z oblasti akustiky stretávajú v bežnom živote. Priblížime vám digitálne nástroje dôležité pri analýze a návrhu akustiky, vysvetlíme ako využívať mobilnú aplikáciu Best Ceilings pre mobilné zariadenia. Nástroje a pomôcky, ktoré vám ukážeme sú výbornou podporou pre jednoduché, rýchle a hlavne správne riešenie pri projektovaní podhľadov. Upozorníme vás na požiadavky normy STN 73 0532 - aké sú hodnotenia zvukoizolačných vlastností budov, stavebných konštrukcií a požiadaviek, ktoré spôsobujú v praxi veľké starosti projektantom aj realizátorom stavieb. Dôležitou témou je správny návrh stavebných konštrukcií z hľadiska posúdenia ich výslednej nepriezvučnosti, ktorá sa vždy líši od hodnôt udávaných výrobcami stavebných systémov. Jednou z dôležitých oblastí je aj priestorová akustika v školách. Priemerná hladina hluku dosahuje v triedach vyššiu úroveň ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré sú dokonca hlučnejšie ako rušná križovatka. Problém s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok. V závere seminára sa budeme venovať stavebnému sklu a akustike, čo je potrebné dodržať pri výbere skla, ako zlepšiť akustické vlastnosti skla a aké sú časté omyly z praxe.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 39 min

OPH*[2021]: Ochrana stavieb pred hlukom z vonkajšieho prostredia

Seminár je zameraný na zásady ochrany vnútorného priestoru budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia. Venuje sa návrhom protihlukových opatrení na ceste šírenia zvuku stavebných objektov, merania hluku a stanovenie hlukovej záťaže vonkajšieho prostredia. Súčasťou seminára sú základné požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov a konštrukcií výplní otvorov a požiadavky na vetranie budov v hlukom zaťaženom prostredí. Spomenuté sú aj príklady dvojitých transparentných fasád, špeciálnych okenných konštrukcií, možné spôsoby vetrania a iné technické riešenia určené na ochranu stavieb pred nadmerným hlukom. Základným obsahom seminára sú merania hluku vo vonkajšom prostredí, mapy hlukovej záťaže, platná legislatíva, požiadavky slovenských technických noriem a prehľad technických riešení na ochranu budov pred nadmerným hlukom. Nepriezvučnosť fasád a konštrukcií výplní otvorov, vetranie budov, vybrané technické riešenia a príklady vykonaných meraní hluku.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 3 min

AKU*[2021]: Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností

Človek sa tisícky rokov vyvíjal vo vonkajšom prostredí a tomu sa prispôsobil aj jeho sluch. V súčasnosti trávime až 90% nášho času v modernom interiéri. Tento interiér je poväčšine tvorený z tvrdých odrazivých materiálov ako je sklo, betón, drevo, hladký SDK, bez akejkoľvek schopnosti pohltiť hluk, čo spôsobuje, že hluk sa odráža naspäť do priestoru a vytvára dlhý čas dozvuku (ozvenu), zlú zrozumiteľnosť reči a tak isto vysoké hladiny hluku. Chýbajúci akustický komfort v budovách je častokrát dlhodobo neriešený problém. Hluk má negatívny vplyv na užívateľov budov, či už ide o školy, nemocnice alebo aj kancelárie. Akustické merania z rôznych budov na Slovensku ukazujú, že prípustné hodnoty sú v niektorých prípadoch prekročené až dvojnásobné. To zhoršuje užívateľom fungovanie v týchto budovách, má to vplyv na ich výkonnosť, správanie a čo je hlavné, má to negatívny vplyv na ich zdravie. Riešením tohto problému je, aby sme sa na priestor nepozerali len okom, ale aj uchom. Častokrát sa stáva, že priestor je krásny, nový, moderný, ale je náročné v ňom fungovať z dôvodu nepohody, ktorú užívatelia pociťujú. Častokrát stačí málo a dosiahneme veľa. Z uvedeného vyplýva, že akustické parametre sú jedným z najdôležitejších parametrov vnútorného komfortu.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 29 min

IMP*[2021]: Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

Všetci vieme, že drevo je prírodný materiál a neošetrované drevo časom podlieha skaze. Významným nebezpečenstvom pre drevo je drevokazný hmyz ako aj drevokazné huby a plesne. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Tento seminár nám ukáže jeden zo spôsobov ako sa správať k drevu už vo fáze prípravy projektov a ako zabezpečiť profesionálnu a spoľahlivú ochranu, ktorou vieme predĺžiť jeho životnosť.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 47 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

Ing. Edita Cmarková, predsedkyňa odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.