Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Statika stavieb

Statika stavieb sa zaoberá nosnými konštrukciami stavieb vytvorených z rôznych stavebných materiálov, pričom konštrukcia stavby musí počas celej životnosti odolávať pôsobeniu rozličných účinkov a síl.

Časová dotácia: 1 d 14 h 29 min
Počet modulov: 19

Prehľad modulov programu

SŠ*[23-05] SŠ*[23-03] SŠ*[23-02] PSV*[2022] FVP*[2022] SŠ*[22-10] SŠ*[22-09] GEO*[2022] SŠ*[22-04] NMK*[2022] SŠ*[22-03] ST*[22-02] SŠ*[21-10] NMK*[2021] PP*[2021] SŠ*[21-04] SŠ*[21-03] SŠ*[21-01] SŠ*[20-11]

SŠ*[23-05]: Atypické zmeny vertikálneho a horizontálneho nosného systému monolitických železobetónových nosných konštrukcií budov, prípadná kombinácia s inými nosnými konštrukciami ako murivo, oceľ a pod.

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je podaná z pohľadu návrhu atypických zmien nosných systémov budov.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 23 min

SŠ*[23-03]: Železobetónové stropné dosky v garážových objektoch

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb, ako aj zhotoviteľom a investorom. Prednáška je zameraná na hodnotenie agresivity vnútorného prostredia hromadných garážových objektov, primárne a sekundárne opatrenia na zabezpečenie trvanlivosti stropných a základových železobetónových dosiek garáží, ktoré sú súčasťou bytových, administratívnych a obchodných budov. Sú v nej prezentované aktuálne metódy a materiály sekundárnej ochrany: povrchové ochranné systémy, injektovanie a bandážovanie trhlín, ako aj inhibítory korózie výstuže na predĺženie životnosti pojazdných plôch. Zvýraznené budú aj chyby pri navrhovaní a zhotovovaní stropných dosiek na základe skúsenosti zo sanácií týchto konštrukcií.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 24 min

SŠ*[23-02]: Nový cezhraničný most v Komárne - Most Monoštor

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb (NK) bude diskutovaná z pohľadu náročných projekčných prác nového mosta cez Dunaj v Komárne - Most Monoštor.

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 15 min

PSV*[2022]: Predpäté strešné priehradové väzníky typu SPP

V druhej polovici 20. storočia sa dostávali do výroby delené betónové prefabrikáty, ktoré sa používali na zhotovovanie mostov a aj strešných väzníkov veľkých rozpätí. Delené prefabrikáty boli dodatočne predpäté a následne injektované. V ostatných rokoch došlo k niekoľkým haváriám týchto typov mostov, ako aj strešných väzníkov typu SPP. Niekoľko zlyhaní takýchto konštrukcií spôsobila korózia oceľových predpínacích výstuží. Cieľom odborných aktivít SKSI je upozorniť na riziká možných ďalších zlyhaní a odporúčať preventívne stavebno-technické prieskumy hál zo strešných väzníkov typu SPP.

Počet tém: 5Časová dotácia: 2 h 29 min

FVP*[2022]: Analýza účinkov vetra na zostavy fotovoltických panelov na plochých strechách

Seminár je primárne určený pre odborníkov z oblasti statiky stavieb. Základnými témami seminára je porovnanie výpočtu priťaženia fotovoltaických panelov podľa K2 SYSTEM GMBH a podľa STN EN 1991-1-4. Ďalej sa dozviete o možnostiach stanovenia súčiniteľov výsledného čistého tlaku vetra cp.net na zostavy fotovoltaických panelov, počítačovou simuláciou prúdenia vetra ako aj testovaním vo veterných tuneloch. Súčasťou týchto informácií je aj analýza účinkov snehu na fotovoltaické zostavy. V seminári nájdete aplikačné príklady na obdĺžnikové a trojuholníkové zostavy fotovoltaických panelov ako aj porovnanie výpočtu priťaženia fotovoltaických panelov na plochých strechách podľa dodávateľa a podľa statika. V tejto súvislosti je potrebné analyzovať aj zodpovednosť za bezpečnosť osadenia technológie na objekt.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 55 min

SŠ*[22-10]: EUROVEA TOWER - nosné konštrukcie najvyššej budovy na Slovensku

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je prezentovaná z pohľadu návrhu a realizácie nosných konštrukcií najvyššej budovy na Slovensku Eurovea Tower, ktorá bude mať výšku približne 168 m. Ide o prvú výškovú budovu, ktorá spĺňa definíciu mrakodrapu ako budovy nad 150 m a v rámci prezentácie sa dozviete množstvo informácií z projektovej ako aj z realizačnej časti.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 53 min

SŠ*[22-09]: VÝPOČTY PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PROGRAMAMI GEPARD

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je v rámci tohto seminára diskutovaná z pohľadu možnosti výpočtov nosných prútových oceľových a železobetónových konštrukcií pomocou prezentovaných výpočtových programov GEPARD. Viac informácií nájdete aj na tomto odkaze.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 5 min

GEO*[2022]: Voda v geotechnike

V posledných rokoch boli revidované normy na hydrodynamické skúšky, odber vzoriek zemín a skalných hornín a prijali sa nové normy, ktoré sú pomôckou pre návrh geotechnického monitoringu. Súčasťou školenia je prehľad nových a revidovaných noriem pre prieskum a skúšanie horninového prostredia. Používané metódy sanácie zosuvných svahov ako riešenie príčin vzniku nestabilít na svahu. Prezentované budú predovšetkým tie sanácie, ktoré sa nasadzujú medzi prvými napr. odvodnenie a zemné práce. Školenie je obohatené príkladmi z praxe - vhodnosť a efektivita sanácií a monitoring ich účinnosti. Toto školenie sa orientuje aj na metódy zisťovania prítomnosti podzemných vôd na staveniskách, použitie archívnych údajov a ich obmedzenia, overovanie filtračných parametrov zemín (hydrogeologické kolektory a izolátory) a riziká vyplývajúce z pôsobenia podzemných vôd na základové pomery a stavebné objekty (agresivita, vztlak, sufózne javy apod.). Zameriame sa na základné informácie k uvedeným témam.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 38 min

SŠ*[22-04]: KOMPOZITNÉ MATERIÁLY PRE VYSTUŽOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRINCÍPY NAVRHOVANIA

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na používanie kompozitných materiálov pre vystužovanie betónových konštrukcií vrátane princípov navrhovania. Tento seminár je určený tým osobám, ktoré uvažujú nad alternatívami k oceľovej výstuži. Obsahuje prehľad o FRP materiáloch, základné princípy navrhovania a súčasný prehľad technických predpisov. Zameraný je na porovnanie navrhovania železobetónových konštrukcií a betónových konštrukcií vystužených kompozitnými, vláknami vystuženými (FRP - fibre reinforced polymer) výstužami. Zvýraznené sú základné rozdiely a podobnosti v princípoch navrhovania.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 57 min

NMK*[2022]: Navrhovanie murovaných konštrukcií 2

Murivo nie je ideálnym materiálom pre modelovanie pomocou MKP, lebo má rôzne vlastnosti v rôznych smeroch – má dobrú odolnosť v tlaku ale takmer nulovú v ťahu. Nastavenie vlastností muriva v programe SCIA ENGINEER – pevnostné charakteristiky, modul pružnosti, Poissonov súčiniteľ – tieto charakteristiky sa menia podľa použitých murovacích prvkov a malty. Príklady výpočtu – porovnanie výsledkov: 1. Prvok prenášajúci iba tlak, 2. Výpočet murovanej steny s redukciou klenbového účinku, 3. Eliminácia ťahu pri nelineárnom výpočte s použitím nelineárnej funkcie kĺbov na hrane steny a stropu.
Nenosné steny: Návrh a stabilita nenosných stien (geometria-dĺžka/výška steny). Zjednodušené zásady pre stanovenie maximálnej dĺžky a výšky nevystužených nenosných stien vyplývajúce z pravidiel pre návrh nenosných vnútorných stien podľa EN 1996-1-1, EN 1996-3.
Výplňové steny: Posúdenie výplňových obvodových stien v skeletoch zaťažených vetrom. Obvodové výplňové vysoké steny v halách. Odolnosť výplňovej steny v ťahu za ohybu. Návrh výstuže Murfor vo výplňových stenách pri zaťažení kolmom na ich rovinu. Šmyková odolnosť steny pri zaťažení kolmom na jej rovinu. Detaily napojenia výplňovej steny na nosné konštrukcie. Návrh počtu murivových spojok. Konštrukčné opatrenia zabezpečujúce stabilitu výplňových stien, ako je návrh vzdialeností priečených stužujúcich stien, doplnenie steny piliermi, stuženie výplňovej steny stropnou konštrukciou a prievlakom.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 38 min

SŠ*[22-03]: PRETLAČENIE BEZPRIEVLAKOVÝCH DOSIEK A ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu železobetónových nosných konštrukcií – overovania pretlačenia v bezprievlakových stropných doskách a v základových konštrukciách. Pretlačenie je lokálna porucha charakterizovaná ako krehké porušenie s tendenciou sa progresívne šíriť v konštrukcii, ktorého následkom je jej reťazové zrútenie. Preto je mu potrebné venovať pri návrhu nosných železobetónových konštrukcií náležitú pozornosť.

Počet tém: 1Časová dotácia: 2 h 20 min

ST*[22-02]: Statika stavieb v zložitých základových pomeroch

Cieľom seminára je informovať účastníkov o platných normách na prieskum horninového prostredia a pripravované zmeny v Eurokóde 7 ako aj praktická aplikácia požiadaviek na prieskum v závislosti od geotechnickej kategórie. Ďalej sa dozviete niečo o vplyvoch zosuvov na jednoduché (nenáročné) stavby, metodika prieskumu zosuvných svahov za účelom získania a použitia relevantných vstupných dát pre sanáciu územia a návrh založenia objektov spolu s konkrétnymi príkladmi z praxe. Na záver sa dozviete niečo o využití údajov poskytovaných webovými aplikáciami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 54 min

SŠ*[21-10]: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

Odborný seminár je určený autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb v súvislosti s ich projektovaním a realizáciou. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu dlhoročných skúseností projektanta a experta z oblasti geotechniky a navrhovania zakladania stavieb. Obsahom seminára sú témy ako interakcia stavebných konštrukcií s prírodným prostredím, najčastejšie príčiny porúch základových konštrukcií, nezohľadnenie geologických podmienok pri návrhu zakladania stavieb a zabezpečení svahov výkopov. V rámci prednášky sú prezentované konkrétne ukážky príkladov nevhodných riešení návrhov zakladania stavieb ako tiež príklady ich sanácií.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 40 min

NMK*[2021]: Navrhovanie murovaných konštrukcií 1

Tento seminár sa zaoberá všeobecnými princípmi navrhovania murovaných konštrukcií a špecifikami navrhovania pre tehliarske, pórobetónové a vápenno-pieskové murovacie prvky. Obsahom sú legislatívne a normové podklady, materiály, analýza murovaných konštrukcií a návrhy nosných murovaných konštrukcií.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 13 min

PP*[2021]: online seminár: NAVRHOVANIE A POSUDZOVANIE PILÓTOVÝCH ZÁKLADOV

Odborný seminár prevedie úšastníka problematikou navrhovania a posudzovania pilótových základov. Seminár sa zameria nielen na históriu, navrhovanie alebo výber vhodnej metódy prieskumu, ale aj na metódy návrhu razených či vŕtaných pilót a kontrolu únosnosti a sadania pilótových základov v kontexte súčastných informácií a používaných metód.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 37 min

SŠ*[21-04]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 2
* program TRUSS4 + príklady navrhovania nosných drevených strešných priehradových konštrukcií

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 36 min

SŠ*[21-03]: AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 52 min

SŠ*[21-01]: NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV

Odborný seminár je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu nosných konštrukcií existujúcich panelových budov. Hromadná výstavba bytových domov pomocou technológie veľkoformátových panelových prefabrikátov v bývalom Československu trvala približne 40 rokov. Životnosť týchto budov sa pomaly blíži k ich plánovanej hodnote. Častým problémom sú aj zásahy do nosných konštrukcií panelových budov. Dôležité detaily stykov nosných prvkov sa pritom menili nielen medzi jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja tej ktorej konštrukčnej sústavy.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 20 min

SŠ*[20-11]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 1
* navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 20 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. , predseda slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.