Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Statika stavieb

Statika stavieb sa zaoberá nosnými konštrukciami stavieb vytvorených z rôznych stavebných materiálov, pričom konštrukcia stavby musí počas celej životnosti odolávať pôsobeniu rozličných účinkov a síl.

Časová dotácia: 1 d 0 h 33 min
Počet modulov: 13

Prehľad modulov programu

SŠ*[23-10] SŠ*[23-05] SŠ*[23-03] SŠ*[23-02] SŠ*[22-10] SŠ*[22-09] SŠ*[22-04] SŠ*[22-03] SŠ*[21-10] SŠ*[21-04] SŠ*[21-03] SŠ*[21-01] SŠ*[20-11]

SŠ*[23-10]: Komentár k norme EN 1993-1-1:2022 - EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií časť 1-1 všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika novej generácie EUROKÓDOV je veľmi široká. V rámci tohto semináru sa budeme venovať komentáru jednej z nich a to normy EN 1993-1-1:2022 - Navrhovanie oceľových konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy [Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings].

 

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 28 min

SŠ*[23-05]: Atypické zmeny vertikálneho a horizontálneho nosného systému monolitických železobetónových nosných konštrukcií budov, prípadná kombinácia s inými nosnými konštrukciami ako murivo, oceľ a pod.

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je podaná z pohľadu návrhu atypických zmien nosných systémov budov.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 23 min

SŠ*[23-03]: Železobetónové stropné dosky v garážových objektoch

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb, ako aj zhotoviteľom a investorom. Prednáška je zameraná na hodnotenie agresivity vnútorného prostredia hromadných garážových objektov, primárne a sekundárne opatrenia na zabezpečenie trvanlivosti stropných a základových železobetónových dosiek garáží, ktoré sú súčasťou bytových, administratívnych a obchodných budov. Sú v nej prezentované aktuálne metódy a materiály sekundárnej ochrany: povrchové ochranné systémy, injektovanie a bandážovanie trhlín, ako aj inhibítory korózie výstuže na predĺženie životnosti pojazdných plôch. Zvýraznené budú aj chyby pri navrhovaní a zhotovovaní stropných dosiek na základe skúsenosti zo sanácií týchto konštrukcií.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 24 min

SŠ*[23-02]: Nový cezhraničný most v Komárne - Most Monoštor

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb (NK) bude diskutovaná z pohľadu náročných projekčných prác nového mosta cez Dunaj v Komárne - Most Monoštor.

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 15 min

SŠ*[22-10]: EUROVEA TOWER - nosné konštrukcie najvyššej budovy na Slovensku

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je prezentovaná z pohľadu návrhu a realizácie nosných konštrukcií najvyššej budovy na Slovensku Eurovea Tower, ktorá bude mať výšku približne 168 m. Ide o prvú výškovú budovu, ktorá spĺňa definíciu mrakodrapu ako budovy nad 150 m a v rámci prezentácie sa dozviete množstvo informácií z projektovej ako aj z realizačnej časti.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 53 min

SŠ*[22-09]: VÝPOČTY PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PROGRAMAMI GEPARD

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je v rámci tohto seminára diskutovaná z pohľadu možnosti výpočtov nosných prútových oceľových a železobetónových konštrukcií pomocou prezentovaných výpočtových programov GEPARD. Viac informácií nájdete aj na tomto odkaze.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 5 min

SŠ*[22-04]: KOMPOZITNÉ MATERIÁLY PRE VYSTUŽOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRINCÍPY NAVRHOVANIA

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na používanie kompozitných materiálov pre vystužovanie betónových konštrukcií vrátane princípov navrhovania. Tento seminár je určený tým osobám, ktoré uvažujú nad alternatívami k oceľovej výstuži. Obsahuje prehľad o FRP materiáloch, základné princípy navrhovania a súčasný prehľad technických predpisov. Zameraný je na porovnanie navrhovania železobetónových konštrukcií a betónových konštrukcií vystužených kompozitnými, vláknami vystuženými (FRP - fibre reinforced polymer) výstužami. Zvýraznené sú základné rozdiely a podobnosti v princípoch navrhovania.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 57 min

SŠ*[22-03]: PRETLAČENIE BEZPRIEVLAKOVÝCH DOSIEK A ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu železobetónových nosných konštrukcií – overovania pretlačenia v bezprievlakových stropných doskách a v základových konštrukciách. Pretlačenie je lokálna porucha charakterizovaná ako krehké porušenie s tendenciou sa progresívne šíriť v konštrukcii, ktorého následkom je jej reťazové zrútenie. Preto je mu potrebné venovať pri návrhu nosných železobetónových konštrukcií náležitú pozornosť.

Počet tém: 1Časová dotácia: 2 h 20 min

SŠ*[21-10]: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

Odborný seminár je určený autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb v súvislosti s ich projektovaním a realizáciou. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu dlhoročných skúseností projektanta a experta z oblasti geotechniky a navrhovania zakladania stavieb. Obsahom seminára sú témy ako interakcia stavebných konštrukcií s prírodným prostredím, najčastejšie príčiny porúch základových konštrukcií, nezohľadnenie geologických podmienok pri návrhu zakladania stavieb a zabezpečení svahov výkopov. V rámci prednášky sú prezentované konkrétne ukážky príkladov nevhodných riešení návrhov zakladania stavieb ako tiež príklady ich sanácií.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 40 min

SŠ*[21-04]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 2
* program TRUSS4 + príklady navrhovania nosných drevených strešných priehradových konštrukcií

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 36 min

SŠ*[21-03]: AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 52 min

SŠ*[21-01]: NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV

Odborný seminár je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu nosných konštrukcií existujúcich panelových budov. Hromadná výstavba bytových domov pomocou technológie veľkoformátových panelových prefabrikátov v bývalom Československu trvala približne 40 rokov. Životnosť týchto budov sa pomaly blíži k ich plánovanej hodnote. Častým problémom sú aj zásahy do nosných konštrukcií panelových budov. Dôležité detaily stykov nosných prvkov sa pritom menili nielen medzi jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja tej ktorej konštrukčnej sústavy.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 20 min

SŠ*[20-11]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 1
* navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 20 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda slovenskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.