Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Technologické vybavenie stavieb

Časová dotácia: 1 h 33 min
Počet modulov: 1

Prehľad modulov programu

PBS*[2022]

PBS*[2022]: ETICS A PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

V  ostatnom období sa rozšíril sortiment tepelnoizolačných výrobkov, ktoré sa používajú ako komponenty ETICS. Vzhľadom na sprísňovanie požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií je potrebné navrhnúť a zabudovať väčšie hrúbky tepelných izolácií v ETICS.  Pri navrhovaní a zhotovovaní ETICS je potrebné zohľadniť nielen tepelnotechnické požiadavky, ale aj požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. Predmetné zmeny v uplatňovaní stavebných výrobkov si vyžiadali aj spracovanie návrhu zmeny v súčasnosti platnej STN 73 0802/Z2: 2015. Návrhom zmeny 3 sa má v súčasnosti platná technická norma nahradiť v plnom rozsahu. STN 73 0802/Z3 bude podkladom pre autorizovaného inžiniera pri spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov budov pomocou ETICS, ale aj pre zhotoviteľa vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov po nadobudnutí jej platnosti. 1. júna 2022 nadobudli platnosť zmeny noriem STN 73 08.., ktoré sa zaoberajú takmer výlučne problematikou ETICS. Od r. 2006, kedy sa po prvýkrát začala  v rámci protipožiarnej bezpečnosti zmien stavieb (PBS) riešiť problematika ETICS, sa pohľad na ETICS menil. Táto ostatná zmena vnáša do ETICS nový pohľad PBS. O. i. vymedzuje obsah a rozsah riešenia PBS ETICS, odstránila sa väzba na veľkorozmerové skúšky podľa STN ISO 13785-2, odstránili sa prekážky v aplikovaní tepelnoizolačných materiálov iných ako EPS, pozmenili sa požiadavky PBS na navrhovanie požiarnych zábran aj samotného ETICS. V  STN 73  082/Z3 (Spoločné ustanovenia) sú uvedené všeobecné požiadavky na ETICS z  hľadiska PBS. Následne sú v  STN 73 0804/Z6 (Výrobné stavby), STN 73 0831/6 (Zhromažďovacie priestory), STN 73 0833/Z9 (Stavby pre bývanie a ubytovanie), STN 73 0835/Z7 (Budovy zdravotníckych zariadení) a STN 73 0844/Z7 (Sklady) uvedené požiadavky PBS rozdielne od STN 73 0802/Z3. Citované zmeny STN 73 08.. platia výlučne na navrhovanie zmien stavieb, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie najneskôr do 31.12.2001.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 33 min

Autori programu

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.