Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL GEO*[2022]
Voda v geotechnike

V posledných rokoch boli revidované normy na hydrodynamické skúšky, odber vzoriek zemín a skalných hornín a prijali sa nové normy, ktoré sú pomôckou pre návrh geotechnického monitoringu. Súčasťou školenia je prehľad nových a revidovaných noriem pre prieskum a skúšanie horninového prostredia. Používané metódy sanácie zosuvných svahov ako riešenie príčin vzniku nestabilít na svahu. Prezentované budú predovšetkým tie sanácie, ktoré sa nasadzujú medzi prvými napr. odvodnenie a zemné práce. Školenie je obohatené príkladmi z praxe - vhodnosť a efektivita sanácií a monitoring ich účinnosti. Toto školenie sa orientuje aj na metódy zisťovania prítomnosti podzemných vôd na staveniskách, použitie archívnych údajov a ich obmedzenia, overovanie filtračných parametrov zemín (hydrogeologické kolektory a izolátory) a riziká vyplývajúce z pôsobenia podzemných vôd na základové pomery a stavebné objekty (agresivita, vztlak, sufózne javy apod.). Zameriame sa na základné informácie k uvedeným témam.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 38 min
Označenie modulu: GEO*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Aktuálne normy na meranie podzemnej vody, priepustnosti zemín a geotechnický monitoring

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  50 min

Metódy sanácie nestabilných svahov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  41 min

Podzemná voda na staveniskách (hydrogeológia ako súčasť inžiniersko-geologického prieskumu)

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  51 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  16 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
odborná garantka, prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., vedúca Katedry geotechniky, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Autori a spoluautori tém

Aktuálne normy na meranie podzemnej vody, priepustnosti zemín a geotechnický monitoring
prednášateľka, prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., Katedra geotechniky, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Metódy sanácie nestabilných svahov
prednášateľ, prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., Katedra geotechniky, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Podzemná voda na staveniskách (hydrogeológia ako súčasť inžiniersko-geologického prieskumu)
prednášateľ, RNDr. Martin Šujan, EQUIS spol. s r. o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.