Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Všeobecné informácie

Cieľom tohto programu je priblížiť všeobecné poznatky z oblasti etiky, ekonomiky, práva, poistenia alebo iných oblastí potrebných pre výkon profesie a slobodného povolania. Všeobecné vzdelanie možno chápať ako systém takých vedomostí, spôsobilostí, návykov, postojov, názorov a presvedčenia človeka, ktoré  mu dáva základnú orientáciu v oblasti vedy, techniky alebo kultúry, prispieva k všestrannému formovaniu osobnosti človeka a utvára u neho nevyhnutné predpoklady na nadobudnutie kvalifikácie ako aj na jeho začlenenie do práce a spoločenského života. Pod jeho vplyvom si každý človek formuje vzťah k svetu, prírode, spoločnosti a k sebe samému (Cirbes, 1990).

Časová dotácia: 2 d 4 h 29 min
Počet modulov: 18

Prehľad modulov programu

ZoD*[2024] VVR*[23-11] ORD*[23-09] ZPR*[2023] ZVP*[2023] ZoD*[2023] ORD*[23-03] FIDIC II. FIDIC I. VVR*[23-02] ORD*[22-09] ORD*[22-06] ORD*[22-04] DMR*[2022] ETK*[2021] HOP*[2021] POI*[2021] ETK*[2020]

ZoD*[2024]: Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch - najčastejšie chyby

Slovenské právo má upravený kontraktačný proces od návrhu na uzavretie zmluvy, prijatie návrhu až po zmluvu. Zmluvná sloboda účastníkov zmluvy o dielo je voľná a cena diela je určená predovšetkým dopytom a ponukou v aktuálnom mieste a čase. Tento seminár vám ukáže formy zmluvy o dielo vrátane dohody o cene a termínoch zhotovenia diela. Ďalej vám niečo napovie o úhrade ceny diela a zádržnom. Dozviete sa o naviac prácach a ich dokazovaní, ako aj o zodpovednosti za vady.

Počet tém: 6Časová dotácia: 2 h 51 min

VVR*[23-11]: Zodpovednosť autorizovaných inžinierov za výkaz, výmer a rozpočet

Tento seminár si vytýčil za cieľ odpovedať na otázky zodpovednosti autorizovaného inžiniera za výkaz, výmer a rozpočet s dôrazom na problematiku používania autorizačnej pečiatky pri opečiatkovaní výkazu, výmeru a rozpočtu. Cieľom seminára je poukázať na zložitosť tejto problematiky hlavne v intenciách používania pečiatky a zodpovednosti autorizovaného inžiniera so stanoviskami jednotlivých prednášateľov. Seminár informuje o úskaliach a rôznych pohľadoch používania autorizačnej pečiatky v prípade výkazu, výmeru a rozpočtu pričom vyzdvihuje potrebu obozrenosti pri ich používaní.

 

Počet tém: 6Časová dotácia: 2 h 36 min

ORD*[23-09]: Obnova rodinných domov IV.: Výzva č. 4

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 000 starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

 

Výzva č.4 prináša efektívnejšiu komunikáciu, optimalizované procesy a stavia na piatich hlavných pilieroch:
Primeranosť: Výzva predpokladá dostatočných 90 dní na podanie žiadosti spolu s prílohou ECB/PEH, vypúšťame prílohu osvedčenia o veku domu.
Prehľadnosť: Znenie Výzvy ďalej zjednodušujeme, formulár žiadosti zverejníme spolu s Výzvou.
Pružnosť: Automaticky notifikujeme žiadateľov o napredovaní hodnotenia, vypúšťame priebežnú povinnosť doplniť dokumenty po uzavretí zmluvy.
Pestrosť: Rozširujeme podporované aktivity aj na základe spätnej väzby od záujemcov o príspevok.
Pragmatickosť: Ponechávame osvedčené podmienky a procesy, pokračujeme v motivácií maximálnych úspor energií.

Počet tém: 6Časová dotácia: 3 h 37 min

ZPR*[2023]: Možné zmeny v stavebných projektoch v priebehu ich realizácie

Tento seminár je jedným zo série právnych vzdelávacích modulov, ktoré vám prináša Slovenská komora stavebných inžinierov. Cieľom tohto seminára sú zmeny v stavebných projektov z pohľadu súkromného práva a z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní. Nebudú chýbať ani praktické príklady, ktoré by mali bližšie vysvetliť jednotlivé zmeny. Seminár sa realizuje v spolupráci s advokátskou kanceláriou Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o., s ktorou pri príprave takýchto seminárov spolupracujeme.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 26 min

ZVP*[2023]: Zodpovednosť autorizovaných inžinierov pri výkone ich povolania

Aké sú predpoklady vzniku zodpovednosti autorizovaných inžinierov za vady projektovej dokumentácie a škody na stavbe? Čo zahŕňa zodpovednosť za výkaz výmer a rozpočet aké sú podmienky jej vzniku? Je autorizovaný inžinier zodpovedný za výkaz výmer a rozpočet odovzdaný ako súčasť zmluvy o dielo? Je možné prípadne nezrovnalosti výkazu výmeru a rozpočtu považovať za vady projektovej dokumentácie, prípadne za skutočnosť, ktorá je spôsobilá pre vznik škody? Aké sú najzávažnejšie výluky poistenia zodpovednosti pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera? Chyby vo výkaze výmer a rozpočte sú poistnou udalosťou? Nielen tieto otázky vám zodpovie advokátska kancelária Hriadel & Heger a RESPECT SLOVAKIA počas seminára, ale nájdete tu aj praktické príklady z praxe.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 34 min

ZoD*[2023]: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva

Čo všetko musí zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne DÚR, DSP, DSP v podrobnostiach realizačného projektu DRS podľa zákona obsahovať? Aké sú najčastejšie chyby, sankcie a riziká spojené, ak nie je uzavretá zmluva o dielo? Ako je to s inžinierskou činnosťou a autorským dozorom, je automaticky súčasťou tejto zmluvy alebo je potrebná samostatná zmluva? Potrebuje uzatvárať projektant licenčnú zmluvu? Nielen tieto otázky sú zodpovedané advokátskou kanceláriou Hriadel & Heger počas tohto seminára, ale nájdete v ňom aj niektoré praktické príklady zo života a praxe.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 33 min

ORD*[23-03]: K výzvam na obnovu rodinných domov a pamiatkových budov

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

 

Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 32 min

FIDIC II.: Zmluvné podmienky pre projektantov, Žltá kniha

V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni patria zmluvné podmienky FIDIC – štandardizované zmluvné vzory vydané Medzinárodnou federáciu konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) sídliacou v Ženeve. Organizácia FIDIC v súčasnosti zastrešuje okolo 80 národných členských asociácií, pričom na Slovensku je zastúpená prostredníctvom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri realizácii stavebných projektov podľa zmlúv o dielo. Tvoria základ zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete. Používanie zmluvných podmienok FIDIC odporúča aj Európska komisia pre projekty financované z jej zdrojov. V poslednom období sa ich používanie rozšírilo aj v súkromnej stavebnej sfére.
 

FIDIC Yellow Book (Žltá kniha), tzv. „Vyprojektuj a postav“ (Design and Built), v rámci ktorej je zhotoviteľ zodpovedný za vyprojektovanie aj realizáciu diela, a to podľa požiadaviek objednávateľa. Vyhotovené dielo musí byť vhodné pre zadaný účel (fit for purpose). Zhotoviteľ väčšinou vykonáva dielo za pevnú, vopred dohodnutú cenu tvorenú paušálnymi združenými položkami a je zodpovedný aj za správny rozpočet aj za ocenenie stavebných prác a za vykonanie diela za dohodnutú cenu (aj v tomto prípade však môže dôjsť k jej úprave v dôsledku zmien a nárokov).

Počet tém: 2Časová dotácia: 2 h 39 min

FIDIC I.: Zmluvné podmienky pre projektantov, Červená kniha

V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni patria zmluvné podmienky FIDIC – štandardizované zmluvné vzory vydané Medzinárodnou federáciu konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) sídliacou v Ženeve. Organizácia FIDIC v súčasnosti zastrešuje okolo 80 národných členských asociácií, pričom na Slovensku je zastúpená prostredníctvom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri realizácii stavebných projektov podľa zmlúv o dielo. Tvoria základ zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete. Používanie zmluvných podmienok FIDIC odporúča aj Európska komisia pre projekty financované z jej zdrojov. V poslednom období sa ich používanie rozšírilo aj v súkromnej stavebnej sfére.
 

FIDIC Red Book (Červená kniha) pre zhotovenie diela, resp. dodanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie vypracovanej resp. zabezpečenej objednávateľom. Je to jedna z najznámejších a najčastejšie používaných foriem všeobecných zmluvných podmienok FIDIC. Ide o tzv. meraný kontrakt, v ktorom sa vo väčšine prípadov výsledná cena diela určí na základe reálne vykonaných prác zhotoviteľa – meraním množstiev s použitím jednotkových cien na základe dohodnutého položkovitého rozpočtu – Výkazu výmer. Celková cena diela sa mení v závislosti od požiadaviek na zmeny diela a v dôsledku uplatnenia nárokov na dodatočné platby. Vo fáze obstarávania teda objednávateľ znáša predovšetkým riziko prípravy správneho rozpočtu diela a zhotoviteľ riziko správneho ocenenia jednotlivých položiek stavebných prác potrebných na vykonanie diela. Riziko za správnosť a úplnosť dokumentácie znáša objednávateľ, zhotoviteľ je zodpovedný za riadne vykonanie diela v súlade s predloženou dokumentáciou (nie je však vylúčené, že časť dokumentácie zabezpečuje zhotoviteľ).

Počet tém: 3Časová dotácia: 3 h 23 min

VVR*[23-02]: Aká je zodpovednosť autorizovaných inžinierov za výkaz, výmer a rozpočet?

Tento seminár si vytýčil za cieľ odpovedať na otázky zodpovednosti autorizovaného inžiniera za výkaz, výmer a rozpočet. Obsahom seminára je postavenie, ukotvenie a oprávnenie autorizovaného inžiniera v zákone 138/1992 Zb. Rovnako by seminár mal zodpovedať otázky: čo je rozpočet, zakotvenie rozpočtu v právnom poriadku SR, či spadá výkaz, výmer pod autorizáciu inžiniera. Dôležitou súčasťou tejto problematiky je aj stanovenie zmluvných vzťahov (objednávateľ ver. autorizovaný inžinier), definovanie obchodných vzťahov hlavne vo vzťahu k obchodnému zákonníku v oblastiach ako je zmluvná voľnosť, absolútny obchod, zmluvná pokuta a škoda, zodpovednosť za škodu prípadne moderačné právo súdu. V intenciách výkonu svojho povolania je nevyhnutnou témou tohto seminára aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Počet tém: 5Časová dotácia: 4 h 41 min

ORD*[22-09]: DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV III.

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 9Časová dotácia: 4 h 55 min

ORD*[22-06]: AKO SPLNIŤ PODMIENKY PLÁNU OBNOVY RODINNÝCH DOMOV

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 30 min

ORD*[22-04]: DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 8Časová dotácia: 2 h 51 min

DMR*[2022]: Využitie digitálneho modelu reliéfu a ortofotomozaiky územia Slovenska pre projektantov

Cieľom tohto seminára je prezentovať základné informácie o technológii LLS (resp. LiDAR). V prednáškach odznejú informácie k projektu LLS a k projektu ortofotomozaiky SR vrátane informácií k parametrom, dostupnosti a spôsobu poskytovania produktov ÚGKK SR prostredníctvom rezortného Geoportálu a webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS. Uvidíte ukážky práce s údajmi prostredníctvom voľne dostupnej open source aplikácie QGIS – napr. vizualizácia terénu podľa DMR, vytvorenie vrstevníc, odmeranie výškového profilu, výpočet kubatúr, sklonu terénu, analýza viditeľnosti, určenie základných geomorfologických tvarov reliéfu, konverzia údajov do CAD formátov.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 37 min

ETK*[2021]: Kurz ETIKY 2

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame rozšírené informácie kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 24.06.2021 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 15 min

HOP*[2021]: Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť

Inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár) pričom poskytovanie služieb bezodpladne môže inžinier iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia. Stavebný inžinier by mal okrem iného oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy aj spôsob výpočtu odmeny.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 6 min

POI*[2021]: Poistenie 2021

Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a/alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 27 min

ETK*[2020]: Kurz ETIKY 1

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame modul kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 16.12.2020 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 56 min

Autori programu

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.