Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Všeobecné informácie

Cieľom tohto programu je priblížiť všeobecné poznatky z oblasti etiky, ekonomiky, práva, poistenia alebo iných oblastí potrebných pre výkon profesie a slobodného povolania. Všeobecné vzdelanie možno chápať ako systém takých vedomostí, spôsobilostí, návykov, postojov, názorov a presvedčenia človeka, ktoré  mu dáva základnú orientáciu v oblasti vedy, techniky alebo kultúry, prispieva k všestrannému formovaniu osobnosti človeka a utvára u neho nevyhnutné predpoklady na nadobudnutie kvalifikácie ako aj na jeho začlenenie do práce a spoločenského života. Pod jeho vplyvom si každý človek formuje vzťah k svetu, prírode, spoločnosti a k sebe samému (Cirbes, 1990).

Časová dotácia: 5 h 29 min
Počet modulov: 3

Prehľad modulov programu

HOP*[2021]: Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť

Inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár) pričom poskytovanie služieb bezodpladne môže inžinier iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia. Stavebný inžinier by mal okrem iného oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy aj spôsob výpočtu odmeny.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 6 min

POI*[2021]: Poistenie 2021

Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a/alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 27 min

ETK*[2020]: Kurz ETIKY

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame modul kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 16.12.2020 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 56 min

Autori programu

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.