Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Všeobecné informácie

Cieľom tohto programu je priblížiť všeobecné poznatky z oblasti etiky, ekonomiky, práva, poistenia alebo iných oblastí potrebných pre výkon profesie a slobodného povolania. Všeobecné vzdelanie možno chápať ako systém takých vedomostí, spôsobilostí, návykov, postojov, názorov a presvedčenia človeka, ktoré  mu dáva základnú orientáciu v oblasti vedy, techniky alebo kultúry, prispieva k všestrannému formovaniu osobnosti človeka a utvára u neho nevyhnutné predpoklady na nadobudnutie kvalifikácie ako aj na jeho začlenenie do práce a spoločenského života. Pod jeho vplyvom si každý človek formuje vzťah k svetu, prírode, spoločnosti a k sebe samému (Cirbes, 1990).

Časová dotácia: 20 h 37 min
Počet modulov: 8

Prehľad modulov programu

ORD*[22-09]: DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV III.

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 9Časová dotácia: 4 h 55 min

ORD*[22-06]: AKO SPLNIŤ PODMIENKY PLÁNU OBNOVY RODINNÝCH DOMOV

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 30 min

ORD*[22-04]: DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Počet tém: 8Časová dotácia: 2 h 51 min

DMR*[2022]: Využitie digitálneho modelu reliéfu a ortofotomozaiky územia Slovenska pre projektantov

Cieľom tohto seminára je prezentovať základné informácie o technológii LLS (resp. LiDAR). V prednáškach odznejú informácie k projektu LLS a k projektu ortofotomozaiky SR vrátane informácií k parametrom, dostupnosti a spôsobu poskytovania produktov ÚGKK SR prostredníctvom rezortného Geoportálu a webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS. Uvidíte ukážky práce s údajmi prostredníctvom voľne dostupnej open source aplikácie QGIS – napr. vizualizácia terénu podľa DMR, vytvorenie vrstevníc, odmeranie výškového profilu, výpočet kubatúr, sklonu terénu, analýza viditeľnosti, určenie základných geomorfologických tvarov reliéfu, konverzia údajov do CAD formátov.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 37 min

ETK*[2021]: Kurz ETIKY 2

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame rozšírené informácie kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 24.06.2021 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 15 min

HOP*[2021]: Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť

Inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár) pričom poskytovanie služieb bezodpladne môže inžinier iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia. Stavebný inžinier by mal okrem iného oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy aj spôsob výpočtu odmeny.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 6 min

POI*[2021]: Poistenie 2021

Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a/alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Počet tém: 4Časová dotácia: 1 h 27 min

ETK*[2020]: Kurz ETIKY 1

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame modul kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 16.12.2020 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 56 min

Autori programu

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.