Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Všeobecné informácie: nové zákony od 1.4.2024 a 1.4.2025

Cieľom tohto programu je pripraviť autorizovaných inžinierov a odborne spôsobilé osoby na zmeny v stavebnej oblasti z dôvodu významných zmien stavebnej legislatívy. V súčasnosti sú najvýznamnejšie zákony tejto oblasti:

 

Časová dotácia: 22 h 27 min
Počet modulov: 8

Prehľad modulov programu

L*[24]*50 LEG*[24-03] KI*[2023] LEG*[23-11] L*[23]*138 L*[23]*201 LEG*[23-09] LEG*[23-03]

L*[24]*50: Novela stavebného zákona 50/1976 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Základným dôvodom prijatia novely bolo rozhodnutie o odložení účinnosti zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe. Touto novelou sa mení a dopĺňa nielen stavebný zákon, ale okrem iných legislatívnych predpisov aj tzv. „zberný zákon“ t. j. zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Aké zmeny priniesla novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov? Ako legislatívne zmeny súvisiace so zákonmi 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z. ovplyvňujú pôvodný zákon o výstavbe s dosahom na náš kľúčový zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných  stavebných inžinieroch. Na tieto, ale aj iné otázky zodpovieme práve počas tohto seminára.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 15 min

LEG*[24-03]: Legislatívne zmeny v stavebnom práve od 1. 4. 2024

Aké zmeny budú platiť v stavebnej legislatíve od 1.4.2024? Ako sa mení zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Ako legislatívne zmeny ovplyvnia prax? Na tieto, ale aj iné otázky zodpovieme počas seminára, ktorý sme pre Vás pripravili s odborníkmi v tejto oblasti.

Počet tém: 3Časová dotácia: 1 h 31 min

KI*[2023]: Kontrolní inžinieri podľa novej legislatívy

Stavebná legislatíva od 1. apríla 2024 prináša zmeny v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Jednou zo zásadných zmien je nový inštitút Kontrolného inžiniera. V tomto webinári sa venujeme § 5 zákona č. 138/1992 Zb., ktorý sa zameriava na nové regulované povolanie – kontrolný inžinier.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 31 min

LEG*[23-11]: Zmeny v stavebnom práve od roku 2024

Nové stavebné zákony (zákon č. 200/2022 Z. z. a zákon č. 201/2022 Z. z.) vyvolali zmeny vo viacerých legislatívnych predpisoch, čoho dôsledkom bola nutnosť ich novelizácie. Zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, tzv. zberným zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s účinnosťou od 1. apríla 2024, ktorý prináša viacero zásadných zmien. Tento webinár vám priblíži, ako sa dotkne novelizácia zákona autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich a stavebný dozorov, a aké sú nové regulované povolania.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 53 min

L*[23]*138: Aké novinky prinesie zmena zákona č. 138/1992 Zb. pre oprávnené osoby

Nové stavebné zákony (zákon č. 200/2022 Z. z. a zákon č. 201/2022 Z. z.) vyvolali zmeny vo viacerých legislatívnych predpisoch, čoho dôsledkom bola nutnosť ich novelizácie. Zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, tzv. zberným zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s účinnosťou od 1. apríla 2024, ktorý prináša viacero zásadných zmien. Tento webinár vám priblíži, ako sa dotkne novelizácia zákona autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich a stavebný dozorov, a aké sú nové regulované povolania.

Počet tém: 6Časová dotácia: 3 h 26 min

L*[23]*201: Legislatívne zmeny pri príprave a zhotovovaní stavieb od 1.4.2024

Nový zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe prinesie niekoľko zásadných zmien aj pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Počas webinára Vám predstavíme aké sú práva a povinnosti osôb pri príprave a zhotovovaní stavieb, aké sú vyhradené činnosti vo výstavbe a zavedenie nových povolaní - autorizovaný stavbyvedúci a autorizovaný stavebný dozor. Viete aké sú povinnosti a zodpovednosť stavbyvedúceho a autorizovaného stavbyvedúceho od 1.4.2024? Poznáte povinnosti a zodpovednosť stavebného dozoru a autorizovaného stavebného dozoru od 1.4.2024? Odpovede na tieto a iné otázky sa dozviete na tomto webinári.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 27 min

LEG*[23-09]: Legislatívne zmeny a nové povinnosti pre projektantov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu svojho riadneho chodu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Tento seminár reflektuje na aktuálny stav legislatívy v stavebníctve a územnom plánovaní s dôrazom na postavenie projektanta v tomto procese a poukazuje na niektoré procesy v oblsati digitalizácie a v samotnej inštitucionalizácii úradu.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 2 min

LEG*[23-03]: Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní pre projektantov?

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu svojho riadneho chodu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Tento seminár reflektuje na aktuálny stav legislatívy v stavebníctve a územnom plánovaní s dôrazom na postavenie projektanta v tomto procese a poukazuje na niektoré procesy v oblsati digitalizácie a v samotnej inštitucionalizácii úradu.

Počet tém: 5Časová dotácia: 4 h 22 min

Autori programu

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.