Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Vybrané prednášky z oblasti EHB

Cieľom tohto programu je priblížiť účastníkom problematiku energetickej hospodárnosti budov a sprístupniť im v tejto téme všetky relevantné a zaujímavé informácie.

Časová dotácia: 1 d 7 h 45 min
Počet modulov: 10

Prehľad modulov programu

ETICS EAD*[2024] NZV*[2021] UDR*[2021] ZMV*[2021] CH*[2021] EL*[2021] EH*[2021] EL*[2020] EO*[2020]

ETICS: Aké sú aktuálne požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie ETICS

Počas seminára sa dozviete dôležité informácie o obnovených a zateplených budovách v období zhotovenia a dopady na znižovanie potreby a spotreby tepla a energie. Výsledky 3. fázy výpočtového odvodenia nákladovo optimálnych minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a ich vplyv na určenie normalizovaných požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií. Dozviete sa aj informácie o zásadných požiadavkách na navrhovanie a zhotovovanie ETICS podľa STN 73 2901: 2023 a STN 73 0802: 2023. Detaily stykov ETICS a súvisiacich konštrukcií (balkóny a lodžie, otvorové konštrukcie, tieniace konštrukcie). Postupné kroky zhotovovania obnovy budovy.

Počet tém: 1Časová dotácia: 3 h 0 min

EAD*[2024]: Energetické aktívne domy v Salzburskej zemi

Seminár Energetické aktívne domy v Salzburskej zemi ponúka zaujímavý pohľad jedného z najrenomovanejších odborníkov v oblasti projektovania energetický úsporných budov v Európskej únii. Seminár vám predstaví posun vývoja znalosti v energetickej oblasti od roku 2018 vrátane prípadovej štúdie energeticky aktívnych rodinných domov v Mníchove a terasovytého bytového domu v Alpách. Veríme, že tento seminár vás motivuje k možnostiam projektovania nielen energeticky úsporných domov ale aj energeticky aktívnych domov, ktorých trendy a znateľné pokroky môžeme vidieť v rámci celého sveta.

Počet tém: 3Časová dotácia: 2 h 30 min

NZV*[2021]: Nové európske a národné predpisy súvisiace s navrhovaním a zabudovaním tepelnoizolačných výrobkov do stavby

Seminár sa zameriava na súbor technických noriem rady STN 72 7221 zahŕňa normy zamerané na zabudovanie jednotlivých tepelnoizolačných materiálov (STN 72 7221 – 2 Tepelnoizolačné výrobky z EPS; STN 72 7221 – 3 Tepelnoizolačné výrobky z XPS; STN 72 7221 – 4 Tepelnoizolačné výrobky z MW). Vzhľadom na sprísňovanie požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a energetickú hospodárnosť budov sa v ostatnom období rozšíril sortiment tepelnoizolačných výrobkov, ktoré sa používajú ako komponenty ETICS. Pri navrhovaní a zhotovovaní ETICS je potrebné zohľadniť nielen tepelnotechnické požiadavky, ale aj požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. Navrhovaná zmena normy STN 73 0802/Z2:2015 bude podkladom pre autorizovaného inžiniera pri spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov budov pomocou ETICS, ale aj pre zhotoviteľa vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 7 min

UDR*[2021]: Udržateľná výstavba - úlohy projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb

Medzinárodne uznávané certifikačné systémy udržateľnosti (BREEAM a LEED) hodnotia stavby podľa jednotlivých oblastí ovplyňujúcich udržateľnosť. Každá oblasť hodnotenia (Issue) má svoju váhu a požiadavky, ktoré treba splniť na získanie kreditov resp. bodov. Výber materiálov v stavebníctve môže byť ovplyvňovaný rôznymi kritériami. Najčastejším a stále najdôležitejším kritériom býva cena v pomere k výkonu. Toto kritérium je pochopiteľné a stále akceptované. No z pohľadu udržateľnosti výstavby a s narastajúcim tlakom na redukciu uhlíkovej stopy či produkciu odpadov je dôležité brať do úvahy aj kritériá ako produkcia CO2, možnosti recyklácie či opätovného použitia. Na tomto seminári si povieme viac, ako sa posudzujú stavebné výrobky, ako sa tvoria EPD certifikáty a ako tieto informácie môžu využívať projektanti vo svojich projektoch.

Počet tém: 7Časová dotácia: 3 h 18 min

ZMV*[2021]: BEZPEČNÉ A FUNKČNÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií z.z.p.o. v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov pripravila webinár o správnom použití minerálnej izolácie v systéme ETICS. Ide o odborno-prezentačný webinár, ktorý sa zaoberá minimálnymi fyzikálnomechanickými požiadavkami na tepelné izolácie pre ETICS, ako aj poukazuje na dimenzovanie hrúbok tepelných izolácií vrátane kalkulačného nástroja na uľahčenie výpočtov.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 24 min

CH*[2021]: online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB

Konferencia je určená architektom, projektantom, odborne spôsobilým osobám a pre širšiu odbornú verejnosť. Táto konferencia sa zaoberá predpismi, výpočtami a technológiami na chladenie a vetranie pričom kladie dôraz na predstavenie normatívneho a prevádzkového hodnotenia. Nájdeme tu analyzovaný dopad opatrení v mieste spotreby vetrania a chladenia pri normatívnom i prevádzkovom hodnotení a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov.

Počet tém: 8Časová dotácia: 3 h 58 min

EL*[2021]: online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Modul vznikol na základe on-line konferencie z 18. mája 2021, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s takmer nulovou potrebou energie a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

Počet tém: 7Časová dotácia: 2 h 59 min

EH*[2021]: online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY A ICH VPLYV NA EHB

Cieľom tejto konferencie bolo informovať architektov, projektantov, odborne spôsobilé osoby, ako aj širšiu odbornú verejnosť o predpisoch, výpočtoch a technológiách súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov. Snažili sme sa predstaviť rôzne technológie, ktoré možno využiť na vykurovanie a prípravu teplej vody a ich vplyv na energetickú hospodárnosť. Snažili sme sa odpovedať na otázky, ktoré technológie použiť na dosiahnutie štandardu takmer nulovej potreby energie pričom sme sa dotkli aj investičnej náročnosti.

Počet tém: 10Časová dotácia: 5 h 41 min

EL*[2020]: online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 20. októbra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

Počet tém: 5Časová dotácia: 1 h 10 min

EO*[2020]: online konferencia: HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH PREDPISOV

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 25. novembra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, s cieľom informovať projektantov a certifikantov osvetlenia, ako aj širšiu odbornú verejnosť o najnovších normatívnych a legislatívnych požiadavkách na osvetlenie a na hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách, doplnených o informácie o moderných a efektívnych osvetľovacích zariadeniach a systémoch vrátane riadenia osvetlenia.

Počet tém: 10Časová dotácia: 4 h 38 min

Autori programu

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.