Celoživotné vzdelávanie SKSI

Žiadosť o prístup

V prípade, že užívateľ systému chce mať prístup na niektorý vzdelávací modul, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatňuje dva spôsoby prideľovania týchto prístupov. Jeden spôsob je, že komora v zmysle nastavených vnútorných pravidiel udelí prístup automaticky. Druhý spôsob je možnosť požiadať o prístup k modulom vzdelávanania na základe vyplnenej žiadosti. Štruktúra tém každého vzdelávacieho modulu je verejne prístupná, ale ich obsah sa sprístupňuje len jedným z vyššie uvedených spôsobov. Vzhľadom na jasné cielenie a lepší manažment sa komora rozhodla niektoré prístupy na základe žiadosti spoplatniť, pričom sa uplatňujú zvýhodnené poplatky pre členov komory. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že pri vzdelávaní a vytváraní jednotlivých príspevkov ide o duševné vlastníctvo autorov, ako aj spracovateľov, a z tohto dôvodu komora pristúpila k vytváraniu transparentných podmienok na motiváciu a finančné ohodnotenie autorov príspevkov. Meradlom tohto hodnotenia je práve záujem užívateľov systému, ako aj ich spätná väzba. Dúfame, že každý užívateľ si je vedomý tejto zodpovednosti a nebude voľne alebo verejne šíriť obsah tohto portálu. Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám zaujímavé, na informácie bohaté a ničím nerušené používanie portálu.

 

Pre plnohodnotné používanie portálu sa nezabudnite na portál prihlásiť!

Žiadosť o prístup k modulu LEG*[24-03]
21.03.2024 | Legislatívne zmeny v stavebnom práve od 1. 4. 2024

 

Žiadosť o prístup k modulu ZoD*[2024]
29.02.2024 | Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch - najčastejšie chyby

 

Žiadosť o prístup k modulu EAD*[2024]
28.02.2024 | Energetické aktívne domy v Salzburskej zemi

 

Žiadosť o prístup k modulu FOT*[2024]
31.01.2024 | Základné princípy a návrh fotovoltickej inštalácie

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[24-01]
24.01.2024 | Projektovanie metodikou BIM: ukážka princípov spolupráce na projekte stavby projektovanej metodikou BIM

 

Žiadosť o prístup k modulu VVR*[23-11]
29.11.2023 | Zodpovednosť autorizovaných inžineirov za výkaz, výmer a rozpočet

 

Žiadosť o prístup k modulu KI*[2023]
22.11.2023 | Kontrolní inžinieri podľa novej legislatívy

 

Žiadosť o prístup k modulu LEG*[23-11]
16.11.2023 | Zmeny v stavebnom práve od roku 2024

 

Žiadosť o prístup k modulu UN:PIP*[2023]
25.10.2023 | Univerzálne navrhovanie: princípy tvorby inkluzívneho prostredia

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[23-10]
19.10.2023 | Komentár k norme EN 1993-1-1:2022 - EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií časť 1-1 všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

 

Žiadosť o prístup k modulu L*[23]*138
18.10.2023 | Aké novinky prinesie zmena zákona č. 138/1992 Zb. pre oprávnené osoby

 

Žiadosť o prístup k modulu L*[23]*201
12.10.2023 | Legislatívne zmeny pri príprave a zhotovovaní stavieb od 1.4.2024

 

Žiadosť o prístup k modulu LEG*[23-09]
19.09.2023 | Legislatívne zmeny a nové povinnosti pre projektantov

 

Žiadosť o prístup k modulu ORD*[23-09]
07.09.2023 | Obnova rodinných domov IV.: Výzva č. 4

 

Žiadosť o prístup k modulu ZPR*[2023]
21.06.2023 | Možné zmeny v stavebných projektoch v priebehu ich realizácie

 

Žiadosť o prístup k modulu ZVP*[2023]
30.05.2023 | Zodpovednosť autorizovaných inžinierov pri výkone ich povolania

 

Žiadosť o prístup k modulu MUR*[2023]
24.05.2023 | Vybrané problémy pri numerickom a analytickom riešení murovaných konštrukcií

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[23-05]
18.05.2023 | Atypické zmeny vertikálneho a horizontálneho nosného systému monolitických železobetónových nosných konštrukcií budov, prípadná kombinácia s inými nosnými konštrukciami ako murivo, oceľ a pod.

 

Žiadosť o prístup k modulu FOT*[2023]
10.05.2023 | Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej ochrany

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[23-05]
03.05.2023 | Možnosti využitia BIM pri návrhu a posudzovaní drevených konštrukcií

 

Žiadosť o prístup k modulu GAB*[2023]
20.04.2023 | Oporné múry, gabionové oporné konštrukcie

 

Žiadosť o prístup k modulu ZoD*[2023]
05.04.2023 | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[23-03]
30.03.2023 | Železobetónové stropné dosky v garážových objektoch

 

Žiadosť o prístup k modulu ORD*[23-03]
27.03.2023 | K výzvam na obnovu rodinných domov a pamiatkových budov

 

Žiadosť o prístup k modulu FIDIC II.
23.03.2023 | Zmluvné podmienky pre projektantov, Žltá kniha

 

Žiadosť o prístup k modulu FIDIC I.
15.03.2023 | Zmluvné podmienky pre projektantov, Červená kniha

 

Žiadosť o prístup k modulu LEG*[23-03]
07.03.2023 | Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní pre projektantov?

 

Žiadosť o prístup k modulu VVR*[2023]
28.02.2023 | Aká je zodpovednosť autorizovaných inžinierov za výkaz, výmer a rozpočet?

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[23-02]
02.02.2023 | Nový cezhraničný most v Komárne - Most Monoštor

 

Žiadosť o prístup k modulu PSV*[2022]
13.12.2022 | Predpäté strešné priehradové väzníky typu SPP

 

Žiadosť o prístup k modulu FVP*[2022]
07.12.2022 | Analýza účinkov vetra na zostavy fotovoltaických panelov na plochých strechách

 

Žiadosť o prístup k modulu MIP*[2022]
01.12.2022 | Ako správne navrhovať a používať minerálnu izoláciu

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[22-11]
16.11.2022 | BIM - Prístup založený na informáciách

 

Žiadosť o prístup k modulu OSP*[2022]
26.10.2022 | Moderné osvetlenie športovísk

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[22-10]
13.10.2022 | EUROVEA TOWER - nosné konštrukcie najvyššej budovy na Slovensku

 

Žiadosť o prístup k modulu ELE*[2022]
28.09.2022 | ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[22-09]
08.09.2022 | Výpočty prútových konštrukcií programami GEPARD

 

Žiadosť o prístup k modulu ORD*[22-06]
23.06.2022 | Ako splniť podmienky plánu obnovy rodinných domov

 

Žiadosť o prístup k modulu OVP*[2022]
14.06.2022 | Nové požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovísk

 

Žiadosť o prístup k modulu IMP*[2022]
17.05.2022 | Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

 

Žiadosť o prístup k modulu GEO*[2022]
10.05.2022 | Voda v geotechnike

 

Žiadosť o prístup k modulu PBS*[2022]
28.04.2022 | ETICS a protipožiarna bezpečnosť stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu ORD*[22-04]
26.04.2022 | Dotácie na obnovu rodinných domov

 

Žiadosť o prístup k modulu STN*[22-04]
21.04.2022 | STN 74 6200: Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

 

Žiadosť o prístup k modulu NMK*[2022]
29.03.2022 | Navrhovanie murovaných konštrukcií 2

 

Žiadosť o prístup k modulu APP*[2022]
24.03.2022 | Akustika budov a praktické príklady zo stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[22-03]
17.03.2022 | Pretlačenie bezprievlakových dosiek a základových konštrukcií

 

Žiadosť o prístup k modulu ST*[22-02]
02.02.2022 | Statika stavieb v zložitých základových pomeroch

 

Žiadosť o prístup k modulu DMR*[2022]
25.01.2022 | Využitie digitálneho modelu reliéfu a ortofotomozaiky územia Slovenska pre projektantov

 

Žiadosť o prístup k modulu AKU*[2022]
19.01.2022 | Akustika v praxi

 

Žiadosť o prístup k modulu PMP*[2021]
31.12.2021 | Význam preslnenia vnútorných a vonkajších priestorov v mestskom prostredí

 

Žiadosť o prístup k modulu OPH*[2021]
16.12.2021 | Ochrana stavieb pred hlukom z vonkajšieho prostredia

 

Žiadosť o prístup k modulu NZV*[2021]
29.11.2021 | Nové európske a národné predpisy súvisiace s navrhovaním a zabudovaním tepelnoizolačných výrobkov do stavby

 

Žiadosť o prístup k modulu OP*[2021]
24.11.2021 | Osvetlenie priemyselných prevádzok - na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0

 

Žiadosť o prístup k modulu UDR*[2021]
23.11.2021 | Udržateľná výstavba - úlohy projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[21-11]
08.11.2021 | Časo-priestorové plánovanie vo výstavbe 4D a 5D BIM

 

Žiadosť o prístup k modulu AKU*[2021]
27.10.2021 | Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[21-10]
07.10.2021 | ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[21-10]
06.10.2021 | Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB)

 

Žiadosť o prístup k modulu NMK*[2021]
05.10.2021 | Navrhovanie murovaných konštrukcií 1

 

Žiadosť o prístup k modulu TP*[2021]
21.09.2021 | Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa

 

Žiadosť o prístup k modulu MO*[2021]
20.09.2021 | Osvetlenie škôl a školských zariadení - možnosti a perspektívy pre 21. storočie

 

Žiadosť o prístup k modulu ETK*[2021]
24.06.2021 | online seminár: KURZ ETIKY

 

Žiadosť o prístup k modulu ELE*[2021]
22.06.2021 | online seminár: STAVBY A ELEKTROMOBILITA

 

Žiadosť o prístup k modulu ZMV*[2021]
16.06.2021 | online seminár: BEZPEČNÉ A FUNKČNÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY

 

Žiadosť o prístup k modulu CH*[2021]
01.06.2021 | online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB

 

Žiadosť o prístup k modulu PP*[2021]
25.05.2021 | online seminár: NAVRHOVANIE A POSUDZOVANIE PILÓTOVÝCH ZÁKLADOV

 

Žiadosť o prístup k modulu EH*[2021]
22.04.2021 | online konferencia: ENERGENICKÉ HODNOTENIESYSTÉMOV VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY A ICH VPLYV NA EHB

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[21-04]
08.04.2021 | Drevené nosné strešné konštrukcie - navrhovanie

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[21-03]
30.03.2021 | BIM - Informačné modelovanie stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu IMP*[2021]
25.03.2021 | online seminár: IMPREGNÁCIA (CHEMICKÁ OCHRANA) KONŠTRUKČNÉHO DREVA

 

Žiadosť o prístup k modulu HOP*[2021]
23.03.2021 | Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[21-03]
18.03.2021 | AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie

 

Žiadosť o prístup k modulu OS*[2021]
09.03.2021 | online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA

 

Žiadosť o prístup k modulu KO*[2021]
18.02.2021 | odborný seminár: KVALITA OSVETLENIA V INTERIÉRI

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[21-01]
21.01.2021 | NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV

 

Žiadosť o prístup k modulu ETK*[2020]
16.12.2020 | Kurz ETIKY

 

Žiadosť o prístup k modulu EO*[2020]
25.11.2020 | online konferencia: HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH PREDPISOV

 

Žiadosť o prístup k modulu EL*[2020]

01.11.2020 | online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

 

Žiadosť o prístup k modulu BD*[2020]
01.11.2020 | Betonárske dni 2020

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[20-11]
01.11.2020 | DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE - navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

 

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.