Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL FIDIC I.
Zmluvné podmienky pre projektantov, Červená kniha

V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni patria zmluvné podmienky FIDIC – štandardizované zmluvné vzory vydané Medzinárodnou federáciu konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) sídliacou v Ženeve. Organizácia FIDIC v súčasnosti zastrešuje okolo 80 národných členských asociácií, pričom na Slovensku je zastúpená prostredníctvom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri realizácii stavebných projektov podľa zmlúv o dielo. Tvoria základ zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete. Používanie zmluvných podmienok FIDIC odporúča aj Európska komisia pre projekty financované z jej zdrojov. V poslednom období sa ich používanie rozšírilo aj v súkromnej stavebnej sfére.
 

FIDIC Red Book (Červená kniha) pre zhotovenie diela, resp. dodanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie vypracovanej resp. zabezpečenej objednávateľom. Je to jedna z najznámejších a najčastejšie používaných foriem všeobecných zmluvných podmienok FIDIC. Ide o tzv. meraný kontrakt, v ktorom sa vo väčšine prípadov výsledná cena diela určí na základe reálne vykonaných prác zhotoviteľa – meraním množstiev s použitím jednotkových cien na základe dohodnutého položkovitého rozpočtu – Výkazu výmer. Celková cena diela sa mení v závislosti od požiadaviek na zmeny diela a v dôsledku uplatnenia nárokov na dodatočné platby. Vo fáze obstarávania teda objednávateľ znáša predovšetkým riziko prípravy správneho rozpočtu diela a zhotoviteľ riziko správneho ocenenia jednotlivých položiek stavebných prác potrebných na vykonanie diela. Riziko za správnosť a úplnosť dokumentácie znáša objednávateľ, zhotoviteľ je zodpovedný za riadne vykonanie diela v súlade s predloženou dokumentáciou (nie je však vylúčené, že časť dokumentácie zabezpečuje zhotoviteľ).

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 23 min
Označenie modulu: FIDIC I.

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

FIDIC a zmluvné podmienky vo výstavbe

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 20 min

Červená kniha

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  1 h 56 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  7 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Ivan Brlej, Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE)

Autori a spoluautori tém

FIDIC a zmluvné podmienky vo výstavbe
prednášateľ, Ing. Ivan Brlej, Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE)
Červená kniha
prednášateľ, Ing. Ivan Brlej, Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.