Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL FIDIC II.
Zmluvné podmienky pre projektantov, Žltá kniha

V rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni patria zmluvné podmienky FIDIC – štandardizované zmluvné vzory vydané Medzinárodnou federáciu konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) sídliacou v Ženeve. Organizácia FIDIC v súčasnosti zastrešuje okolo 80 národných členských asociácií, pričom na Slovensku je zastúpená prostredníctvom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov používaných pri realizácii stavebných projektov podľa zmlúv o dielo. Tvoria základ zmlúv Svetovej banky, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a mnohých ďalších zadávateľov vo svete. Používanie zmluvných podmienok FIDIC odporúča aj Európska komisia pre projekty financované z jej zdrojov. V poslednom období sa ich používanie rozšírilo aj v súkromnej stavebnej sfére.
 

FIDIC Yellow Book (Žltá kniha), tzv. „Vyprojektuj a postav“ (Design and Built), v rámci ktorej je zhotoviteľ zodpovedný za vyprojektovanie aj realizáciu diela, a to podľa požiadaviek objednávateľa. Vyhotovené dielo musí byť vhodné pre zadaný účel (fit for purpose). Zhotoviteľ väčšinou vykonáva dielo za pevnú, vopred dohodnutú cenu tvorenú paušálnymi združenými položkami a je zodpovedný aj za správny rozpočet aj za ocenenie stavebných prác a za vykonanie diela za dohodnutú cenu (aj v tomto prípade však môže dôjsť k jej úprave v dôsledku zmien a nárokov).

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 39 min
Označenie modulu: FIDIC II.

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Žltá kniha

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  2 h 37 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  2 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Ivan Brlej, Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE)

Autori a spoluautori tém

Žltá kniha
prednášateľ, Ing. Ivan Brlej, Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.