Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Architekt | Projektant

Program "Architekt | Projektant" je určený prevažne osobám, ktoré vykonávajú projektovú činnosť a zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania celej projektovej dokumentácie alebo len jej časti. Základné moduly tohto programu sú: Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania, Energeticky efektívne obvodové plášte nebytových budov, Základy klimaticky adaptívneho navrhovania budov,  Pokročilé formy adaptívneho navrhovania, Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu, Ekologické výrobky v stavebníctve, Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov, Manažment životného cyklu projektu s využitím BIM a Legislatívne požiadavky. Projektant vypracovaného projektu stavby by mal pamätať na to, že zodpovedá za realizovateľnosť projektu a je povinný v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhovať nové budovy a významne obnovované existujúce budovy s využitím vhodných stavebných konštrukcií, alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémoch. Budeme radi, ak sa oboznámite s jednotlivými modulmi tohto programu, a veríme, že vám toto štúdium pomôže pochopiť základné princípy výkonu povolania v dotknutých oblastiach.

 

Žiadosť o prístup k programu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

 

Časová dotácia: 2 d 20 h 45 min
Počet modulov: 9

Prehľad modulov programu

BS3 BS4 CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 LQ1 LQ4

BS3: Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania

Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť účastníkom poznatky potrebné pre výkon jednoduchých simulácií energetického správania sa budov v rôznych simulačných prostrediach. Naučia sa pritom vyberať si vhodné nástroje, ktoré im pomôžu zodpovedať konkrétne otázky súvisiace so spotrebou energií. Cieľom tohto modulu je poskytnúť prehľad o viacerých simulačných prostrediach a pochopiť výpočet vplyvu rôznych okrajových a návrhových podmienok zásadných pre budúce energetické správanie sa budov. Účastníci sa počas štúdia oboznámia s rôznymi nástrojmi používanými na simuláciu energetického správania sa budov a osvoja si správne spôsoby výberu vhodných nástrojov. Po ukončení tohto vzdelávacieho modulu by mali byť schopní vykonávať základné simulačné úlohy v dynamickom simulačnom prostredí.

Počet tém: 4Časová dotácia: 6 h 5 min

BS4: Energeticky efektívne obvodové plášte budov

Vysoko výkonné a udržateľné budovy sa líšia od klasických budov napríklad v efektívnosti využívania zdrojov energie i vody, v kvalite vnútorného prostredia, environmentálnymi dopadmi na životné prostredie a ďalšími faktormi. Modul BS4 preto ponúka účastníkom možnosť osvojiť si metodický prístup k hodnoteniu technicky vysoko vyspelých budov. Tento Zameriava sa najmä na obvodové plášte technicky výkonných nebytových budov. Účastníci sa môžu prostredníctvom jeho osnov oboznámiť s aktuálnym stavom a prebiehajúcim výskumom v oblasti adaptívnych, viacfunkčných obvodových plášťov budov a aktívnych systémov začlenených do obvodových stien. Hlavým cieľom tohto vzdelávacieho modulu je oboznámiť účastníkov so zásadami navrhovania, výkonovými i návrhovými parametrami progresívnych obvodových plášťov.

Počet tém: 6Časová dotácia: 7 h 20 min

CD1: Základy klimaticky adaptívneho navrhovania budov

Súčasní odborníci pôsobiaci v stavebnom sektore predstavujú jadro procesu, ktorého výsledky budú využívať súčasné i budúce generácie. Stoja preto pred náročnou a zodpovednou úlohou navrhovať stavby, ktoré budú spĺňať tie najprísnejšie požiadavky energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energií (Build Up Skills a ingREeS). Modul CD1 poskytuje základný úvod do problematiky adaptívneho navrhovania budov, ktoré spĺňajú atribúty energeticky úsporných a udržateľných stavieb schopných prispôsobovať sa klimatickým zmenám. Hlavným cieľom modulu je sprostredkovať účastníkom základné princípy pre bioklimatické navrhovanie budov.

Počet tém: 7Časová dotácia: 8 h 50 min

CD2: Pokročilé bioklimatické navrhovanie

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je prehĺbenie poznatkov o parametroch, ktoré ovplyvňujú energetickú efektívnosť budov. Účastníkom kurzu pomáha ozrejmiť jednotlivé ciele a optimalizačné opatrenia dôležité pri navrhovaní pasívnych budov, budovaní energetických systémov a využívaní obnoviteľných zdrojov energií. Modul CD2 poskytuje prehľad o kľúčových metodologických prístupoch a sústredí pozornosť najmä na architektonické (pasívne) prístupy potrebné pri navrhovaní energeticky efektívnych budov. 

Počet tém: 6Časová dotácia: 6 h 50 min

CD3: Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu

Jednou z najväčších výziev súčasnej generácie je vytvorenie udržateľného a nízkoenergetického stavebného prostredia, ktoré bude zdravé, bezpečné a užívateľom bude poskytovať dokonalý komfort. Modul CD3 je zameraný na vybrané zložky vnútorného prostredia, ktoré významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť budov a jeho hygienickú kvalitu. Väčšina informácií v module sa týka „bežného“ vnútorného prostredia (t.j. budovy určené na bývanie, administratívne budovy, školské stavby a iné.). Výsledným zámerom tohto modulu je pochopenie cieľov a princípov tvorby vnútorného prostredia budov s ohľadom na denné svetlo, preslnenie, tepelnú pohodu a vnútorný vzduch. 

Počet tém: 9Časová dotácia: 10 h 20 min

CD4: Ekologické výrobky v stavebníctve

V posledných rokoch sa čoraz viac kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Táto problematika sa logicky nevyhýba ani stavebnému sektoru a jedným z efektívnych prostriedkov ako dosiahnuť tento cieľ, sú aj ekologické (zelené) výrobky. Európska únia aktívne podporuje využívanie ekologických produktov v stavebníctve. Jej cieľom je najmä dosiahnutie stanovených klimatických cieľov a významnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Modul CD4 poskytuje účastníkom stručný pohľad na aktuálny vývoj v oblasti európskej politiky a normalizácie, pričom poukazuje aj na rôzne problémy pri definovaní pojmu „ekologickosť“. Zároveň predstavuje základné zásady posudzovania parametrov vplyvu stavebných výrobkov na životné prostredie. 

Počet tém: 8Časová dotácia: 6 h 20 min

CD5: Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov

Modul CD5 sa zameriava na prehlbovanie vedomostí v oblasti stavebnej fyziky, prvkov termodynamiky a modelovania šírenia tepla. Prostredníctvom tohto modulu získajú účastníci zaujímavé poznatky o modelovaní energetických tokov, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie tepelnej pohody vnútorného prostredia budov a využívanie energeticky úsporných zdrojov. Po ukončení štúdia by mali byť účastníci schopní vytvárať základné modely šírenia tepla a energie pomocou jednoduchých počítačových modelovacích nástrojov. Hlavným cieľom modulu je poukázať na existujúci vzťah medzi stavebnou fyzikou, matematickými výpočtami a počítačovým modelovaním budúceho správania sa budov s ohľadom na požadovanú úsporu energií.

Počet tém: 8Časová dotácia: 7 h 55 min

LQ1: Manažment životného cyklu projektu s využitím BIM

Snahy o digitalizáciu činností možno v súčasnosti pozorovať vo všetkých priemyselných odvetviach a inak tomu nie je ani v stavebnom sektore. Viaceré zmeny prináša používanie informačného modelu budovy známeho pod skratkou BIM (z angl. Building Information Modeling). Na toto úsilie nadväzuje aj vzdelávací modul LQ1, ktorý je zameraný na prehĺbenie poznatkov v oblasti riadenia životného cyklu projektu z pohľadu navrhovania a výstavby energeticky efektívnych budov. Zaradené študijné materiály poskytujú účastníkom kurzu komplexné informácie o jednotlivých fázach projektu počnúc návrhom až po facility manažment. Hlavným cieľom tohto modulu je snaha o zefektívnenie procesov pomocou pokrokových riadiacich nástrojov a techník. Absolventi tohto študijného modulu by mali byť po jeho ukončení schopní porozumieť úlohám systému BIM v stavebnom procese i facility manažmentu. Naučia sa tiež, ako si zvoliť najvhodnejšie softvérové nástroje a osvoja si príslušné hodnotiace metódy.

Počet tém: 6Časová dotácia: 7 h 0 min

LQ4: Legislatívne požiadavky

Problematika energetickej efektívnosti budov v súčasnosti stále silnejšie rezonuje v povedomí ľudí po celom svete a výnimkou v tomto smere nie sú ani štáty Európskej únie (EÚ). Príslušné štatistiky zreteľne ukazujú, že budovy prispievajú až 40 % k celkovej spotrebe energie a ich podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov na území EÚ predstavuje 36 %. Nie je preto žiadnym prekvapením, že znižovanie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií predstavuje oblasť, ktorej je venovaná taká pozornosť. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov so systémovým prístupom k hodnoteniu energetickej hospodárnosti budov, ktorý je daný legislatívnym rámcom európskych smerníc a nariadení, ako aj ďalšími právnymi predpismi (zákonmi i vyhláškami) platnými v členských štátov i príslušnými technickými normami CEN (EN, EN ISO) a pôvodnými slovenskými technickými normami (STN). 

Počet tém: 8Časová dotácia: 8 h 5 min

Záverečná skúška

Záverečné testy modulov:

Autori programu

Autori a spoluautori programu

hlavný koordinátor projektu, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
odborný garant projektu, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
odborný garant programu, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
odborný garant modulu BS3, Ing. Radoslav Ponechal, PhD.
odborný garant modulu BS4, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
odborný garant modulu CD2, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
odborný garant modulu CD4, Ing. Ladislav Piršel, PhD.
odborný garant modulu CD5, doc. Dr. techn. Ing. Arch. Roman Rabenseifer
odborný garant modulu LQ1, Ing. Tomáš Funtík, PhD.
odborný garant modulu LQ4, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
anotácie modulov, Mgr. Silvia Hanová
technická podpora, Ing. Ján Fukas

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.