Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL AM3
Druhá generácia EPB noriem a NZEB

Modul AM3 sa skladá z troch učebných celkov, ktoré postupne zameriavajú svoju pozornosť na oblasť legislatívy pre výpočet energeticky hospodárnych budov, druhú generáciu noriem vzťahujúcich sa na tieto kalkulácie a výpočet energetickej hospodárnosti pre budovy s takmer nulovou spotrebou. Ako už samotný úvod naznačuje, hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je oboznámiť účastníkov s rôznymi výpočtovými metódami pre budovy s takmer nulovou spotrebou energií a zohľadňovanie obnoviteľných zdrojov energií. Obsiahnuté informácie sú prezentované nielen v kontexte národnej legislatívy, ale i z pohľadu príslušných európskych noriem. Cieľom tohto študijného materiálu je pripraviť odborne spôsobilé osoby na zmeny v legislatíve, s ktorou pracujú a prehľad o štruktúre a obsahu nových noriem. Účastníci si po absolvovaní tohto modulu osvoja základné princípy pre výpočtové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov v zmysle novo prijatých ustanovení noriem druhej generácie so zameraním na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Zároveň získajú poznatky potrebné pre zohľadnenie využívania obnoviteľných zdrojov energií v budovách a ich okolí, výpočet energie a stanovenie podielu obnoviteľnej energie na celkovej energetickej spotrebe budovy.

 

Informácie v tomto module sú určené najmä pre odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov. Vzdelávací modul AM3 je vhodný aj ako podkladový materiál pre vyučujúcich, ktorých hlavnou úlohou je obsiahnuté témy ďalej rozvíjať a prednášať o nich, ako aj pre samotných študentov na príslušných katedrách. Obsah modulu tvoria texty a obrazový materiál slúžiaci ako podklad pre tvorbu ďalších vzdelávacích podkladov a študijných materiálov. Poznatky zahrnuté v tomto modeli sú rovnako dôležité a nájdu si uplatnenie aj u laickej verejnosti.

Časová dotácia: 4 h 30 min
Označenie modulu: AM3

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Legislatíva pre výpočet energetickej hospodárnosti budov

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  25 min

2. Druhá generácia noriem pre výpočet EHB

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

3. Budovy s takmer nulovou potrebou energie a výpočet EHB

Počet kapitol: 8 Časová dotácia:  50 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Legislatíva pre výpočet energetickej hospodárnosti budov

 1. Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej  hospodárnosti budov
 2. Delegované nariadenie komisie  (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov

 3. Usmernenie sprevádzajúce delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov zavedením rámca porovnávacej metodiky výpočtu nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov

  (2012/C 115/01)

 4. Podporné aktivity Európskej komisie

  EPBD Concerted Action

  http://www.epbd-ca.eu/

   

  BUILD UP web portál

  http://www.buildup.eu/en

[Legislatíva]  

Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej  hospodárnosti budov

[Legislatíva]  

Johann ZIRNGIBL,  „Nearly Zero Energy Building - towards a common definition“, Proceedings of 8th International Conference Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings (IEECB’14)1 - 3 April 2014, Frankfurt Messe, Frankfurt, Germany

[Literatúra]  

Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej  hospodárnosti budov

[Legislatíva]  

Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej  hospodárnosti budov

[Legislatíva]  

Johann Zirngibl, CSTB France

Jana Bendžalová , TSUS, Slovakia

„Technical assessment of national/regional calculation methodologies for the energy performance of buildings“,  Service contract number: ENER/C3/2013-425/SI2.679523, Final report (2015-01-30)

[Literatúra]  

Johann Zirngibl, Jana Bendžalová, „Technical assessment of national/regional calculation methodologies for the energy performance of buildings, Final report (2015-01-30]

[Literatúra]  

Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej  hospodárnosti budov (prepracované znenie)

[Literatúra]  
 1. Zákon č. 555/2005 Z. z z 8. novembra 2005, o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, hlavne zákona č. 300/2012 Z.z.
 2. Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z..
[Legislatíva]  
 1. Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z..
 2. STN 73 0540-2: 2012 a jej zmena Z1-2016  Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
 3. STN 73 0540-3:2012  Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
 4. Koncepcia energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020 (Uznesenie vlády č. 384 z 11.6.2008, aktualizovaná Uznesenie vlády č. 336 z 6.7.2012)
[Literatúra]  

Zákon č. 555/2005 Z. z o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hlavne zákona č. 300/2012 Z.z.

[Legislatíva]  

Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z..

[Legislatíva]  

Príloha č. 3 vyhlášky č 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z.

[Legislatíva]  

Zákon č. 555/2005 Z. z o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hlavne zákona č. 300/2012 Z.z.

[Literatúra]  

Národná príloha STN EN ISO 13790/NA: 2010 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008)

[Legislatíva]  

2. Druhá generácia noriem pre výpočet EHB

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ)  č.  305/2011 z  9.  marca  2011, ktorým  sa  ustanovujú  harmonizované  podmienky  uvádzania  stavebných  výrobkov  na  trh  a  ktorým  sa  zrušuje  smernica  Rady  89/106/EHS

[Legislatíva]  

Zákon č. 264/1999 Z. z. zo 7. septembra 1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

[Legislatíva]  

Mandate M/480, Mandate to CEN, CENELEC and ETSI for the elaboration and adoption of standards for a methodology calculating the integrated energy performance of buildings and promoting the energy efficiency of buildings, in accordance with the terms set in the recast of  the Directive on the energy performance of buildings (2010/31/EU) of 14th December 2010

[Legislatíva]  
 • REHVA European HVAC Journal, vydanie: “Focus on EPB standards”, Vol. 52, Vydanie 1, január 2015.
 • REHVA European HVAC Journal, vydanie: “ EPB standards”, Volume 53, Vydanie 3, máj 2016
 • REHVA European HVAC Journal „EPB Standards Published for Formal Vote & Energy Efficient Renovations“, vydanie 6, December 2016
[Článok]  

Smernica európskeho parlamentu a rady č. 2005/32/ES zo 6. júla 2005, o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ ES a 2000/55/ES

[Legislatíva]  
 1. Zastrešujúca norma: EN ISO 52000-1 Energy performance of Buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework and procedures. (Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy)
 2. Technické špecifikácie: CEN/TS 16628, Energy Performance of Buildings – Basic principles for the set of EPB standards
 3. CEN/TS 16629, Energy Performance of Buildings – Detailed technical rules for the set of EPB standards
[Literatúra]  

Jaap Hogeling, ISSO, Chair of CEN TC 371; Chair of JWG of ISO TC 163 & 205 advisory group on coordination of ISO and CEN Work „CEN and ISO standards on energy performance of buildings“

[Legislatíva]  
[Literatúra]  
 1. Jaap Hogeling, Chair CEN TC 371 Program Committee  on EPBD, „EU Mandate (M480) for CEN to develop the second generation CEN-EPBD“, BUILD UP Web Seminar, 26. marec 2014
 2. Dick van Dijk, TNO, Holandsko, A „New model for CEN/TC 89 Thermal performance of buildings and building components“ , BUILD UP Web Seminar, 26. marec 201
 3. Johann Zirngibl, CSTB France, CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems, BUILD UP Web Seminar, 26 marec 2014,
[Legislatíva]  

Excel súbory s výpočtami podľa EPB CEN noriem: https://isolutions.iso.org

[Internet]  

Smernica európskeho parlamentu a rady č. 2005/32/ES zo 6. júla 2005, o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ ES a 2000/55/ES

[Legislatíva]  

Jaap Hogeling, ISSO, Chair of CEN TC 371; Chair of JWG of ISO TC 163 & 205 „CEN and ISO standards on energy performance of buildings“

[Legislatíva]  

Johann Zirngibl,  CSTB France, Convenor ISO / TC205/WG9, Convenor CEN/TC371/WG1, Convenor CEN/TC228/WG4,„nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn, 22 október 2014

[Literatúra]  

REHVA Journal Issue 6/December 2016: http://www.buildup.eu/en

[Článok]  

Dick van Dijk, EPB-research, Jaap Hogeling, ISSO, Chair of CEN TC 371; Chair of JWG of ISO TC 163 & 205, „The set of EPB standards in CEN and ISO: common characteristics“,

REHVA Journal Issue 6/December 2016: http://www.rehva.eu

[Literatúra]  

Jaap Hogeling, ISSO, Chair of CEN TC 371; Chair of JWG of ISO TC 163 & 205 advisory group on coordination of ISO and CEN Work on EPB Fellow of ASHRAE, Fellow of REHVA, „CEN and ISO standards on energy performance of buildings“,,, REHVA Journal Issue 6/December 2016: http://www.rehva.eu

[Literatúra]  

Johann Zirngibl, CSTB France, CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems, BUILD UP Web Seminar, 26 marec 2014

[Literatúra]  

Dick van Dijk,  Jaap Hogeling, „The set of EPB standards in CEN and ISO: common characteristics“, časť z Tab. 2, REHVA Journal Issue 6/December 2016

[Článok]  

REHVA Journal Issue 6/December 2016: http://www.buildup.eu/en

[Článok]  

Dick van Dijk, EPB-research, Marleen Spiekman, TNO, The Netherlands, „EN ISO 52016 and 52017: Calculation of the building’s energy needs for heating and cooling, internal temperatures and heating and cooling load“, REHVA Journal Issue 6/December 2016

[Literatúra]  
 1. EN ISO 52016-1: Energy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent head loads — Part 1: Calculation procedures (Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 1: Výpočtové postupy)
 2. EN ISO 52016-2: Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 2: Explanation and justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1 (Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52016-1 a ISO 52017-1)
[Legislatíva]  
 1. EN ISO 52000-1: Energy performance of Buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework and procedures. (Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy)
 2. EN 15603: 2008 Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings
 3. STN EN 15603: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia
[Legislatíva]  

3. Budovy s takmer nulovou potrebou energie a výpočet EHB

Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej  hospodárnosti budov: http://eur-lex.europa.eu/

[Legislatíva]  

Zákon č. 555/2005 Z. z o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hlavne zákona č. 300/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

[Legislatíva]  

Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z..

[Legislatíva]  

ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2016/1318 z 29. júla 2016 o usmerneniach týkajúcich sa podpory budov s takmer nulovou spotrebou energie a najlepších postupov na zabezpečenie toho, aby všetky nové budovy boli do roku 2020 budovami s takmer nulovou spotrebou energie: http://eur-lex.europa.eu/

[Legislatíva]  
 1. Zákon č. 555/2005 Z. z o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hlavne zákona č. 300/2012 Z.z.
 2. Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z..
 3. STN 73 0540-2: 2012 a jej zmena Z1-2016  Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
 4. STN 73 0540-3:2012  Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
 5. Koncepcia energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020 (Uznesenie vlády č. 384 z 11.6.2008, aktualizovaná Uznesenie vlády č. 336 z 6.7.2012)
[Legislatíva]  

Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z..

[Legislatíva]  

Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z..

[Legislatíva]  

Johann Zirngibl, CSTB France, CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems, CEN standards for the energy performance of buildings: Results and revision overviews, BUILD UP Web Seminar,  26 marec 2014

[Literatúra]  
 1. Johann ZIRNGIBL,  „Nearly Zero Energy Building - towards a common definition“, Proceedings of 8th International Conference Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings (IEECB’14)1 - 3 April 2014, Frankfurt Messe, Frankfurt, Germany; http://iet.jrc.ec.europa.eu/
 2. Johann Zirngibl,  CSTB France, „nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn 22 október 2014
 3. Johann Zirngibl, „How CEN Standards can help to implement the EPB Directive (EPBD). Main topics in prEN15603 (ISO 52000-1), prezentácia Climamed 10. september 2015
[Literatúra]  

Johann Zirngibl,  CSTB France, „nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn 22 október 2014

 

[Literatúra]  

EN 15316-4-5: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: District heating and cooling, Modul M3-8-5, M4- 8-5, M8-8-5, M11-8-5

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR  č. 308/2016 Z.z.  z 24.októbra 2016, ktorou  sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie

systému  centralizovaného zásobovania teplom

[Legislatíva]  

EN ISO 52000-1: Energy performance of Buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework and procedures.

(Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy)

[Literatúra]  

Eurostat: Renewable energy in the EU: http://ec.europa.eu/

[Internet]  

Johann Zirngibl,  CSTB France, „nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn 22 október 2014

[Literatúra]  

Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z..

[Legislatíva]  

Johann Zirngibl, CSTB France, CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems, BUILD UP Web Seminar, 26 marec 2014

[Literatúra]  

Johann Zirngibl, „How CEN Standards can help to implement the EPB Directive (EPBD). Main topics in prEN15603 (ISO 52000-1), prezentácia Climamed 10. september 2015

[Literatúra]  

Johann Zirngibl,  CSTB France, „nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn 22 október 2014

[Literatúra]  

Johann Zirngibl, CSTB France, CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems, BUILD UP Web Seminar, 26 marec 2014.

[Literatúra]  

Johann Zirngibl, CSTB France, „CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems“ , Build UP Webinar, 26. marec 2014

[Literatúra]  

Johann Zirngibl,  CSTB France, „nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn 22 október 2014

[Literatúra]  

Johann Zirngibl,  CSTB France, „nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn 22 október 2014

[Literatúra]  

Johann Zirngibl,  CSTB France, „nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn 22 október 2014

[Literatúra]  
 1. KOMISIE (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov
 2. Usmernenie sprevádzajúce delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov zavedením rámca porovnávacej metodiky výpočtu nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (2012/C 115/01)
 3. ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2016/1318 z 29. júla 2016 o usmerneniach týkajúcich sa podpory budov s takmer nulovou spotrebou energie a najlepších postupov na zabezpečenie toho, aby všetky nové budovy boli do roku 2020 budovami s takmer nulovou spotrebou energie; http://eur-lex.europa.eu
[Legislatíva]  

Johann ZIRNGIBL,  „Nearly Zero Energy Building - towards a common definition“,, April 2014, Frankfurt Messe, Frankfurt, Germany

[Literatúra]  

Johann Zirngibl, CSTB, France, prezentácia IEECB’14, Nearly Zero Energy Building – towards a common definition, Frankfurt 02 April 2014

[Literatúra]  

Johann ZIRNGIBL, „Nearly Zero Energy Building - towards a common definition“, Proceedings of 8th International Conference Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings (IEECB’14)1 - 3 April 2014, Frankfurt Messe, Frankfurt, Germany

http://iet.jrc.ec.europa.eu/

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, Ing. Jana Bendžalová, PhD.

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, Ing. Jana Bendžalová, PhD.
Cvičenie
autor, Ing. Jana Bendžalová, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.