Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL CD4
Ekologické výrobky v stavebníctve

V posledných rokoch sa čoraz viac kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Táto problematika sa logicky nevyhýba ani stavebnému sektoru a jedným z efektívnych prostriedkov ako dosiahnuť tento cieľ, sú aj ekologické (zelené) výrobky. Európska únia aktívne podporuje využívanie ekologických produktov v stavebníctve. Jej cieľom je najmä dosiahnutie stanovených klimatických cieľov a významnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Modul CD4 poskytuje účastníkom stručný pohľad na aktuálny vývoj v oblasti európskej politiky a normalizácie, pričom poukazuje aj na rôzne problémy pri definovaní pojmu „ekologickosť“. Zároveň predstavuje základné zásady posudzovania parametrov vplyvu stavebných výrobkov na životné prostredie. 

Časová dotácia: 6 h 20 min
Označenie modulu: CD4

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Zelené (ekologické) stavebné výrobky

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

2. Environmentálne dopady stavebných výrobkov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  40 min

3. Európsky regulačný rámec pre udržateľné stavebníctvo (krátky prehľad)

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  55 min

4. Zásady hodnotenia vplyvov budov na životné prostredie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  50 min

5. Environmentálne vyhlásenia o produktoch

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  40 min

Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Zelené (ekologické) stavebné výrobky

[Internet]  

[1] Mitteilung der Kommission „Schaffung eines Binnenmarkts für grüne Produkte“, 9.4.2013, COM (2013) 196: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Building the Single Market for Green Products Facilitating better information on the environmental performance of products and organisations www.eur-lex.europa.eu

[Legislatíva]  

[2] European Commission, Joint Research Center, Product Environmental Footprint (PEF) Guide, Ispra, 17.7.2012

[Literatúra]  

[25] ISO 14021 Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) 2016

[Legislatíva]  

[26] ISO 14024 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures 1999

[Legislatíva]  

[27] ISO 14025 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- Principles and procedures 2006

[Legislatíva]  
[Internet]  
[Internet]  

2. Environmentálne dopady stavebných výrobkov

[4] UN World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Report of the Brundtland Commission, 1987 www.sustainabledevelopment.un.org

[Legislatíva]  

[5] United Nations Conference on Environment and Development: Rio Declaration on Environment and Development. 1992

[Legislatíva]  

[6] Brockhaus, Die Enzyklopädie, Studienausgabe 20. Auflage, 2001

[Literatúra]  

[7] SIA, Instrumente für ökologisches Bauen im Vergleich - Ein Leitfaden für das Planungsteam, SIA-Dokumentation D-0152, 1998

[Literatúra]  

3. Európsky regulačný rámec pre udržateľné stavebníctvo (krátky prehľad)

[8] EN 15643-1, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden - Teil 1: Allgemeine9Rahmenbedingungen; 2010 11 01 [STN EN 15643-1 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec. (2011)]

[Literatúra]  

[9] EN 15643-2, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden - Teil 2: Rahmenbedingungen für die Bewertung der umweltbezogenen Qualität; 2011 04 15 [STN EN 15643-2 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 2: Rámec na posudzovanie environmentálnych vlastností. (2011)]

[Literatúra]  

[10] EN 15643-3, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden - Teil 3: Rahmenbedingungen für die Bewertung der sozialen Qualität; 2012 03 15 [STN EN 15643-3 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 3: Rámec na posudzovanie sociálnych vlastností. (2012)]

[Literatúra]  

[11] EN 15643-4, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden - Teil 4, Rahmenbedingungen für die Bewertung der ökonomischen Qualität; 2012 03 15 [STN EN 15643-4 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 4: Rámec na posudzovanie ekonomických vlastností. (2012)]

[Literatúra]  

[12] ÖNORM EN 15643-5 (2016), E DIN EN 15643-5 (2016) Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Ingenieurbauwerken Teil 5: Rahmenbedingungen für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Ingenieurbauwerken 2016. (Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 5: Rámec na posudzovanie environmentálnych vlastností inžinierskych stavieb.)

[Literatúra]  

[13] EN 15804, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte; 2012 04 01

[Literatúra]  

[15] ÖNORM EN 15978, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethode; 2012 10 01 [STN EN 15978 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy, (2012)]

[Literatúra]  

[16] EN 15942, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Kommunikationsformate zwischen Unternehmen; 2011 12 15 [STN EN 15942 Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí; (2012)]

[Literatúra]  

[17] EN 16309, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der sozialen Qualität von Gebäuden – Methoden; 2011 09 01 [STN EN 16309+A1:2015-02 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metódy kalkulácie. (2015)]

[Literatúra]  

[18] EN 16627, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der ökonomischen Qualität von Gebäuden – Methoden; 2013 08 01 [STN EN 16627 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy. (2015)]

[Literatúra]  

[19] CEN/TR 15941, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Methoden für Auswahl und Verwendung von generischen Daten (Technische Regel); 2010 05 [TNI CEN/TR 15941 Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch. Metodika na výber a použitie generických údajov.(2010)]

[Literatúra]  

[20] CEN/TR 17005:2016 005 Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings

[Literatúra]  

[20] CEN/TR 17005:2016 005 Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings

[Literatúra]  

[21] European Commission, Joint Research Center, Identifying macro-objectives for the life-cycle environmental perfomance and resource efficiency of EU buildings, Ispra 2015

[Literatúra]  

4. Zásady hodnotenia vplyvov budov na životné prostredie

[22] Nariadenie Európskeho paralemetntu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady č. 89/106/EHS www.eur-lex.europa.eu

[Literatúra]  

5. Environmentálne vyhlásenia o produktoch

[14] EN 15804/A1, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte (Änderung, Normentwurf); 2013 06 15 [STN EN 15804+A1 Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov, (2014)]

[Legislatíva]  

[28] ISO 15686 Buildings and constructed assets – service life planning, Teile 1 bis 10

[Legislatíva]  

[19] CEN/TR 15941, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Methoden für Auswahl und Verwendung von generischen Daten (Technische Regel); 2010 05 [TNI CEN/TR 15941 Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch. Metodika na výber a použitie generických údajov.(2010)]

[Literatúra]  

[29] Braune, A., Das DGNB-Zertifikat für nachhaltige Gebäude Aufgabe der EPD in der Gebäudezertifizierung, IBU-Workshop

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, Ing. Ladislav Piršel, PhD.

Autori a spoluautori tém

Prezentácia a PDF text
autor, Ing. Ladislav Piršel, PhD.
Cvičenie
autor, Ing. Ladislav Piršel, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.