Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Energetická certifikácia budov

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov pričom sa posudzuje ich energetická hospodárnosť. Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie. Základné moduly tohto programu sú: Druhá generácia EPB noriem a NZEB, Integrované systémy budov, Obnoviteľné zdroje energie, Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania, Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov a Legislatívne požiadavky. Budeme radi, ak sa oboznámite s jednotlivými modulmi tohto programu, a veríme, že vám toto štúdium pomôže pochopiť základné princípy výkonu povolania v dotknutých oblastiach.

 

Žiadosť o prístup k programu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

 

Časová dotácia: 1 d 11 h 2 min
Počet modulov: 6

Prehľad modulov programu

AM3 BS1 BS2 BS3 CD5 LQ4

AM3: Druhá generácia EPB noriem a NZEB

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť odborne spôsobilým osobám pre oblasť energetickej certifikácie budov prehľad o aktuálnom vývoji v oblasti výpočtov energetickej hospodárnosti budov. Témy, ktoré sú obsiahnuté v jeho osnovách, sú zároveň vhodné pre tvorcov národnej legislatívy a výrobcov materiálov či technických zariadení, ktoré súvisia s energetickou hospodárnosťou budov. Obsiahnutý výklad nadväzuje na ciele stanovené Európskou úniou a národnou legislatívou pre budovy s takmer nulovou spotrebou energií. Účastníci tohto študijného modulu sa oboznámia s európskymi i medzinárodnými normami platnými pre oblasť výpočtov energetickej hospodárnosti budov, na ktoré nadväzuje aj slovenská legislatíva. Modul sa zameriava na druhú generáciu týchto noriem, ktoré majú čoskoro vstúpiť do platnosti. Obsiahnuté témy poskytujú informácie o faktoroch, ktoré je potrebné zohľadniť pri obnoviteľných zdrojoch energií v súvislosti s výpočtom energetickej hospodárnosti budov.

ingREeS
Počet tém: 6Časová dotácia: 4 h 30 min

BS1: Integrované systémy budov

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť základný prehľad o integrovaných systémov v budovách. Účastníci získajú poznatky o vhodných kombináciách technických systémov s pasívnymi konštrukčnými opatreniami a ich integrácii do návrhu tak, aby dosiahli hospodárnu prevádzku v budovách a dokázali navrhovať trvalo udržateľné budovy. Absolventi kurzu získajú základný prehľad o najdôležitejších systémoch vykurovania, chladenia, vetrania, klimatizácie a osvetlenia. Cieľom tohto modulu je podporiť integrovaný prístup v oblasti architektúry a technických systémoch budov. Modul obsahuje päť učebných jednotiek, ktoré na seba tematicky a didakticky nadväzujú vrátane praktických cvičení zameraných na problematiku energetickej hospodárnosti budov.

ingREeS
Počet tém: 7Časová dotácia: 4 h 50 min

BS2: Obnoviteľné zdroje energie

Snaha o udržateľnosť sa v súčasnosti objavuje naprieč celým spektrom priemyselných odvetví a čoraz viac ju vidieť i cítiť aj v stavebníctve. Na toto úsilie nadväzuje aj vzdelávací modul BS2, ktorý sa zameriava najmä na systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energií a ich implementáciu pri výstavbe budov. Modul poskytuje záujemcom prehľad o relevantných technológiách, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energií (RES), ich systémoch, aplikácii, výkone a možnostiach ich integrácie do budov. Hlavný dôraz je pritom kladie na integračný prístup v procese navrhovania a potenciálnych interakciách systémov s celkovým dizajnom budov. V piatich učebných jednotkách, ktoré na seba tematicky a didakticky nadväzujú, ponúka analýzu funkčnosti jednotlivých systémov, ako aj ich výhody a nevýhody pre rôzne typy budov.

ingREeS
Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 37 min

BS3: Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania

Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť účastníkom poznatky potrebné pre výkon jednoduchých simulácií energetického správania sa budov v rôznych simulačných prostrediach. Naučia sa pritom vyberať si vhodné nástroje, ktoré im pomôžu zodpovedať konkrétne otázky súvisiace so spotrebou energií. Cieľom tohto modulu je poskytnúť prehľad o viacerých simulačných prostrediach a pochopiť výpočet vplyvu rôznych okrajových a návrhových podmienok zásadných pre budúce energetické správanie sa budov. Účastníci sa počas štúdia oboznámia s rôznymi nástrojmi používanými na simuláciu energetického správania sa budov a osvoja si správne spôsoby výberu vhodných nástrojov. Po ukončení tohto vzdelávacieho modulu by mali byť schopní vykonávať základné simulačné úlohy v dynamickom simulačnom prostredí.

ingREeS
Počet tém: 4Časová dotácia: 6 h 5 min

CD5: Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov

Modul CD5 sa zameriava na prehlbovanie vedomostí v oblasti stavebnej fyziky, prvkov termodynamiky a modelovania šírenia tepla. Prostredníctvom tohto modulu získajú účastníci zaujímavé poznatky o modelovaní energetických tokov, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie tepelnej pohody vnútorného prostredia budov a využívanie energeticky úsporných zdrojov. Po ukončení štúdia by mali byť účastníci schopní vytvárať základné modely šírenia tepla a energie pomocou jednoduchých počítačových modelovacích nástrojov. Hlavným cieľom modulu je poukázať na existujúci vzťah medzi stavebnou fyzikou, matematickými výpočtami a počítačovým modelovaním budúceho správania sa budov s ohľadom na požadovanú úsporu energií.

ingREeS
Počet tém: 8Časová dotácia: 7 h 55 min

LQ4: Legislatívne požiadavky

Problematika energetickej efektívnosti budov v súčasnosti stále silnejšie rezonuje v povedomí ľudí po celom svete a výnimkou v tomto smere nie sú ani štáty Európskej únie (EÚ). Príslušné štatistiky zreteľne ukazujú, že budovy prispievajú až 40 % k celkovej spotrebe energie a ich podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov na území EÚ predstavuje 36 %. Nie je preto žiadnym prekvapením, že znižovanie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií predstavuje oblasť, ktorej je venovaná taká pozornosť. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov so systémovým prístupom k hodnoteniu energetickej hospodárnosti budov, ktorý je daný legislatívnym rámcom európskych smerníc a nariadení, ako aj ďalšími právnymi predpismi (zákonmi i vyhláškami) platnými v členských štátov i príslušnými technickými normami CEN (EN, EN ISO) a pôvodnými slovenskými technickými normami (STN). 

ingREeS
Počet tém: 8Časová dotácia: 8 h 5 min

Záverečná skúška

Záverečné testy modulov:

Autori programu

Autori a spoluautori programu

hlavný koordinátor projektu, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
odborný garant projektu, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
odborný garant programu, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
odborný garant modulu AM3, Ing. Jana Bendžalová, PhD.
odborný garant modulu BS1, doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
odborný garant modulu BS2, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
odborný garant modulu BS3, Ing. Radoslav Ponechal, PhD.
odborný garant modulu CD5, doc. Dr. techn. Ing. Arch. Roman Rabenseifer
odborný garant modulu LQ4, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
anotácie modulov, Mgr. Silvia Hanová
technická podpora, Ing. Ján Fukas
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.