Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Udržateľnosť (sustainability) je odvodená od požiadaviek zaistenia udržateľného rozvoja Zeme. Hodnotenie udržateľnosti budovy spočíva v hodnotení nárokov budovy na jej výrobu, prevádzku a aj jej zbúranie a likvidáciu vzniknutého odpadu. Existuje veľa pokusov, ako z tohto hľadiska hodnotiť a vyjadriť objektívne kvalitu budov. Cesty znižovania environmentálneho zaťaženia v súvislosti s budovami sú veľmi rôznorodé. Spoločným znakom by mal byť súlad so všeobecne formulovanými požiadavkami udržateľnosti, kde je možné okrem kvalitného životného prostredia a nízkej produkcie škodlivín zaradiť aj sociálne a ekonomické otázky. Predpokladom zabezpečenia funkčnej, stavebno-fyzickej a kultúrnej udržateľnosti diel modernej architektúry je vytvorenie flexibilnej stratégie, ktorá by sa mohla uplatňovať vo vzťahu k ochrane a obnove diel. Východiskom pre takúto stratégiu je identifikácia koncepcií časovosti a funkčnosti modernej architektúry a kategorizácia technických a materiálových riešení využívaných v dielach tejto modernej architektúry z hľadiska pôsobenia času, obnoviteľnosti a nahraditeľnosti. Základné moduly tohto programu preto sú: Hodnotenie udržateľnosti budov, Posudzovanie životného cyklu a posudzovanie nákladov životného cyklu vo väzbe na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, Obnoviteľné zdroje energie, Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu, Ekologické výrobky v stavebníctve, Kontrola kvality vo výstavbe, Legislatívne požiadavky. Budeme radi, ak sa oboznámite s jednotlivými modulmi tohto programu, a veríme, že vám toto štúdium pomôže pochopiť základné princípy výkonu povolania v dotknutých oblastiach.

 

Žiadosť o prístup k programu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

 

Časová dotácia: 1 d 20 h 45 min
Počet modulov: 7

Prehľad modulov programu

AM1 AM2 BS2 CD3 CD4 LQ3 LQ4

AM1: Hodnotenie udržateľnosti budov

Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi a najnovšími trendmi v oblasti hodnotenia trvalej udržateľnosti budov i základnými prvkami európskeho konceptu posudzovania udržateľnosti podľa ustanovení CEN / TC 350. Osnovy modulu AM1 obsahujú princípy a trendy v posudzovaní, manažmente a certifikácii udržateľnosti budov. Hlavným cieľom tohto modulu je vyškoliť moderných a kvalifikovaných poradcov v sektore udržateľnosti budov. Účastníci by po jeho absolvovaní mali byť schopní poskytovať poradenstvo v oblasti hodnotiacich systémov (napr. LEED, BREAM, SBTool, DGNB) i hodnotiacich kritérií pre posudzovanie udržateľnosti a monitoringu realizácie projektu.

Počet tém: 8Časová dotácia: 8 h 5 min

AM2: Posudzovanie životného cyklu a posudzovanie nákladov životného cyklu vo väzbe na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Jednou z aktuálnych tém v súčasnom stavebnom sektore je aj životný cyklus budov a posudzovanie udržateľnosti týchto stavieb. Pri posudzovaní udržateľnosti budov je potrebné vziať do úvahy rôzne sociálne, ekonomické i environmentálne aspekty, ktoré majú vplyv na ich technickú a funkčnú hospodárnosť. Účastníci sa v module AM2 oboznámia so všeobecnými princípmi, ktoré sú uplatňované v rámci metód LCA a LCCA, pričom obe tieto metódy sa využívajú pri popise a kvantifikovaní environmentálnych i ekonomických vlastností budov v súvislosti s energetickou efektívnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov energií. Zároveň si osvoja základné pojmy ako životný cyklus budov, environmentálne a ekonomické charakteristiky budov, systémové hranice, databázy a nástroje a iné faktory ovplyvňujúce ich energetickú efektívnosť a hospodárnosť. Poznatky získané v tomto vzdelávacom modulu využijú pri certifikácii budov.

Počet tém: 9Časová dotácia: 4 h 30 min

BS2: Obnoviteľné zdroje energie

Snaha o udržateľnosť sa v súčasnosti objavuje naprieč celým spektrom priemyselných odvetví a čoraz viac ju vidieť i cítiť aj v stavebníctve. Na toto úsilie nadväzuje aj vzdelávací modul BS2, ktorý sa zameriava najmä na systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energií a ich implementáciu pri výstavbe budov. Modul poskytuje záujemcom prehľad o relevantných technológiách, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energií (RES), ich systémoch, aplikácii, výkone a možnostiach ich integrácie do budov. Hlavný dôraz je pritom kladie na integračný prístup v procese navrhovania a potenciálnych interakciách systémov s celkovým dizajnom budov. V piatich učebných jednotkách, ktoré na seba tematicky a didakticky nadväzujú, ponúka analýzu funkčnosti jednotlivých systémov, ako aj ich výhody a nevýhody pre rôzne typy budov.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 37 min

CD3: Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu

Jednou z najväčších výziev súčasnej generácie je vytvorenie udržateľného a nízkoenergetického stavebného prostredia, ktoré bude zdravé, bezpečné a užívateľom bude poskytovať dokonalý komfort. Modul CD3 je zameraný na vybrané zložky vnútorného prostredia, ktoré významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť budov a jeho hygienickú kvalitu. Väčšina informácií v module sa týka „bežného“ vnútorného prostredia (t.j. budovy určené na bývanie, administratívne budovy, školské stavby a iné.). Výsledným zámerom tohto modulu je pochopenie cieľov a princípov tvorby vnútorného prostredia budov s ohľadom na denné svetlo, preslnenie, tepelnú pohodu a vnútorný vzduch. 

Počet tém: 9Časová dotácia: 10 h 20 min

CD4: Ekologické výrobky v stavebníctve

V posledných rokoch sa čoraz viac kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Táto problematika sa logicky nevyhýba ani stavebnému sektoru a jedným z efektívnych prostriedkov ako dosiahnuť tento cieľ, sú aj ekologické (zelené) výrobky. Európska únia aktívne podporuje využívanie ekologických produktov v stavebníctve. Jej cieľom je najmä dosiahnutie stanovených klimatických cieľov a významnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Modul CD4 poskytuje účastníkom stručný pohľad na aktuálny vývoj v oblasti európskej politiky a normalizácie, pričom poukazuje aj na rôzne problémy pri definovaní pojmu „ekologickosť“. Zároveň predstavuje základné zásady posudzovania parametrov vplyvu stavebných výrobkov na životné prostredie. 

Počet tém: 8Časová dotácia: 6 h 20 min

LQ3: Kontrola kvality vo výstavbe

Jednou z najviac rezonujúcich tém vo svete stavebníctva je snaha o budovanie energeticky úsporných budov. Neoddeliteľnú súčasť tohto úsilia tvorí komplexný proces energetickej certifikácie budov, ktorého finálnym výstupom je energetický certifikát. Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je rozšíriť poznatky účastníkov o tom, akým spôsobom možno úspešne absolvovať celý proces energetickej certifikácie tak, aby bol zachovaný súlad s platnými kritériami pre energeticky úsporné budovy. V rámci tohto modulu si budú môcť osvojiť príslušné schémy posudzovania energetických systémov budov a jednotlivé vstupy potrebné na úspešnú realizáciu certifikačného procesu, ktoré im umožnia lepšie pochopiť dopady prípadných pochybení v návrhoch i realizácii.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 48 min

LQ4: Legislatívne požiadavky

Problematika energetickej efektívnosti budov v súčasnosti stále silnejšie rezonuje v povedomí ľudí po celom svete a výnimkou v tomto smere nie sú ani štáty Európskej únie (EÚ). Príslušné štatistiky zreteľne ukazujú, že budovy prispievajú až 40 % k celkovej spotrebe energie a ich podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov na území EÚ predstavuje 36 %. Nie je preto žiadnym prekvapením, že znižovanie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií predstavuje oblasť, ktorej je venovaná taká pozornosť. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov so systémovým prístupom k hodnoteniu energetickej hospodárnosti budov, ktorý je daný legislatívnym rámcom európskych smerníc a nariadení, ako aj ďalšími právnymi predpismi (zákonmi i vyhláškami) platnými v členských štátov i príslušnými technickými normami CEN (EN, EN ISO) a pôvodnými slovenskými technickými normami (STN). 

Počet tém: 8Časová dotácia: 8 h 5 min

Záverečná skúška

Záverečné testy modulov:

Autori programu

Autori a spoluautori programu

hlavný koordinátor projektu, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
odborný garant projektu, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
odborný garant programu, Ing. Ladislav Piršel, PhD.
odborný garant modulu AM1, Ing. Ladislav Piršel, PhD.
odborný garant modulu AM2, doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.
odborný garant modulu BS2, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
odborný garant modulu CD3, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
odborný garant modulu CD4, Ing. Ladislav Piršel, PhD.
odborný garant modulu LQ3, Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
odborný garant modulu LQ4, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
anotácie modulov , Mgr. Silvia Hanová
technická podpora, Ing. Ján Fukas

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.