Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL LQ4
Legislatívne požiadavky

Problematika energetickej efektívnosti budov v súčasnosti stále silnejšie rezonuje v povedomí ľudí po celom svete a výnimkou v tomto smere nie sú ani štáty Európskej únie (EÚ). Príslušné štatistiky zreteľne ukazujú, že budovy prispievajú až 40 % k celkovej spotrebe energie a ich podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov na území EÚ predstavuje 36 %. Nie je preto žiadnym prekvapením, že znižovanie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií predstavuje oblasť, ktorej je venovaná taká pozornosť. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov so systémovým prístupom k hodnoteniu energetickej hospodárnosti budov, ktorý je daný legislatívnym rámcom európskych smerníc a nariadení, ako aj ďalšími právnymi predpismi (zákonmi i vyhláškami) platnými v členských štátov i príslušnými technickými normami CEN (EN, EN ISO) a pôvodnými slovenskými technickými normami (STN). 

Časová dotácia: 8 h 5 min
Označenie modulu: LQ4

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Právne predpisy EÚ a SR o stavebných výrobkoch

Počet kapitol: 8 Časová dotácia:  1 h 30 min

2. Predpisy EÚ o energetickej hospodárnosti budov

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  1 h 5 min

3. Právne predpisy o energetickej hospodárnosti budov na národnej úrovni SR

Počet kapitol: 5 Časová dotácia:  2 h 15 min

4. Energetická certifikácia budov

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  16 min

5. Energetická certifikácia bytov

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  14 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Právne predpisy EÚ a SR o stavebných výrobkoch

Smernica 89/106/EHS /EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení členských štátov súvisiacich so stavebnými výrobkami

[Legislatíva]  

Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 69/2009 Z. z.

[Legislatíva]  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

[Legislatíva]  

Zákon č. 50/1976 Zb., zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení č. 103/1990 Zb., 262/1992 Zb., 136/1995 Z. z., 199/1995 Z. z., 286/1996 Z. z., 229/1997 Z. z., 175/1999 Z. z., 237/2000 Z. z., 237/2000 Z. z., 416/2001 Z. z., 553/2001 Z. z., 217/2002 Z. z., 103/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 417/2003 Z. z., 608/2003 Z. z., 541/2004 Z. z., 290/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 24/2006 Z. z., 218/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 66/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 118/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 547/2010 Z. z., 408/2011 Z. z., 300/2012 Z. z., 300/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 219/2013 Z. z., 368/2013 Z. z., 293/2014 Z. z., 314/2014 Z. z., 154/2015 Z. z., 247/2015 Z. z., 254/2015 Z. z.)

[Legislatíva]  

Nariadenie EPaR č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii.

[Legislatíva]  

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

[Legislatíva]  

Zákon č. 51/2017 z 1. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z.

[Legislatíva]  

Návrh zákona o technickej normalizácii, apríl 2017.

[Legislatíva]  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

[Legislatíva]  

Zákon č. 133/2013 Z. z. z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[Legislatíva]  

Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

[Legislatíva]  

Vyhláška MDVRR SR č. 177/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.

[Legislatíva]  

STN EN 13162 + A1: 2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (72 7201)

[Legislatíva]  

STN EN 13163 + A1: 2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia (72 7202)

[Legislatíva]  

STN EN ISO 10456: 2008 Stavebné materiály a výrobky. Tepelnovlhkostné vlastnosti. Tabuľkové návrhové (výpočtové) hodnoty a postupy na stanovenie deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín (73 0566)

[Legislatíva]  

STN 73 0540‐3: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov.

[Legislatíva]  

STN 72 7221‐1: 2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 1: Typy stavebných konštrukcií a kódy použitia.

[Legislatíva]  

STN 72 7221‐2/Z1: 2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS).

[Legislatíva]  

2. Predpisy EÚ o energetickej hospodárnosti budov

Smernica č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and the Council on Energy Performance of Buildings Official Journal of the European Communities), Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 65 – 71

[Legislatíva]  

Smernica č. 2010/31/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Directive 2010/31/EU of the European Parliament and the Council on Energy Performance of Buildings (recast), Official Journal of the European Communities), Ú. v. L 153, 18.6.2010, s. 13 – 35

[Legislatíva]  

Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica EPaR 2010/31/EÚ o EHB vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na EHB a prvkov budov z 21.3.2012, Ú. v. L 81, str. 18 – 36

[Legislatíva]  

Usmernenie sprevádzajúce delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica EPaR 2010/31/EÚ o EHB zavedením rámca porovnávajúcej metodiky výpočtu nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (2012/C 115/01. Ú. v. EÚ z 19. 4. 2012.

[Legislatíva]  

Vedeckotechnická služba Technické a ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov (VTS), Etapa 01‐14, Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zák. č. 10110134/TSÚS‐Z‐230/2950/2011/MDVRR SR. Bratislava: TSÚS, 2013

[Legislatíva]  

Metodike a vstupných údajov stanovenia nákladovej efektívnosti výstavby a obnovy budov z hľadiska energetickej hospodárnosti budov. Stanovenie vstupných údajov o stavebných výrobkoch a o technických systémoch na určovanie opatrení ovplyvňujúcich energetickú hospodárnosť budov v rôznych úrovniach požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Bratislava: TSÚS, 2015 ISBN 978‐80‐971912‐0‐7

[Literatúra]  

STN EN 15459: 2009 Energetická hospodárnosť budovy. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách, 2009

[Legislatíva]  

Proposal for a Directive of EPaC amending Directive 2010/31/EU on energy performance of buildings; General Secretariat of Council, Brussels, 11 April 2017

[Legislatíva]  

3. Právne predpisy o energetickej hospodárnosti budov na národnej úrovni SR

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

[Legislatíva]  

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

[Legislatíva]  

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[Legislatíva]  

Zákon č. 300/2012 Z. z. z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

[Legislatíva]  

Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie. MDVRR SR, 2013. www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/.../narodny_plan.

[Internet]  

Výpočet podľa európskych technických noriem spracovaných na základe Mandátu M/343 prevzatých do sústavy Slovenských technických noriem.

[Legislatíva]  

STN EN 15603/NA: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia (73 0712).

[Legislatíva]  
[Internet]  
[Internet]  

Zákon č. 321/2014 Z. z. z 21. októbra 2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[Legislatíva]  

Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike. MDVRR SR, schválené uznesením vlády SR č. 347/2014 z 9. júla 2014

[Legislatíva]  

Plán obnovy relevantných budov. MVRR SR 2015. Uznesenie vlády SR č. 386/2015 z 8. júla 2015

[Legislatíva]  

Vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. novembra 2006.

[Legislatíva]  

Vyhláška MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu z 13. júla 2009

[Legislatíva]  

Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[Legislatíva]  

4. Energetická certifikácia budov

Vyhláška č. 364/2012 Z. z. z 12. novembra 202, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti  budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[Legislatíva]  

Sternová, Z. a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava: Jagan Group, s.r.o., 2010

[Literatúra]  

STN EN ISO 13790: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008)

 

[Legislatíva]  

STN EN ISO 6946: Stavebné kon­štrukcie. Tepelný odpor a súčini­teľ prechodu tepla. Výpočtová metóda, 2008 (73 0559)
STN EN ISO 10077-1: Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne (73 0591)
STN EN ISO 13370: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Tepelná ochrana budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy, 2008 (73 0562)
STN EN ISO 13789: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtová metóda, 2008 (73 0563)

[Legislatíva]  

STN EN 15316-2-1: 2008 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-1: Systémy odo­vzdávania tepla do vykurovaného systému so zohľadnením tepel­ných strát systému vykurovania
STN EN 15316-1: 2007 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecne

[Legislatíva]  

STN EN 15316-4-1: 2008 Vykuro­vacie systémy v budovách. Metó­da výpočtu energetických požia­daviek systému a účinnosti systé­mu. Časť 4-1: Systémy výroby tepla, systémy so spaľovacími zariadeniami
STN EN 15316-4-2:2008 Vykuro­vacie systémy v budovách. Metó­da výpočtu energetických požia­daviek systému a účinnosti systé­mu. Časť 4-2: Systémy výroby tepla, systémy s tepelnými čerpadlami

[Legislatíva]  

STN EN 15316-3-1: 2009 Vykuro­vacie systémy v budovách. Metó­dy výpočtu energetických požia­daviek systému a účinnosti systé­mu. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika pot­rieb (hlavné požiadavky), potreby energie na distribúciu teplej vody vrátane potreby vlastnej energie

[Legislatíva]  

STN EN 15241: 2007 Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v nebyto­vých budovách

[Legislatíva]  

STN EN 15193: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie so zohľadnením spôsobu riadenia osvetlenia.

[Legislatíva]  

STN EN 15232: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov.

[Legislatíva]  
[Internet]  

5. Energetická certifikácia bytov

MDVRR SR č. 324/2016 Z. z.Z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[Legislatíva]  

Z. Sternová: Nová metodika a odporúčaný postup hodnotenia EH bytov a samostatných častí budov a ich EPC. SKSI, Bratislava, 17.01.2017

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Cvičenie
autor, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.