Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL LQ1
Manažment životného cyklu projektu s využitím BIM

Digitalizácia procesov v akejkoľvek oblasti prináša firmám úsporu času a investícií. Na druhej strane otvára priestor pre ďalší rozvoj a modernizáciu zaužívaných postupov. Výsledkom tohto procesu je vyššia efektivita, o ktorú sa usilujú aj mnohé stavebné spoločnosti. Na tento trend nadväzuje aj modul LQ1, ktorého cieľom prehĺbenie poznatkov v oblasti riadenia životného cyklu projektu s ohľadom na navrhovanie a výstavbu energeticky efektívnych budov. Modul prezentuje spôsob, ako možno dosiahnuť uvedený cieľ za pomoci informačného modelu budovy BIM (z angl. Building Information Modeling). BIM je digitálnou reprezentáciou fyzických a funkčných vlastností budovy. Proces výstavby a správy budov vždy zahŕňa väčší počet participujúcich subjektov a je preto dôležité správne nastaviť zdieľanie a výmenu informácií medzi všetkými zúčastnenými stranami počas celého životného cyklu stavby. Výhody, ktoré so sebou prináša používanie tohto systému, je kratšia doba spojená so získavaním informácií, spresnenie plánovania údržby, menej nepresností a mnohé ďalšie. Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je oboznámiť účastníkov o úlohách, ktoré plní systém BIM v stavebnom procese a v rámci facility manažmentu.

 

Informácie v tomto module sú určené primárne pre projektantov, stavbyvedúcich a osoby vykonávajúce stavebný dozor. Modul LQ1 však môže tiež slúžiť aj ako podkladový materiál pre vyučujúcich na školách, ktorých hlavnou úlohou tému Informačného modelovania stavieb ďalej rozvíjať a prednášať o nich, ako aj pre študentov, ktorý študujú v odbore Stavebníctvo. Obsah modulu tvoria texty a obrazový materiál vhodný ako podklad pre tvorbu ďalších vzdelávacích podkladov a študijných materiálov. Keďže téma energetickej hospodárnosti budov sa priamo či nepriamo dotýka všetkých, poznatky zahrnuté v tomto modeli si nájdu uplatnenie aj u laickej verejnosti.

Časová dotácia: 7 h 0 min
Označenie modulu: LQ1

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Projektový management

Počet kapitol: 6 Časová dotácia:  1 h 15 min

2. Building Information Modeling

Počet kapitol: 8 Časová dotácia:  2 h 10 min

3. Facility management

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  50 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Projektový management

Project Management Institut. A Guide To The Project Management Body Of Knowledge. Project Management Institut, Inc., 2008.

[Literatúra]  

OGC. Managing successful projects with PRINCE2. 5. vyd. London: TSO, 2009. ISBN 978-011-3310-593.

[Literatúra]  

Project Management Institut. A Guide To The Project Management Body Of Knowledge. Project Management Institut, Inc., 2008.

OGC. Managing successful projects with PRINCE2. 5. vyd. London: TSO, 2009. ISBN 978-011-3310-593.

BR4RB, PROJEKTOVÝ MANAŽMENT, Lukáš Podracký, Erasmus +

[Literatúra]  

Výstavba objektov a stavieb, prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., STU v Bratislave, 2004, ISBN 80-227-2167-0

[Literatúra]  

Project Management Institut. A Guide To The Project Management Body Of Knowledge. Project Management Institut, Inc., 2008.

OGC. Managing successful projects with PRINCE2. 5. vyd. London: TSO, 2009. ISBN 978-011-3310-593.

[Literatúra]  

BR4RB, PROJEKTOVÝ MANAŽMENT, Lukáš Podracký, Erasmus +

Výstavba objektov a stavieb, prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., STU v Bratislave, 2004, ISBN 80-227-2167-0

[Literatúra]  

Výstavba objektov a stavieb, prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., STU v Bratislave, 2004, ISBN 80-227-2167-0

RIADENIE PROJEKTOV VÝSTAVBY, prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., TU v Košiciach, 2015

[Literatúra]  

European Insulation Manufacturers Association, www.eurima.org

INDUSTRY, RESEARCH AND ENERGY - ITRE commitee, www.europarl.europa.eu

[Internet]  

European Commission, Eurostat, Reports, March 2017, http://ec.europa.eu/

[Internet]  

European Commission, Eurostat, Reports, March 2017, http://ec.europa.eu/

[Internet]  

Data Hub for Energy Performance, EU Building Stock Observatory, www.buildingsdata.eu

[Internet]  

European Insulation Manufacturers Association, www.eurima.org

INDUSTRY, RESEARCH AND ENERGY - ITRE commitee, www.europarl.europa.eu

European Commission, Eurostat, Reports, March 2017, http://ec.europa.eu/

Data Hub for Energy Performance, EU Building Stock Observatory, www.buildingsdata.eu

[Literatúra]  

2. Building Information Modeling

Eastman, Ch., BIM Handbook, Johny Wiley & Sonc, Inc., 2009, ISBN 978-0-470-18528-5

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Metódy, princípy a hodnotenie energetického manažmentu s využitím podpory Buillding Information Modelling (BIM). In Energetický manažment 2015. Energetická efektívnosť a energetické služby v praxi : zborník prednášok s vedecko-odbornej konferencie. Vyhne, SR, 9. - 10. 6. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, S. 73-79. ISBN 978-80-89216-76-5.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Využitie BIM z hľadiska energetickej efektívnosti. In Eurostav. Roč. 22, č. 9 (2016), s. 60-61. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

1. Eastman, Ch., BIM Handbook, Johny Wiley & Sonc, Inc., 2009, ISBN 978-0-470-18528-5

2. Jerry Laiserin - Comparing Pommes and Naranjas

[Literatúra]  

1. www.laiserin.com

2. Bilal Succar, Understanding the effects of BIM on Project Life-cycle Phases, www.bimthinkspace.com

[Literatúra]  
[Internet]  

Eastman, Ch., BIM Handbook, Johny Wiley & Sonc, Inc., 2009, ISBN 978-0-470-18528-5

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Vývoj projektu a spolupráca v BIM. In Eurostav. Roč.20, č.9 (2014), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Vývoj projektu a spolupráca v BIM. In Eurostav. Roč.20, č.9 (2014), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Smith M., BIM in construction, 2011

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Improving Project Management Using BIM. In Project Management Development - Practice and Perspectives. : Second International scientific conference on Project Management in the Baltic countries. Latvia,Riga, 11.-12.4.2013. Riga : University of Latvia, 2013, s.19-24. ISBN 978-9984-45-695-9

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Improving Project Management Using BIM. In Project Management Development - Practice and Perspectives. : Second International scientific conference on Project Management in the Baltic countries. Latvia,Riga, 11.-12.4.2013. Riga : University of Latvia, 2013, s.19-24. ISBN 978-9984-45-695-9

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Výstavba v BIM prostredí eliminuje riziká zhotoviteľa. In Eurostav. Roč. 22, č. 4 (2016), s. 74-75. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Výstavba v BIM prostredí eliminuje riziká zhotoviteľa. In Eurostav. Roč. 22, č. 4 (2016), s. 74-75. ISSN 1335-1249

[Literatúra]  

Chadwick, M.W., Cost of not using BIM, Polytechnic Institute of NYU, 2011

[Literatúra]  

Chadwick, M.W., Cost of not using BIM, Polytechnic Institute of NYU, 2011

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu. In Eurostav. Roč. 21, č. 1-2 (2015), s. 40-41. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu. In Eurostav. Roč. 21, č. 1-2 (2015), s. 40-41. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Level Of Development Specification, BIMFORUM, 2016

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu. In Eurostav. Roč. 21, č. 1-2 (2015), s. 40-41. ISSN 1335-1249.

Level Of Development Specification, BIMFORUM, 2016

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš - Kalnovič, Rastislav. Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii. In Eurostav. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš - Kalnovič, Rastislav. Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii. In Eurostav. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš - Kalnovič, Rastislav. Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii. In Eurostav. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Funtík, Tomáš - Kalnovič, Rastislav. Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii. In Eurostav. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Makýš, Peter - Funtík, Tomáš. Kontrola BIM modelu s využitím laserového skenovania. In Eurostav. Roč. 21, č. 4 (2015), s. 66-67. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Makýš, Peter - Funtík, Tomáš. Kontrola BIM modelu s využitím laserového skenovania. In Eurostav. Roč. 21, č. 4 (2015), s. 66-67. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Funtík, Tomáš. Zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie BIM. In Eurostav. Roč. 22, č. 1-2 (2016), s. 58-59. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Funtík, Tomáš. Zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie BIM. In Eurostav. Roč. 22, č. 1-2 (2016), s. 58-59. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

3. Facility management

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility Management, Kamil Mařík - Professional Publishing, 2014, Praha, ISBN 978-80-7431-141-3

[Literatúra]  

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility management – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Nakladateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3143-0

[Literatúra]  

STN EN 15221-1: Facility management – Termíny a definície

STN EN 15221-2: Návod na prípravu dohôd o facility managemente

[Literatúra]  

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility Management, Kamil Mařík - Professional Publishing, 2014, Praha, ISBN 978-80-7431-141-3

[Literatúra]  

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility management – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Nakladateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3143-0

[Literatúra]  

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility management – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Nakladateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3143-0

[Literatúra]  

Funtík, T. Pripravme sa na BIM revolúciu. In Facility management 2014 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 12. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou, Štrbské Pleso, SR, 30.9.-1.10.2014. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014, s. 107--110. ISBN 978-80-89216-65-9.

[Literatúra]  

Funtik T,., Malenková J.:Facility management a informačný model budovy. In: Facility management 2012 [elektronický zdroj] : Zborník prednášok z 10. konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava, SR, 26.-27.9.2012. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2012. - ISBN 978-80-89216-49-9. - S. 79-82

[Literatúra]  

Dana K. Smith, Michael Tardif:  Building Information Modeling, A Strategic  Implementation Guide, , Published by John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2009, ISBN 978-0-470-25003-7

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš - Strigáčová, Lenka. Využitie BIM v životnom cykle inteligentnej budovy. In iDB Journal. Roč. 3, č. 1 (2013), s.16-17. ISSN 1338-3337.

[Článok]  

Funtík, Tomáš - Strigáčová, Lenka. Využitie BIM v životnom cykle inteligentnej budovy. In iDB Journal. Roč. 3, č. 1 (2013), s.16-17. ISSN 1338-3337.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. BIM a Facility Management. In Eurostav. Roč. 21, č. 10 (2015), s. 50-51. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, Ing. Tomáš Funtík, PhD.

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Cvičenie
autor, Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.