Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL CD3
Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu

Jednou z najväčších výziev súčasnej generácie je vytvorenie udržateľného a nízkoenergetického stavebného prostredia, ktoré bude zdravé, bezpečné a užívateľom bude poskytovať dokonalý komfort. Modul CD3 je zameraný na vybrané zložky vnútorného prostredia, ktoré významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť budov i jeho hygienickú kvalitu. Väčšina informácií v module sa týka „bežného“ vnútorného prostredia (budovy určené na bývanie, administratívne budovy, školské stavby a iné.). Výsledným zámerom tohto modulu je pochopenie cieľov a princípov tvorby vnútorného prostredia budov s ohľadom na denné svetlo, preslnenie, tepelnú pohodu a vnútorný vzduch. 

Časová dotácia: 10 h 20 min
Označenie modulu: CD3

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Zdravie, komfort a produktivita vo vnútornom prostredí budov

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  35 min

2. Denné osvetlenie a preslnenie budov

Počet kapitol: 10 Časová dotácia:  1 h 45 min

3. Tepelná pohoda vo vnútornom prostredí a vhodné stavebné návrhové prostriedky na jej dosiahnutie

Počet kapitol: 10 Časová dotácia:  2 h 5 min

4. Kvalita vnútorného vzduchu; syndróm chorých budov

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  35 min

5. Zdravotná nezávadnosť budov – radón, azbest, plesne, PVC, prchavé organické zlúčeniny, formaldehyd a ďalšie škodliviny

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  1 h 15 min

6. Vetranie budov, hodnotenie odórovej kvality vnútorného vzduchu

Počet kapitol: 6 Časová dotácia:  1 h 20 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Zdravie, komfort a produktivita vo vnútornom prostredí budov

Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí. Praha: Academia, 2002, 261 s, ISBN 80-200-0928-0

[Literatúra]  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

[Legislatíva]  

STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky.

[Legislatíva]  

STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

[Legislatíva]  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[Legislatíva]  

Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

[Legislatíva]  

Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

[Legislatíva]  
[Internet]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

Mathauserová, Z.: Hygienické požadavky na větrání bytů. SZÚ Praha. slideplayer.cz

[Literatúra]  

2. Denné osvetlenie a preslnenie budov

Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky  č. 206/2011  Z.  z., ktorou  sa  mení  a  dopĺňa vyhláška  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach  o požiadavkách  na  osvetlenie pri práci

[Legislatíva]  

Nariadenie  vlády Slovenskej  republiky  č. 391/2006  Z.  z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách na pracovisko

[Legislatíva]  

STN EN 12464-1 Svetlo a  osvetlenie.  Osvetlenie pracovísk.  Časť  1:  Vnútorné pracoviská

[Legislatíva]  

STN 73 0580-1  Denné osvetlenie budov.  Časť 1: Základné požiadavky

[Legislatíva]  

STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie

[Legislatíva]  

STN 73 4301 Budovy na bývanie

[Legislatíva]  

Brainard GC, Hanifin JP, Greeson  JM,  Byrne  B, Glickman G, Gerner E, Rollag MD.  2001. Action spectrum for melatonin  regulation  in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor.  J  Neurosci. 2001, 21, 6405-6412

[Literatúra]  

Thapan  K,  Arendt  J, Skene  DJ.  2001.  An  action spectrum  for  melatonin suppression:  evidence  for  a novel  non-rod,  non-cone photoreceptor  system  in humans.  J  Physiol.  2001, 535, 261-267.

[Literatúra]  

STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky

[Legislatíva]  

STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

[Legislatíva]  

STN 73 4301 Budovy na bývanie

[Legislatíva]  

3. Tepelná pohoda vo vnútornom prostredí a vhodné stavebné návrhové prostriedky na jej dosiahnutie

STN EN ISO 7730 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelnej pohody pomocou výpočtu ukazovateľov PMV a PPD a kritérií miestnej tepelnej pohody (ISO 7730: 2005)

[Legislatíva]  

Hensel, H: Thermoreception and Temperature Regulation. Monogr. of the Phys. Soc. No. 38. London, United Kingdom: Academic Press, 1981.

[Literatúra]  

Höppe, P.: Comfort Requirements in Indoor Climate. In: Energy and Buildings, 11, 1988, s.249-257.

[Literatúra]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

[Legislatíva]  
[Internet]  
[Internet]  

Fanger, P.O.: Thermal Comfort. New York: McGraw-Hill, 1970

[Literatúra]  

STN EN ISO 7730 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelnej pohody pomocou výpočtu ukazovateľov PMV a PPD a kritérií miestnej tepelnej pohody (ISO 7730: 2005)

[Legislatíva]  

Jokl, M.V.: A new “COMECON“ standard for thermal comfort within residential and civic buildings. In: Indoor Air´87, Vol. 3, 1987, s. 457-460

[Literatúra]  

Jokl, M.: Navrhování stavebných konstrukcí a tepelných TZB z hlediska fysiologie člověka. Doktorská dizertačná práca, Praha: Institut hygieny a epidemiologie, 1971,  185 s.

[Literatúra]  

Humphreys, M.A.: Field studies of thermal comfort compared and applied. In: Building Services Engineering, 44, 1976, s. 5-27

[Literatúra]  

Humphreys, M.A.: Field studies and climate chambers experiments in thermal comfort research. Proc. Thermal comfort: past, present and future. Garston: Oseland, N.A: and Humphreys, M.A., United Kingdom, 1994, s. 52-72.

[Literatúra]  

STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

Juráš, Pasívne chladenie budov na bývanie – reálne možnosti a limity v klimatických podmienkach SR. Dizertačná práca č. SvF -13421- 10621, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2014, 134 s.

[Literatúra]  

4. Kvalita vnútorného vzduchu; syndróm chorých budov

 Sundell, J. (1994) “On the association between building ventilation characteristics, some indoor environmental exposures, some allergic manifestations and subjective symptom reports”, Indoor Air, Supplement 2, 1-49

[Literatúra]  
[Internet]  
[Internet]  
[Literatúra]  
[Internet]  

5. Zdravotná nezávadnosť budov – radón, azbest, plesne, PVC, prchavé organické zlúčeniny, formaldehyd a ďalšie škodliviny

[Internet]  

WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants, WHO 2010

[Literatúra]  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

[Legislatíva]  

Nikodémová, D., Pinter, I., Vičanová, M.: Radón a jeho potenciálne zdravotné riziko v spišsko-gemerskom regióne. Životné prostredie, roč. 37, č. 3, 2003, s. 145-149.

[Literatúra]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

[Legislatíva]  

Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí. Praha: Academia, 2002, 261 s, ISBN 80-200-0928-0

[Literatúra]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

Földváry, V.: Analýza vnútorného prostredia bytových domov pred a po komplexnej obnove. Dizertačná práca č. SvF-13422-48934, Stavebná fakulta STU Bratislava, jún 2016, 155 s.

[Literatúra]  

Jiránek, M. – Kupilík, V. – Wasserbauer, R.: Zdravotní nezávadnost staveb. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 1999, 176 s. ISBN 80-902697-3-7

[Literatúra]  

World Health Organisation: Air Quality Guidelines for Europe. Copenhagen, Denmark, WHO,1987, 425 p.

[Literatúra]  

STN EN 120 Drevné materiály. Zisťovanie obsahu formaldehydu. Extrakčný postup zvaný "perforátorová metóda“

[Legislatíva]  

6. Vetranie budov, hodnotenie odórovej kvality vnútorného vzduchu

STN EN 15665 Vetranie budov. Určenie parametrov pre návrh vetrania obytných priestorov

[Legislatíva]  

STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

[Legislatíva]  

ANSI/ASHRAE Standard 62.1. Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 2013.

[Literatúra]  

STN 73 4301 Budovy na bývanie

[Legislatíva]  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

[Legislatíva]  

Fanger, P. O.: Introduction to the olf and decipol units to quantif& air pollution perceived by humans indoors and outdoor. Energy and Buildings 12, 1988, p. 1-6.

[Literatúra]  

Corgnati, S. P. (ed.), Gameiro da Silva, M. (ed.), Ansaldi, R., Asadi, E. Costa, J. J., Filippi, M., Kaczmarczyk, J., Melikov, A. K., Olesen, B. W., Popiolek, Z., Wargocki, P.: REHVA Guidebook No.14: INDOOR CLIMATE QUALITY ASSESSMENT - EVALUATION OF INDOOR THERMAL AND INDOOR AIR QUALITY

[Literatúra]  

Olesen, B. W.: Indoor environment health – comfort and productivity. researchgate.net

[Internet]  

Corgnati, S. P. (ed.), Gameiro da Silva, M. (ed.), Ansaldi, R., Asadi, E. Costa, J. J., Filippi, M., Kaczmarczyk, J., Melikov, A. K., Olesen, B. W., Popiolek, Z., Wargocki, P.: REHVA Guidebook No.14: INDOOR CLIMATE QUALITY ASSESSMENT - EVALUATION OF INDOOR THERMAL AND INDOOR AIR QUALITY

[Literatúra]  

STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

[Legislatíva]  
[Internet]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., jozef.hraska@stuba.sk
odborná spolupráca, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Autori a spoluautori tém

Cvičenie
autor, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.