Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Stavbyvedúci

Program "Stavbyvedúci" je určený prevažne osobám, ktoré organizujú, riadia a koordinujú stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedú o nich evidenciu v stavebnom denníku. Základné moduly tohto programu sú: Ekologické výrobky v stavebníctve,  Manažment životného cyklu projektu s využitím BIM,  Recyklácia a odpadové hospodárstvo na stavenisku, Kontrola kvality vo výstavbe a Legislatívne požiadavky. Vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci a je to jedna z vybraných činností, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Je dôležité, aby každá osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúci pamätala na to, že každá stavba sa musí navrhovať tak, aby bola zhotovená z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby jej technický systém v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémoch. Budeme radi, ak sa oboznámite s jednotlivými modulmi tohto programu, a veríme, že vám toto štúdium pomôže pochopiť základné princípy výkonu povolania v dotknutých oblastiach.

 

Žiadosť o prístup k programu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

 

Časová dotácia: 1 d 8 h 33 min
Počet modulov: 5

Prehľad modulov programu

CD4 LQ1 LQ2 LQ3 LQ4

CD4: Ekologické výrobky v stavebníctve

V posledných rokoch sa čoraz viac kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Táto problematika sa logicky nevyhýba ani stavebnému sektoru a jedným z efektívnych prostriedkov ako dosiahnuť tento cieľ, sú aj ekologické (zelené) výrobky. Európska únia aktívne podporuje využívanie ekologických produktov v stavebníctve. Jej cieľom je najmä dosiahnutie stanovených klimatických cieľov a významnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Modul CD4 poskytuje účastníkom stručný pohľad na aktuálny vývoj v oblasti európskej politiky a normalizácie, pričom poukazuje aj na rôzne problémy pri definovaní pojmu „ekologickosť“. Zároveň predstavuje základné zásady posudzovania parametrov vplyvu stavebných výrobkov na životné prostredie. 

Počet tém: 8Časová dotácia: 6 h 20 min

LQ1: Manažment životného cyklu projektu s využitím BIM

Snahy o digitalizáciu činností možno v súčasnosti pozorovať vo všetkých priemyselných odvetviach a inak tomu nie je ani v stavebnom sektore. Viaceré zmeny prináša používanie informačného modelu budovy známeho pod skratkou BIM (z angl. Building Information Modeling). Na toto úsilie nadväzuje aj vzdelávací modul LQ1, ktorý je zameraný na prehĺbenie poznatkov v oblasti riadenia životného cyklu projektu z pohľadu navrhovania a výstavby energeticky efektívnych budov. Zaradené študijné materiály poskytujú účastníkom kurzu komplexné informácie o jednotlivých fázach projektu počnúc návrhom až po facility manažment. Hlavným cieľom tohto modulu je snaha o zefektívnenie procesov pomocou pokrokových riadiacich nástrojov a techník. Absolventi tohto študijného modulu by mali byť po jeho ukončení schopní porozumieť úlohám systému BIM v stavebnom procese i facility manažmentu. Naučia sa tiež, ako si zvoliť najvhodnejšie softvérové nástroje a osvoja si príslušné hodnotiace metódy.

Počet tém: 6Časová dotácia: 7 h 0 min

LQ2: Recyklácia a odpadové hospodárstvo na stavenisku

Snahy o zabezpečenie trvalej udržateľnosti čistého životného prostredia možno v súčasnosti pozorovať vo všetkých priemyselných odvetviach a nevyhýbajú sa ani v stavebnému sektoru. Súčasťou tohto úsilia tak je aj efektívne riadenie odpadového hospodárstva na stavenisku. Stavebný odpad prispieva významnou mierou k celkovej tvorbe odpadov a je preto dôležité, aby sa tejto oblasti venovala zvýšená pozornosť. Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je získať poznatky potrebné pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva na stavenisku. Účastníci tohto modulu sa oboznámia s konkrétnymi legislatívnym požiadavkami kladenými na túto oblasť a s nástrojmi, pomocou ktorých ich dokážu efektívne napĺňať. Hlavným zámerom modulu je sprostredkovať základné ciele a princípy efektívneho riadenia odpadového hospodárstva na stavenisku. Získané poznatky pomôžu absolventom riadiť činnosti na stavenisku tak, aby dokázali minimalizovať vplyv odpadov zo stavebnej činnosti na životné prostredie.

Počet tém: 7Časová dotácia: 7 h 20 min

LQ3: Kontrola kvality vo výstavbe

Jednou z najviac rezonujúcich tém vo svete stavebníctva je snaha o budovanie energeticky úsporných budov. Neoddeliteľnú súčasť tohto úsilia tvorí komplexný proces energetickej certifikácie budov, ktorého finálnym výstupom je energetický certifikát. Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je rozšíriť poznatky účastníkov o tom, akým spôsobom možno úspešne absolvovať celý proces energetickej certifikácie tak, aby bol zachovaný súlad s platnými kritériami pre energeticky úsporné budovy. V rámci tohto modulu si budú môcť osvojiť príslušné schémy posudzovania energetických systémov budov a jednotlivé vstupy potrebné na úspešnú realizáciu certifikačného procesu, ktoré im umožnia lepšie pochopiť dopady prípadných pochybení v návrhoch i realizácii.

Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 48 min

LQ4: Legislatívne požiadavky

Problematika energetickej efektívnosti budov v súčasnosti stále silnejšie rezonuje v povedomí ľudí po celom svete a výnimkou v tomto smere nie sú ani štáty Európskej únie (EÚ). Príslušné štatistiky zreteľne ukazujú, že budovy prispievajú až 40 % k celkovej spotrebe energie a ich podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov na území EÚ predstavuje 36 %. Nie je preto žiadnym prekvapením, že znižovanie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií predstavuje oblasť, ktorej je venovaná taká pozornosť. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov so systémovým prístupom k hodnoteniu energetickej hospodárnosti budov, ktorý je daný legislatívnym rámcom európskych smerníc a nariadení, ako aj ďalšími právnymi predpismi (zákonmi i vyhláškami) platnými v členských štátov i príslušnými technickými normami CEN (EN, EN ISO) a pôvodnými slovenskými technickými normami (STN). 

Počet tém: 8Časová dotácia: 8 h 5 min

Záverečná skúška

Záverečné testy modulov:

Autori programu

Autori a spoluautori programu

hlavný koordinátor projektu, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
odborný garant projektu, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
odborný garant programu , doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
odborný garant modulu CD4, Ing. Ladislav Piršel, PhD.
odborný garant modulu LQ1, Ing. Tomáš Funtík, PhD.
odborný garant modulu LQ2, doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
odborný garant modulu LQ3, Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
odborný garant modulu LQ4, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
anotácie modulov , Mgr. Silvia Hanová
technická podpora, Ing. Ján Fukas

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.