Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Stavebný priemysel 4.0

Digitalizácia sa tiež spája s iniciatívou Industry 4.0, ktorá je zatiaľ u nás len pojmom často skloňovaným v blogoch. V susednom Česku Iniciatíva Stavebnictví 4.0 vychádza z unesenia vlády ČR k iniciatíve Průmysl 4.0 č. 729 z 24. augusta 2016, ktoré ukladá predsedovi vlády založiť v spolupráci s koordinátorom digitálnej agendy Českej republiky a ďalšími zainteresovanými členmi vlády do 24. novembra 2016 Alianciu Společnost 4.0 ako koordinačný mechanizmus so zapojením hospodárskych a sociálnych partnerov a zástupcov akademických a vedeckých obcí ku koordinácii agendy spojenej so 4. priemyselnou revolúciou. Ďalším príkladom je Nemecko, kde je podobná iniciatíva Planen-Bauen 4.0 funkčná už niekoľko rokov.

Stavebný priemysel je pritom s podielom cca 10% na hrubom domácom produkte (HDP) EU kľúčovým odvetvím a jedným z najväčších v Európe. Podľa štatistík pracuje v stavebníctve 20 miliónov ľudí, čo nie je zanedbateľné množstvo. Európska komisia vo svojej sprievodnej správe k stratégii pre digitalizáciu európskeho priemyslu uvádza, že hoci v mnohých oblastiach hospodárstva sa zaviedli digitálne technológie a procesy rýchlo, vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu a bez ohľadu na veľkosť spoločnosti sa musia digitálne príležitosti plne využívať, ak majú byť celosvetovo konkurencieschopné. V digitálnej transformácii zaostávajú malé a stredné podniky a obzvlášť tradičné odvetvia, ako napr. stavebný, agropotravinársky, textilný alebo oceliarsky priemysel.

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, v nadväznosti na túto stratégiu v apríli minulého roka vyhlásil: „Európa má veľmi konkurencieschopnú priemyselnú základňu a je svetovým lídrom v dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje.“ Momentom digitalizácie na Slovensku by teda logicky mohla byť implementácia BIM do stavebného sektoru.

Časová dotácia: 7 h 0 min
Počet modulov: 1

Prehľad modulov programu

DI1

DI1: Teória informačného modelovania stavieb

Pod pojmom BIM si dnes každý predstaví niečo iné. Samozrejme, že do istej miery je to pochopiteľné, nakoľko pre každého účastníka výstavby poskytuje iné výhody. Napokon BIM je súčasťou stavebníctva, a preto sa dotýka každého, kto do sa v tejto oblasti pohybuje. Miera nejasnosti ohľadom základných princípov BIMu si vyžaduje jasné definovanie pojmov, úloh a procesu ako takého. Aj keď v súčasnosti nemá BIM presne ustanovenú definíciu, najmä kvôli rôznym rozchádzajúcim sa významom slovesa modelovanie, je zrejmé, že sa jedná o nezvratný osud stavebníctva, ktorý posúva oblasť digitalizácie stavebného sektora o ďalší krok vpred.

Počet tém: 3Časová dotácia: 7 h 0 min

Záverečná skúška

Záverečné testy modulov:

Autori programu

Autori a spoluautori programu

Autor, Ing. Tomáš Funtík, PhD., funtik@sksi.sk
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.