Celoživotné vzdelávanie SKSI

Zoznam modulov projektov | List of project modules

Modul je základným uceleným učebným predmetom. Každý účastník, ktorého zaujíma určitá tematická oblasť v rámci samovzdelávania si môže prostredníctvom modulov vybrať špecifickú oblasť vzdelávania. Nadstavbou modulárneho štúdia je štúdium programu.
The module is a basic comprehensive learning subject. Each participant who is interested in a particular subject area within the framework of self-learning can choose a specific area of learning through the modules. The superstructure of the modular study is the study of the programme.

Prehľad modulov projektu

[EN]*BIM1 [EN]*BIM2 [EN]*SKILL1 [EN]*SKILL2 AM1 AM2 AM3 BIM DAY BS1 BS2 BS3 BS4 CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 DI1 LQ1 LQ2 LQ3 LQ4
Počet tém: 4Časová dotácia: 52 min
Počet tém: 4Časová dotácia: 33 min

AM1: Hodnotenie udržateľnosti budov

Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi a najnovšími trendmi v oblasti hodnotenia trvalej udržateľnosti budov i základnými prvkami európskeho konceptu posudzovania udržateľnosti podľa ustanovení CEN / TC 350. Osnovy modulu AM1 obsahujú princípy a trendy v posudzovaní, manažmente a certifikácii udržateľnosti budov. Hlavným cieľom tohto modulu je vyškoliť moderných a kvalifikovaných poradcov v sektore udržateľnosti budov. Účastníci by po jeho absolvovaní mali byť schopní poskytovať poradenstvo v oblasti hodnotiacich systémov (napr. LEED, BREAM, SBTool, DGNB) i hodnotiacich kritérií pre posudzovanie udržateľnosti a monitoringu realizácie projektu.

ingREeS
Počet tém: 8Časová dotácia: 8 h 5 min

AM2: Posudzovanie životného cyklu a posudzovanie nákladov životného cyklu vo väzbe na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Jednou z aktuálnych tém v súčasnom stavebnom sektore je aj životný cyklus budov a posudzovanie udržateľnosti týchto stavieb. Pri posudzovaní udržateľnosti budov je potrebné vziať do úvahy rôzne sociálne, ekonomické i environmentálne aspekty, ktoré majú vplyv na ich technickú a funkčnú hospodárnosť. Účastníci sa v module AM2 oboznámia so všeobecnými princípmi, ktoré sú uplatňované v rámci metód LCA a LCCA, pričom obe tieto metódy sa využívajú pri popise a kvantifikovaní environmentálnych i ekonomických vlastností budov v súvislosti s energetickou efektívnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov energií. Zároveň si osvoja základné pojmy ako životný cyklus budov, environmentálne a ekonomické charakteristiky budov, systémové hranice, databázy a nástroje a iné faktory ovplyvňujúce ich energetickú efektívnosť a hospodárnosť. Poznatky získané v tomto vzdelávacom modulu využijú pri certifikácii budov.

ingREeS
Počet tém: 9Časová dotácia: 4 h 30 min

AM3: Druhá generácia EPB noriem a NZEB

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť odborne spôsobilým osobám pre oblasť energetickej certifikácie budov prehľad o aktuálnom vývoji v oblasti výpočtov energetickej hospodárnosti budov. Témy, ktoré sú obsiahnuté v jeho osnovách, sú zároveň vhodné pre tvorcov národnej legislatívy a výrobcov materiálov či technických zariadení, ktoré súvisia s energetickou hospodárnosťou budov. Obsiahnutý výklad nadväzuje na ciele stanovené Európskou úniou a národnou legislatívou pre budovy s takmer nulovou spotrebou energií. Účastníci tohto študijného modulu sa oboznámia s európskymi i medzinárodnými normami platnými pre oblasť výpočtov energetickej hospodárnosti budov, na ktoré nadväzuje aj slovenská legislatíva. Modul sa zameriava na druhú generáciu týchto noriem, ktoré majú čoskoro vstúpiť do platnosti. Obsiahnuté témy poskytujú informácie o faktoroch, ktoré je potrebné zohľadniť pri obnoviteľných zdrojoch energií v súvislosti s výpočtom energetickej hospodárnosti budov.

ingREeS
Počet tém: 6Časová dotácia: 4 h 30 min

BS1: Integrované systémy budov

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť základný prehľad o integrovaných systémov v budovách. Účastníci získajú poznatky o vhodných kombináciách technických systémov s pasívnymi konštrukčnými opatreniami a ich integrácii do návrhu tak, aby dosiahli hospodárnu prevádzku v budovách a dokázali navrhovať trvalo udržateľné budovy. Absolventi kurzu získajú základný prehľad o najdôležitejších systémoch vykurovania, chladenia, vetrania, klimatizácie a osvetlenia. Cieľom tohto modulu je podporiť integrovaný prístup v oblasti architektúry a technických systémoch budov. Modul obsahuje päť učebných jednotiek, ktoré na seba tematicky a didakticky nadväzujú vrátane praktických cvičení zameraných na problematiku energetickej hospodárnosti budov.

ingREeS
Počet tém: 7Časová dotácia: 4 h 50 min

BS2: Obnoviteľné zdroje energie

Snaha o udržateľnosť sa v súčasnosti objavuje naprieč celým spektrom priemyselných odvetví a čoraz viac ju vidieť i cítiť aj v stavebníctve. Na toto úsilie nadväzuje aj vzdelávací modul BS2, ktorý sa zameriava najmä na systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energií a ich implementáciu pri výstavbe budov. Modul poskytuje záujemcom prehľad o relevantných technológiách, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energií (RES), ich systémoch, aplikácii, výkone a možnostiach ich integrácie do budov. Hlavný dôraz je pritom kladie na integračný prístup v procese navrhovania a potenciálnych interakciách systémov s celkovým dizajnom budov. V piatich učebných jednotkách, ktoré na seba tematicky a didakticky nadväzujú, ponúka analýzu funkčnosti jednotlivých systémov, ako aj ich výhody a nevýhody pre rôzne typy budov.

ingREeS
Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 37 min

BS3: Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania

Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť účastníkom poznatky potrebné pre výkon jednoduchých simulácií energetického správania sa budov v rôznych simulačných prostrediach. Naučia sa pritom vyberať si vhodné nástroje, ktoré im pomôžu zodpovedať konkrétne otázky súvisiace so spotrebou energií. Cieľom tohto modulu je poskytnúť prehľad o viacerých simulačných prostrediach a pochopiť výpočet vplyvu rôznych okrajových a návrhových podmienok zásadných pre budúce energetické správanie sa budov. Účastníci sa počas štúdia oboznámia s rôznymi nástrojmi používanými na simuláciu energetického správania sa budov a osvoja si správne spôsoby výberu vhodných nástrojov. Po ukončení tohto vzdelávacieho modulu by mali byť schopní vykonávať základné simulačné úlohy v dynamickom simulačnom prostredí.

ingREeS
Počet tém: 4Časová dotácia: 6 h 5 min

BS4: Energeticky efektívne obvodové plášte budov

Vysoko výkonné a udržateľné budovy sa líšia od klasických budov napríklad v efektívnosti využívania zdrojov energie i vody, v kvalite vnútorného prostredia, environmentálnymi dopadmi na životné prostredie a ďalšími faktormi. Modul BS4 preto ponúka účastníkom možnosť osvojiť si metodický prístup k hodnoteniu technicky vysoko vyspelých budov. Tento Zameriava sa najmä na obvodové plášte technicky výkonných nebytových budov. Účastníci sa môžu prostredníctvom jeho osnov oboznámiť s aktuálnym stavom a prebiehajúcim výskumom v oblasti adaptívnych, viacfunkčných obvodových plášťov budov a aktívnych systémov začlenených do obvodových stien. Hlavým cieľom tohto vzdelávacieho modulu je oboznámiť účastníkov so zásadami navrhovania, výkonovými i návrhovými parametrami progresívnych obvodových plášťov.

ingREeS
Počet tém: 6Časová dotácia: 7 h 20 min

CD1: Základy klimaticky adaptívneho navrhovania budov

Súčasní odborníci pôsobiaci v stavebnom sektore predstavujú jadro procesu, ktorého výsledky budú využívať súčasné i budúce generácie. Stoja preto pred náročnou a zodpovednou úlohou navrhovať stavby, ktoré budú spĺňať tie najprísnejšie požiadavky energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energií (Build Up Skills a ingREeS). Modul CD1 poskytuje základný úvod do problematiky adaptívneho navrhovania budov, ktoré spĺňajú atribúty energeticky úsporných a udržateľných stavieb schopných prispôsobovať sa klimatickým zmenám. Hlavným cieľom modulu je sprostredkovať účastníkom základné princípy pre bioklimatické navrhovanie budov.

ingREeS
Počet tém: 7Časová dotácia: 8 h 50 min

CD2: Pokročilé bioklimatické navrhovanie

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je prehĺbenie poznatkov o parametroch, ktoré ovplyvňujú energetickú efektívnosť budov. Účastníkom kurzu pomáha ozrejmiť jednotlivé ciele a optimalizačné opatrenia dôležité pri navrhovaní pasívnych budov, budovaní energetických systémov a využívaní obnoviteľných zdrojov energií. Modul CD2 poskytuje prehľad o kľúčových metodologických prístupoch a sústredí pozornosť najmä na architektonické (pasívne) prístupy potrebné pri navrhovaní energeticky efektívnych budov. 

ingREeS
Počet tém: 6Časová dotácia: 6 h 50 min

CD3: Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu

Jednou z najväčších výziev súčasnej generácie je vytvorenie udržateľného a nízkoenergetického stavebného prostredia, ktoré bude zdravé, bezpečné a užívateľom bude poskytovať dokonalý komfort. Modul CD3 je zameraný na vybrané zložky vnútorného prostredia, ktoré významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť budov a jeho hygienickú kvalitu. Väčšina informácií v module sa týka „bežného“ vnútorného prostredia (t.j. budovy určené na bývanie, administratívne budovy, školské stavby a iné.). Výsledným zámerom tohto modulu je pochopenie cieľov a princípov tvorby vnútorného prostredia budov s ohľadom na denné svetlo, preslnenie, tepelnú pohodu a vnútorný vzduch. 

ingREeS
Počet tém: 9Časová dotácia: 10 h 20 min

CD4: Ekologické výrobky v stavebníctve

V posledných rokoch sa čoraz viac kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Táto problematika sa logicky nevyhýba ani stavebnému sektoru a jedným z efektívnych prostriedkov ako dosiahnuť tento cieľ, sú aj ekologické (zelené) výrobky. Európska únia aktívne podporuje využívanie ekologických produktov v stavebníctve. Jej cieľom je najmä dosiahnutie stanovených klimatických cieľov a významnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Modul CD4 poskytuje účastníkom stručný pohľad na aktuálny vývoj v oblasti európskej politiky a normalizácie, pričom poukazuje aj na rôzne problémy pri definovaní pojmu „ekologickosť“. Zároveň predstavuje základné zásady posudzovania parametrov vplyvu stavebných výrobkov na životné prostredie. 

ingREeS
Počet tém: 8Časová dotácia: 6 h 20 min

CD5: Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov

Modul CD5 sa zameriava na prehlbovanie vedomostí v oblasti stavebnej fyziky, prvkov termodynamiky a modelovania šírenia tepla. Prostredníctvom tohto modulu získajú účastníci zaujímavé poznatky o modelovaní energetických tokov, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie tepelnej pohody vnútorného prostredia budov a využívanie energeticky úsporných zdrojov. Po ukončení štúdia by mali byť účastníci schopní vytvárať základné modely šírenia tepla a energie pomocou jednoduchých počítačových modelovacích nástrojov. Hlavným cieľom modulu je poukázať na existujúci vzťah medzi stavebnou fyzikou, matematickými výpočtami a počítačovým modelovaním budúceho správania sa budov s ohľadom na požadovanú úsporu energií.

ingREeS
Počet tém: 8Časová dotácia: 7 h 55 min

DI1: Teória informačného modelovania stavieb

Pod pojmom BIM si dnes každý predstaví niečo iné. Samozrejme, že do istej miery je to pochopiteľné, nakoľko pre každého účastníka výstavby poskytuje iné výhody. Napokon BIM je súčasťou stavebníctva, a preto sa dotýka každého, kto do sa v tejto oblasti pohybuje. Miera nejasnosti ohľadom základných princípov BIMu si vyžaduje jasné definovanie pojmov, úloh a procesu ako takého. Aj keď v súčasnosti nemá BIM presne ustanovenú definíciu, najmä kvôli rôznym rozchádzajúcim sa významom slovesa modelovanie, je zrejmé, že sa jedná o nezvratný osud stavebníctva, ktorý posúva oblasť digitalizácie stavebného sektora o ďalší krok vpred.

Počet tém: 3Časová dotácia: 7 h 0 min

LQ1: Manažment životného cyklu projektu s využitím BIM

Snahy o digitalizáciu činností možno v súčasnosti pozorovať vo všetkých priemyselných odvetviach a inak tomu nie je ani v stavebnom sektore. Viaceré zmeny prináša používanie informačného modelu budovy známeho pod skratkou BIM (z angl. Building Information Modeling). Na toto úsilie nadväzuje aj vzdelávací modul LQ1, ktorý je zameraný na prehĺbenie poznatkov v oblasti riadenia životného cyklu projektu z pohľadu navrhovania a výstavby energeticky efektívnych budov. Zaradené študijné materiály poskytujú účastníkom kurzu komplexné informácie o jednotlivých fázach projektu počnúc návrhom až po facility manažment. Hlavným cieľom tohto modulu je snaha o zefektívnenie procesov pomocou pokrokových riadiacich nástrojov a techník. Absolventi tohto študijného modulu by mali byť po jeho ukončení schopní porozumieť úlohám systému BIM v stavebnom procese i facility manažmentu. Naučia sa tiež, ako si zvoliť najvhodnejšie softvérové nástroje a osvoja si príslušné hodnotiace metódy.

ingREeS
Počet tém: 6Časová dotácia: 7 h 0 min

LQ2: Recyklácia a odpadové hospodárstvo na stavenisku

Snahy o zabezpečenie trvalej udržateľnosti čistého životného prostredia možno v súčasnosti pozorovať vo všetkých priemyselných odvetviach a nevyhýbajú sa ani v stavebnému sektoru. Súčasťou tohto úsilia tak je aj efektívne riadenie odpadového hospodárstva na stavenisku. Stavebný odpad prispieva významnou mierou k celkovej tvorbe odpadov a je preto dôležité, aby sa tejto oblasti venovala zvýšená pozornosť. Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je získať poznatky potrebné pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva na stavenisku. Účastníci tohto modulu sa oboznámia s konkrétnymi legislatívnym požiadavkami kladenými na túto oblasť a s nástrojmi, pomocou ktorých ich dokážu efektívne napĺňať. Hlavným zámerom modulu je sprostredkovať základné ciele a princípy efektívneho riadenia odpadového hospodárstva na stavenisku. Získané poznatky pomôžu absolventom riadiť činnosti na stavenisku tak, aby dokázali minimalizovať vplyv odpadov zo stavebnej činnosti na životné prostredie.

ingREeS
Počet tém: 7Časová dotácia: 7 h 20 min

LQ3: Kontrola kvality vo výstavbe

Jednou z najviac rezonujúcich tém vo svete stavebníctva je snaha o budovanie energeticky úsporných budov. Neoddeliteľnú súčasť tohto úsilia tvorí komplexný proces energetickej certifikácie budov, ktorého finálnym výstupom je energetický certifikát. Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je rozšíriť poznatky účastníkov o tom, akým spôsobom možno úspešne absolvovať celý proces energetickej certifikácie tak, aby bol zachovaný súlad s platnými kritériami pre energeticky úsporné budovy. V rámci tohto modulu si budú môcť osvojiť príslušné schémy posudzovania energetických systémov budov a jednotlivé vstupy potrebné na úspešnú realizáciu certifikačného procesu, ktoré im umožnia lepšie pochopiť dopady prípadných pochybení v návrhoch i realizácii.

ingREeS
Počet tém: 5Časová dotácia: 3 h 48 min

LQ4: Legislatívne požiadavky

Problematika energetickej efektívnosti budov v súčasnosti stále silnejšie rezonuje v povedomí ľudí po celom svete a výnimkou v tomto smere nie sú ani štáty Európskej únie (EÚ). Príslušné štatistiky zreteľne ukazujú, že budovy prispievajú až 40 % k celkovej spotrebe energie a ich podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov na území EÚ predstavuje 36 %. Nie je preto žiadnym prekvapením, že znižovanie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií predstavuje oblasť, ktorej je venovaná taká pozornosť. Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov so systémovým prístupom k hodnoteniu energetickej hospodárnosti budov, ktorý je daný legislatívnym rámcom európskych smerníc a nariadení, ako aj ďalšími právnymi predpismi (zákonmi i vyhláškami) platnými v členských štátov i príslušnými technickými normami CEN (EN, EN ISO) a pôvodnými slovenskými technickými normami (STN). 

ingREeS
Počet tém: 8Časová dotácia: 8 h 5 min
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.