Celoživotné vzdelávanie SKSI

O projekte

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020.

 

V prípade záujmu o sprístupnenie e-learningu niektorého z ponúkaných programov, je potrebné vyplniť nasledovnú ŽIADOSŤ.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu a pripravovaných vzdelávacích programov sú odborníci stavebného sektora na strednej a vyššej riadiacej úrovni v 5 profesiách, podľa cestovnej mapy kľúčových pre dosiahnutie energetických cieľov do roku 2020:

  1. architekti a projektanti;
  2. stavbyvedúci;
  3. osoby vykonávajúce stavebný dozor;
  4. odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov;
  5. konzultanti udržateľnosti budov;

Ďalšiu cieľovú skupinu projektu tvoria skúsení odborníci stavebného sektora pôsobiaci v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov s potenciálom participovať na projekte ako externý expert alebo školiteľ.

 

Relevantné slovenské a české štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie, ako aj firmy (MSP) a zamestnávatelia stavebného sektora, ktorí budú prizvaní k diskusii o motivačných opatreniach, taktiež spadajú do cieľovej skupiny tohto projektu.

 

Projekt ingREeS prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.

 

K vzájomnému dialógu vedenému v rámci projektu sú prizvané i ďalšie štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie a firmy pôsobiace v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách, aby spoločne pripravili vhodné podmienky na implementáciu projektu prostredníctvom finančných a regulačných opatrení na podporu investícií do ďalšieho vzdelávania a stimuláciu dopytu po inteligentných energetických riešeniach v budovách.

 

Tento portál vznikol vďaka finančnej podpore z projektu ingREeS:

 

Partneri projektu:

 

 

Projekt ingREeS získal finančné prostriedky vďaka programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe Dohody o grante č. 649925 – ingREeS.

 

 

Odporúčané medzinárodné web stránky:

Horizon 2020
European Energy Innovation (Publications)

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.