Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL AM2
Posudzovanie životného cyklu a posudzovanie nákladov životného cyklu vo väzbe na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Životný cyklus budov je jedna z aktuálnych tém, ktorej sa v stavebnom sektore  venuje stále viac pozornosti. Vzdelávací modul AM2 obsahuje informácie, ktoré sú dôležité pri posudzovaní životného cyklu budov v nadväznosti na ich energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov. Študijný materiál oboznámi účastníkov s rôznymi normami, ktoré sa týkajú posudzovania budov z hľadiska ich environmentálnych a ekonomických vlastností. Zároveň si budú môcť osvojiť všeobecné princípy uplatňované v rámci metód LCA a LCCA. Oboznámia sa aj so základnými pojmami ako environmentálna či ekonomická  kvalita i legislatívnym rámcom vzťahujúcim sa na tieto faktory. Účastníci získajú prehľad o rámcových normách na posudzovanie udržateľnosti budov s ohľadom na ich životný cyklus. Ten zahŕňa všetky fázy počnúc ťažbou základných surovín, ich následnou distribúciou, využívaním a napokon likvidáciou finálnych stavebných produktov. Študijné osnovy im ďalej predstavia viaceré metódy, ktoré sa rozvíjali v uplynulých dekádach a ktorých cieľom je načrtnúť problematiku životného cyklu budov. Modul AM2 poskytuje účastníkom dôležité informácie pre certifikáciu budov.

 

Informácie v tomto module sú určené najmä pre hodnotiteľov udržateľnosti budov. Modul AM2 zároveň slúži ako podkladový materiál pre vyučujúcich, ktorých hlavnou úlohou je otvorené témy ďalej rozvíjať a prednášať o nich, ako aj pre študentov na príslušných univerzitných katedrách. Obsah modulu tvoria texty vrátane obrazového materiálu vhodného ako podklad pre tvorbu ďalších vzdelávacích podkladov a študijných materiálov. Mnohé poznatky zahrnuté v tomto modeli sú rovnako dôležité a nájdu si uplatnenie aj u laickej verejnosti.

Časová dotácia: 4 h 30 min
Označenie modulu: AM2

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Všeobecné princípy LCA a LCCA

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  18 min

2. Systémové hranice

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  13 min

3. Metódy

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  35 min

4. Databázy a nástroje

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  14 min

5. Možnosti využívania - ovplyvňujúce faktory a stratégie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  15 min

6. Oznamovanie výsledkov

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  10 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Všeobecné princípy LCA a LCCA

EN 15643-1: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 1: Všeobecný rámec

[Legislatíva]  

Environmentální dopady: Posudzování životného cyklu, KOČÍ, V., Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, Praha, 2013

[Literatúra]  

2. Systémové hranice

EN 15978: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy

[Legislatíva]  

EN 15643-1 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 1: Všeobecný rámec.

[Legislatíva]  

EN 15978: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy

[Legislatíva]  
  1. EN 15978: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy.
  2. EN 15804: Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov.
[Legislatíva]  

3. Metódy

EN 15978: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy

[Legislatíva]  

EN 15978: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy

[Legislatíva]  

EN 15978: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy

[Legislatíva]  

EN 15978: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy

[Legislatíva]  

EN 15978: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy

[Legislatíva]  

EN ISO 14040: Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a rámec

[Legislatíva]  

STN EN 15978:Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy.

[Legislatíva]  
[Internet]  

AGNHB.tugraz podľa König et. al.; A life cycle approach to buildings – Principles, Calculations, Design tools

[Literatúra]  

ISO 15686-5: Budovy a iné stavby - Plánovanie životnosti - Časť 5: Posudzovanie nákladov životného cyklu

[Legislatíva]  

4. Databázy a nástroje

König a kol., 2010: Prístup k životnému cyklu budov - Zásady, výpočty, návrhové nástroje

[Literatúra]  
  1. Baukosteninformationszentrum Deutscher Architekten (BKI)
  2. Ofiice Service Charge Analysis Report; Datenbank beinhaltend Benchmarks zu den Betriebskosten von Bu ̈ro- und Verwaltungsgeb ̈auden; Jones Lang Lasalle
[Literatúra]  

5. Možnosti využívania - ovplyvňujúce faktory a stratégie

GEFMA 220-Part 1u.2: GEFMA: Lebenszykluskosten-Ermittlung im FMAnwendungsbeispiel-220-2, 09, 2010

[Literatúra]  

Nachhaltig konstruieren, Edition DETAIL 2014, El Khouli at.al

[Literatúra]  

Nachhaltig konstruieren, Edition DETAIL 2014, El Khouli at.al

[Literatúra]  

H. Kreiner at.al; Management of user and stakeholder interests in multi criteria assessments, SBE 16- Zürich 2016

[Literatúra]  

H. Kreiner at.al; Management of user and stakeholder interests in multi criteria assessments, SBE 16- Zürich 2016

[Literatúra]  
[Internet]  
[Internet]  
[Internet]  

GEFMA 220-Part 1u.2: GEFMA: Lebenszykluskosten-Ermittlung im FMAnwendungsbeispiel-220-2, 09, 2010

[Literatúra]  

6. Oznamovanie výsledkov

Kreiner; Systemic building optimization, 2013

[Literatúra]  

Kreiner; Systemic building optimization 2013

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.
Cvičenie
autor, doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.