Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL LQ2
Recyklácia a odpadové hospodárstvo na stavenisku

Snahy o zabezpečenie trvalej udržateľnosti čistého životného prostredia možno v súčasnosti pozorovať vo všetkých priemyselných odvetviach a nevyhýbajú sa ani v stavebnému sektoru. Súčasťou tohto úsilia tak je aj efektívne riadenie odpadového hospodárstva na stavenisku. Stavebný odpad prispieva významnou mierou k celkovej tvorbe odpadov a je preto dôležité, aby sa tejto oblasti venovala zvýšená pozornosť. Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je získať poznatky potrebné pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva na stavenisku. Účastníci tohto modulu sa oboznámia s konkrétnymi legislatívnym požiadavkami kladenými na túto oblasť a s nástrojmi, pomocou ktorých ich dokážu efektívne napĺňať. Hlavným zámerom modulu je sprostredkovať základné ciele a princípy efektívneho riadenia odpadového hospodárstva na stavenisku. Získané poznatky pomôžu absolventom riadiť činnosti na stavenisku tak, aby dokázali minimalizovať vplyv odpadov zo stavebnej činnosti na životné prostredie.

Časová dotácia: 7 h 20 min
Označenie modulu: LQ2

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Vymedzenie základných pojmov a definícia trvalo udržateľného rozvoja

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  1 h 5 min

2. Materiálové toky v stavebníctve a odpadové hospodárstvo

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 20 min

3. Určenie množstva odpadu a jeho kategorizácia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  40 min

4. Nakladanie s odpadom v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  1 h 30 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Vymedzenie základných pojmov a definícia trvalo udržateľného rozvoja

1) § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

2) § 94 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

3) § 86 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4) § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5) § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

[Legislatíva]  

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[Legislatíva]  

Zákon č. 223/2001 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[Legislatíva]  

Šiculiak, M.: Nakladanie so stavebným odpadom podľa nového zákona o odpadoch od 1. 1. 2016. Verlag Dashöfer.

[Literatúra]  

2. Materiálové toky v stavebníctve a odpadové hospodárstvo

Maydl, P.: Recycling and Waste Management on Site. Graz University of Technology, 2016

[Literatúra]  

Kozlovská, M., Spišíková, M.: Construction waste generation across construction project lefe-cycle. Organization, technology and management in construction. 5/2013. Zagreb, 2013

[Literatúra]  
[Internet]  

Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020. Uznesenie č. 562/2015. Bratislava, 2015

[Legislatíva]  

Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020. 

[Legislatíva]  

Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020.

[Legislatíva]  

3. Určenie množstva odpadu a jeho kategorizácia

Vyhláška 365/2015 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov

[Legislatíva]  

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

[Legislatíva]  

Vyhláška 365/2015 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov

[Legislatíva]  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Text s významom pre EHP)

[Legislatíva]  

4. Nakladanie s odpadom v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva

Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[Legislatíva]  

Podrobnejšie pozri napr. www.archiportal.sk/

[Internet]  
[Internet]  

Novotný, B.: Hodnocení kvality a možnosti využití stavebních recyklátů. VUTIUM, Brno, 2001

[Literatúra]  

Evropská unie, fond soudržnosti: Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů. ECO trend, 2015

[Literatúra]  

Škopán, M.: Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních mateiálů v ČR. 2012

[Literatúra]  

Škopán, M.: Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních mateiálů v ČR. 2012

[Literatúra]  

Novotný, B.: Hodnocení kvality a možnosti využití stavebních recyklátů. VUTIUM, Brno, 2001

[Literatúra]  
[Internet]  

Maydl, P.: Recycling and Waste Management on Site. Graz University of Technology, 2016

[Literatúra]  

Evropská unie, fond soudržnosti: Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních

[Literatúra]  

Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020. Uznesenie č. 562/2015. Bratislava, 2015,

 

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES o odpade L 312

 

[Legislatíva]  

Vyhláška 371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

[Literatúra]  

Ministerstvo životného prostredia SR: Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020

[Literatúra]  

Šenitková, I., Števulová, N.: Recyklácia v stavebníctve z pohľadu energetických úspor. Dostupné na: www.researchgate.net

[Internet]  

Novotný, B.: Hodnocení kvality a možnosti využití stavebních recyklátů. VUTIUM, Brno, 2001

[Literatúra]  

Vörös, F.: Úskalí při využití EPS odpadů z demolic. Zborník z prednášok 20. ročníka konferencie Recycling 2015. ARSM, Brno, 2015

[Literatúra]  

Vörös, F.: Úskalí při využití EPS odpadů z demolic. Zborník z prednášok 20. ročníka konferencie Recycling 2015. ARSM, Brno, 2015

[Článok]  

Tlačová správa Združenia EPS SR z apríla 2015

[Článok]  

Kohoutová, A, Procházka, J.: Recyklace betonu. PPT pre prednášku. Katedra betonových a zděných konstrukcí, ČVUT, Praha

[Literatúra]  

Škopán, M.: Strategie v dalším rozvoji recyklace v intencích realizačního programu ČR pro stavební a demoliční odpady.

Zborník Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin.

[Literatúra]  
[Internet]  

Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, Praha, 1999

[Literatúra]  

ŠKOPÁN, Miroslav. Recycling 2008: "možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin": sborník konference [online]. Brno: VUT

[Článok]  

Lund-Nielsen, H.: Recycling of plasterboard waste – from „nice to have“ to a „necessity“. Global gypsum magazine, september 2008

[Článok]  

Vörös, F.: Plastové odpady ve stavebnictví. Odpadové fórum, 3/2015 s. 18

[Článok]  

Vörös, F.: Plastové odpady ve stavebnictví. Odpadové fórum, 3/2015 s. 18

[Článok]  

Maydl, P.: Recycling and Waste Management on Site. Graz University of Technology, 2016

[Článok]  

Vyhláška 366/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

[Legislatíva]  
[Internet]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Cvičenie
autor, doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.